Rottneros

Leverantör av pappersmassa för krävande kunders behov

 

Bolagsstyrning

Rottneros är ett svenskt publikt bolag med säte i Sunne och noterat i segmentet Small Cap på NASDAQ OMX Stockholm ("Börsen"). Till grund för bolags­styrningen inom Rottneros ligger den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, börsens regelverk och svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Denna bolagsstyrningsrapport avser både moderbolaget Rottneros AB och koncernen. 

Svensk kod för bolagsstyrning

Några avvikelser från Kodens bestämmelser har inte noterats sedan Koden trädde i kraft för Rottneros del den 1 juli 2008.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Aktieägare

Rottneros aktie är noterad på Börsen sedan 1987. Enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken hade Rottneros 6 547 aktieägare per den 31 december 2013. Aktiekapitalet uppgick till 153 393 890 kronor, fördelat på 153 393 890 stamaktier med samma rösträtt och andel i Bolagets vinst och kapital. Rottneros innehav av egna aktier uppgår till 821 965 aktier.

Bolagsstyrningsrapporter