Rottneros

Ny och stark finansiell bas för offensiva och lönsamma investeringar

 

Affärsmodell, mål och strategier

Rottneros övergripande mål är att ge konkurrenskraftig avkastning till aktieägare över en konjunkturcykel. För att uppnå detta måste koncernen skapa mervärde för kunderna, vara en attraktiv arbetsgivare och konkurrenskrafig producent. Rottneros skapar värde genom att fokusera på segment där koncernen genom produktionsinriktning och applikationer kan få en stark ställning på marknaden för avsalumassa. Exempel är mekanisk avsalumassa där Rottneros är en ledande leverantör och kemisk massa för elektriska applikationer där koncernen har utvecklat ett unikt kunnande. Det är Rottneros strategi att producera både mekanisk och kemisk avsalumassa för att kunna erbjuda kunderna en bred produktportfölj. Mervärde åt kunderna skapar Rottneros även genom att erbjuda nytt kunnande om massaapplikationer som kan stärka deras position på sina respektive marknader.

Affärsmodell

Rottneros verkar på marknaden för avsalumassa och är en global leverantör av långfibrig kemisk blekt och oblekt massa, samt mekaniska massor av typerna CTMP och slipmassa.

Produktion sker vid två svenska massabruk. Vid Vallviks Bruk produceras långfibrig kemisk blekt sulfatmassa samt långfibrig kemisk oblekt massa. Vid Rottneros Bruk tillverkas mekaniska massor av typen CTMP och slipmassa. Bruken är självständiga resultatenheter och har egna försäljningsorganisationer.

Mål och strategier

Operativa mål och strategier

Rottneros har ett antal övergripande mål för den operativa verksamheten som ska leda till konkurrenskraftig avkastning för aktieägarna över en konjunkturcykel genom värdeutveckling och direktavkastning. För att uppnå detta måste koncernen skapa mervärde för kunderna, vara en attraktiv arbetsgivare samt en konkurrenskraftig producent.

Ett av målen är tillväxt. För att skapa förutsättningar för detta agerar Rottneros efter två huvudstrategier:

  • Rottneros söker utvecklingsmöjligheter som stärker den befintliga massaverksamheten genom strategiska allianser i Sverige och utlandet. Koncernen planerar även för ytterligare kapacitetshöjning vid Vallviks Bruk.
  • Rottneros förbereder ett eventuellt inträde i närliggande verksamheter där koncernens kunnande om förädling av massafiber utnyttjas och är en förutsättning och där det finns tydliga synergieffekter. Ett led i detta är att koncernen driver projekt som avses leda till produktion av högförädlade biobränslen vid bägge bruken i samarbete med industriella och finansiella partners.

Ytterligare ett mål är att Rottneros över tiden ska skapa förutsättningar för en mindre volatil resultatutveckling under en konjunkturcykel genom inriktningen mot allt mer specialiserade massakvaliteter.

Finansiella mål

Rottneros övergripande långsiktiga finansiella mål är att lämna en konkurrenskraftig avkastning till aktieägarna, detta i form av både värdeutveckling och direktavkastning.

  • Lönsamheten, mätt som avkastning på sysselsatt kapital, ska överstiga den för jämförbara massaproducerande bolag.
  • Rottneros ska uppnå positivt kassaflöde under 2014.
  • Utdelningen ska vara anpassad till Rottneros resultatnivå, skuldsättningsgrad, finansiella ställning, framtida utvecklingsmöjligheter och investeringsbehov. Utdelningskapaciteten ska ses över en hel konjunkturcykel, snarare än ett enskilt år. Utdelningen under goda år kan därför komma att begränsas för att skapa förutsättningar för utdelning även under svagare år.

Värdedrivande faktorer

Prissättningsmekanismerna för massa styrs av kortsiktig tillgångs- och efterfrågebalans samt av att både tillverkare och kunder försöker motverka effekter av prisförändringar genom lageranpassningar. Prisvariationerna på massa har över tiden varit mycket stora och återkommit med viss periodicitet. Lönsamheten inom massatillverkning beror till största delen på försäljningspriset. Då detta varierar kraftigt är det oundvikligt att helt massaprisberoende bolag, såsom Rottneros, kommer att få se varierande lönsamhet. Den underliggande valutan för handel med pappersmassa är till största delen USD. Den underliggande exponeringen mot USD är därmed hög och USD-kursen har därför stor påverkan på Rottneros omsättning.

Även tillverkningskostnaderna varierar, framförallt orsakat av vedprisfluktuationer och förändringar i elpriset. Vedpriserna varierar vanligtvis så att dessa tenderar att vara höga under perioder av starka massapriser. Elpriset är normalt högre under vintern än sommaren. Andra tyngre kostnadsslag såsom personal, transporter och kapital följer helt andra mönster. Rottneros lönsamhet har följaktligen varierat kraftigt under de senaste åren.