Rottneros

Your pulp Company

 

Senaste VD-ord

VD-ord från årsredovisningen 2015


ETT STARKARE ROTTNEROS VÄXER FRAM

2015 blev ett resultatmässigt historiskt år för Rottneroskoncernen. Resultatet före skatt uppgick till 259 MSEK (114 MSEK), en förbättring med 127 procent. Den goda resultatutvecklingen är ett tydligt kvitto på att våra interna förbättringsåtgärder gett betydande effekt. Under året slog båda bruken produktionsrekord.

FINANSIELLT STARKT ÅR

Det är med glädje jag som VD för Rottneros ser tillbaka på år 2015. Året har varit mycket gynnsamt för koncernen med väsentliga förbättringar som tydliggör bolagets långsiktiga utvecklingspotential. Produktionen uppgick i år till 373 300 ton, en ökning med 8 procent från 2014. Med en avkastning på sysselsatt kapital på 25,5 procent har vi uppfyllt vår målsättning att avkastningen ska överstiga den för jämförbara massaproducerande bolag.

Det operativa kassaflödet för helåret 2015 var mycket starkt och uppgick till 335 MSEK, att jämföra med 104 MSEK i fjol. Koncernen har under året betalat tillbaka ett lån om 30 MSEK och är därmed skuldfri. Vidare har 122 MSEK delats ut till aktieägarna och 103 MSEK använts till investeringar i förbättrade fabriker. Samtidigt har vi ökat våra likvida medel i kassan med 80 MSEK till 169 MSEK.


MODERNARE OCH STARKARE ROTTNEROS

Implementeringen av den långsiktiga utvecklings- och handlingsplan vi tagit fram, Agenda 500, är i full gång. Med nya investeringar som gjorts under året har Vallviks Bruk moderniserats och rustats för en kapacitetsökning. Flaskhalsar har byggts bort i syfte att öka produktionskapaciteten. Långsiktigt är planen att koncernens produktion ska öka från 2014 års nivå på 344 000 ton till ett mål om åtminstone 460 000 ton. När det gäller Rottneros Bruk

beslutade styrelsen under sista kvartalet att CTMP linjens flingtork ska byggas ut.


Förnyelsen av företaget har dock inte bara innefattat investeringar i materiella tillgångar. Vi har även utvecklat organisationen, fått en bättre koncernstruktur och en kompetensförstärkning. Vi har genomfört ett 50-tal rekryteringar under året varav ca 20 är nyrekryteringar för att förstärka kompetensen i organisationen och att säkerställa produktionsökningen i enlighet med Agenda 500. Med moderniserade bruk och en starkare organisation är vi rustade inför tydliga produktionsökningar under de kommande åren.

Expansionen framåt handlar om att fortsätta växa inom våra nischområden. Vi ser att Rottneros med sin nischstrategi och oberoende ställning har stora möjligheter att konkurrera på marknaden. De långsiktiga trenderna för de olika avsättningsmarknaderna talar både för och emot massabruken. Jag tycker dock det är viktigt att poängtera att trenderna ser olika ut beroende på massans användningsområden. På ena sidan har vi mediernas digitalisering som innebär en sjunkande efterfrågan på informationsbärande papper. På andra sidan ser vi en växande efterfrågan på massakvaliteter där slutprodukten har en fysisk funktion.
Det finns en underliggande tillväxt för produkter som används till förpackning, elisolationsändamål, filter eller tissueprodukter. Dessa växer sammantaget i takt med BNP, eller mer, framförallt drivet av utvecklingsmarknader som Kina och Indien. Vår framtida expansion riktas därför främst mot slutprodukter som förpackningar, elisolationspapper, filter och tissue-produkter.


FORTSATT UTVECKLINGSARBETE 

I linje med expansionsplanerna fortsätter även vårt utvecklingsarbete på produktsidan. Vi har under året lanserat två massakvaliteter med tydliga konkurrensfördelar, Bulk Booster och Opacity Extreme. Med dessa nischprodukter hoppas vi kunna fortsätta vinna marknadsandelar och bredda vår produktportfölj ytterligare. Absorption Express, som lanserades hösten 2014, har varit en stor framgång för koncernen. Slipmassan används till tissue-tillverkning och det är massans höga absorptionsförmåga samt konkurrenskraftiga pris som gett genomslag på marknaden. Absorption Express varma mottagande på marknaden har bidragit till att Rottneros massaproduktionför tissue-tillverkare har ökat från9 procent 2014 till 14 procent 2015. Även på kartongsidan har vi sett en ökning under året, med Bulk Booster i spetsen. Jag ser det som ett tydligt tecken på att utvecklingsarbetet våra kunniga medarbetare bedriver verkligen ger resultat och att de vet vad kunderna efterfrågar.

INTEGRERAT HÅLLBARHETSARBETE 

Vårt mål på Rottneros är att investeringar och effektiviseringar ska ge positiva effekter - både på det finansiella resultatet så väl som för miljön. Våra investeringar under året har inte bara inneburit kapacitets- och produktionsökningar utan även minskade utsläpp. Att integrera hållbarhet i vår affärsmodell och förstå kopplingen till ekonomisk avkastning är en förutsättning för att säkerställa Rottneroskoncernens framtida relevans och utveckling. 

Vi har under året bland annat investerat i ett nytt bottenluftarsystem och biobärarmaterial till bioreningen i Vallvik med målet att fortsatt sätta fokus på vårt miljöansvar. En glädjande nyhet är att Vallviks Bruk i januari 2016 beviljats ett nytt miljötillstånd av Mark- och Miljödomstolen. Tillståndet innebär att bruket tillåts producera den begärda volymen om 255 000 ton sulfatmassa. Därmed uppfylls förutsättningar att vi kan genomföra den planerade kapacitetsökningen Agenda 500 medför. 

Vid Rottneros Bruk hamnar energianvändningen i tillägg till kapacitetsutökning i fokus. Tillverkningen av mekanisk massa är som bekant mycket elintensiv. De lägre elpriserna har gynnat bruket under året och kommer fortsätta att göra det då vi säkrat terminer till lägre priser. Bruket fortsätter dock att vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen per ton producerad massa och bara de senaste fem åren har förbrukningen minskat med över 15 procent. Vi satsar på att fortsätta den trenden, något som kommer gynna både resultatet och miljön framöver.


ENGAGEMANG TAR OSS FRAMÅT 

Det är glädjande att se hur Rottneroskoncernen lyft de senaste åren, både med avseende på resultat och produktion. Vi har dessutom en stark balansräkning som gynnats av ett starkt kassaflöde. Resan dit har vi alla engagerade och drivna medarbetare att tacka för. Därför vill jag passa på att framföra mitt varmaste tack till samtliga medarbetare för er kunskap, era arbetsinsatser och det stora engagemang som lagt grunden för ett resultatmässigt historiskt år. 

De starka finanserna gjorde också att styrelsen i november föreslog en extrautdelning om 40 öre per aktie. Förslaget godkändes av en extrastämma i december och det är inte bara ett glädjande besked för våra aktieägare utan också ytterligare ett kvitto på att våra ansträngningar har gett resultat. 

På den globala massamarknaden har vi dock sett en prisnedgång under året. I början av 2015 låg det publicerade NBSKmassapriset på 930 dollar/ton för att vid årets utgång ha sjunkit 14 procent till cirka 800 dollar/ton. Det innebär att 2016 inleds på en prismässigt väsentligt lägre nivå än föregående år. 

Sammanfattningsvis var 2015 ett mycket starkt år. Det försvagade massapriset innebär att vi går in i 2016 med mindre gynnsamma förutsättningar jämfört med i fjol. Givet de förbättringsåtgärder som genomförts och planeras i bruken ser jag framtiden an med tillförsikt. 

 

Per Lundeen

Verkställande direktör och koncernchef