Rottneros

Leverantör av pappersmassa för krävande kunders behov

 

Senaste VD-ord

VD-ord från årsredovisningen 2016

HÅLLBARHET ÄR VÄRDESKAPANDE PÅ ALLA PLAN

Rottneros fokus är att skapa mervärde för våra kunder på ett hållbart sätt. Arbetet med vår utvecklingsplan Agenda 500 fortsätter. Genom en effektiv organisation med gemensamma värderingar och stark laganda bygger vi grunden för långsiktig framgång.

TYDLIG TILLVÄXTPOTENTIAL

Den första september 2016 tillträdde jag som VD och koncernchef för Rottneros och har förmånen att leda koncernen på den inslagna vägen att åstadkomma hållbar och lönsam tillväxt och bli effektivare. Många bra åtgärder har påbörjats under de senaste åren och vi får tydliga kvitton från både kunder och medarbetare på att vi gör rätt saker. Hållbarhet är en central del av vår verksamhet och blir allt viktigare för att skapa värde i bred bemärkelse. Framåt kommer vi fortsätta leverera på vår långsiktiga utvecklingsplan Agenda 500 i kombination med att vi har säkerheten för vår personal högst upp på dagordningen.

Att öka produktionsvolymerna är en nyckelfaktor under de kommande åren och vi ser en tydlig potential att öka marknadsandelarna i våra nischer. Men det är också en tydlig utmaning för organisationen att få de komplexa processerna att fungera optimalt så att volymerna växer som det är tänkt. Under 2016 var den totala produktionsvolymen på samma nivå som 2015. De stora kapacitetsökande investeringarna under 2016 togs i drift mot slutet av året och förväntas öka produktionsvolymen 2017.

LEDARSKAPET I FOKUS

Fortsatt utveckling av ett tydligt och kommunikativt ledarskap, som skapar engagemang och motivation och utvecklar medarbetarskapet är den andra nyckeln. Det är viktigt att vårt ambitiösa investeringsprogram genomförs av en effektiv organisation med gemensamma värderingar och en stark laganda. Det är också fundamentalt för vår framgång att alla medarbetare sluter upp bakom målet att bygga starka och ledande positioner inom våra utvalda nischer. För att vara väl rustade för att möta såväl bättre som sämre yttre förutsättningar ska vi fokusera på faktorer som vi själva kan påverka, inte minst de utmaningar och möjligheter som finns internt.

En viktig målsättning är att utveckla Rottneros till att bli ett långsiktigt hållbart företag. Våra träbaserade produkter är en del av ett naturligt och hållbart ekosystem med sin början i skogen. Men hållbarhet är mer än bara en naturlig råvara och återvinningsbara produkter. För oss handlar det om att hela koncernen måste byggas på ett uthålligt och ansvarsfullt sätt. Därför är säkerheten för våra medarbetare högsta prioritet, oavsett om det gäller produktion eller logistik. Genom att utveckla våra medarbetare och våra biobaserade produkter samtidigt som vi värnar om både intern och extern miljö kan vi fortsätta bygga ett långsiktigt finansiellt hållbart företag. Vi arbetar intensivt med både kompetensoch ledarskapsutveckling för att tillhöra de allra bästa inom dessa områden. Gemensamma värderingar och en tydlig företagskultur med en stark förankring bland våra medarbetare är centralt för att leverera mervärde för våra kunder. Genom att vidareutveckla organisationen får vi största möjliga utväxling av de investeringar som görs. Allt vi gör ska genomsyras av framåtanda och energi, i våra kund relationer, i bruken och när det gäller att attrahera nya medarbetare.

EN KONCERN MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN

Vi bygger en integrerad koncern med en organisation som ska stå på tre ben där våra nischade kemiska och mekaniska pappersmassor kompletteras med förpackningar. Det senare kommer växa i betydelse på några års sikt. Dels genom att Rottneros leder ett nytt EU-projekt, PULPACKTION. Syftet är att ta fram helt biobaserade förpackningstråg för bland annat livsmedelsindustrin till ett konkurrenskraftigt pris. Genom detta kan vi bidra till en mer hållbar utveckling inom förpackningsindustrin och samtidigt möta den växande efterfrågan på fossilfria produkter. Dels genom att Rottneros Packaging byggs upp till en betydande verksamhet inom koncernen.

MARKNADEN

Massamarknaden under året var bra. Vi såg vissa prishöjningar under årets gång. En stark USD var också en viktig positiv faktor för oss. Elpriserna har gått upp men är fortsatt relativt låga och gynnar den elintensiva verksamheten inom mekanisk massa.

Jag kan konstatera att helåret 2016 blev ytterligare ett resultatmässigt starkt år. Med en avkastning på sysselsatt kapital om 15 procent är vi fortsatt i toppen bland jämförbara massaproducerande bolag.

STARK BALANSRÄKNING

Våra starka finanser med en låg skuldsättning där vi till stor del har finansierat vår expansion med det stabila kassaflödet från verksamheten innebär att vi står väl rustade inför framtiden. De lån vi tog upp i slutet av 2016 innebär att vi kan skapa ytterligare värde för våra aktieägare genom att vi ökar avkastningen på deras kapital. Vårt investeringsprogram Agenda 500 följer planen, både när det gäller kostnader och kapacitetsökningar.

Vi håller samtidigt ett vakande öga på omvärlden när det gäller bedömningen av den framtida lönsamheten av nya projekt. Här gäller det att vara anpassningsbar och flexibel om de yttre förutsättningarna förändras till det sämre genom exempelvis en svagare konjunkturutveckling.

Jag vill tacka samtliga medarbetare, kunder, ägare och leverantörer för ett inspirerande och givande samarbete sedan jag tillträdde den första september.

Sammanfattningsvis fortsätter Rottneros resa mot ett allt mer hållbart företag i bred bemärkelse. Det handlar om såväl miljön, medarbetarna som finansiell styrka.

Vi ser tydliga effekter av det vi gjort samtidigt som det finns mycket kvar att göra. Jag ser fram emot ett spännande 2017!

Lennart Eberleh
VD