Rottneros

Ny och stark finansiell bas för offensiva och lönsamma investeringar

 

Värdekedjan

Värdeskapande

Rottneros skapar värde genom att fokusera på segment där koncernen genom produktionsinriktning och applikationer har, eller kan uppnå, en stark ställning på marknaden för avsalumassa. En väsentlig del i värdeskapandet är ett effektivt och rationellt användande av de insatsvaror som krävs för massaproduktion, främst ved, el och kemikalier.

1. Insatsvaror

En väl fungerande logistik för koncernens vedförsörjning är väsentlig för att garantera tillgång till vedråvara, begränsa vedlagren samt minimera transporterna och dess miljöpåverkan. Koncernen har därför ambitionen att köpa en så stor andel som möjligt av massaveden inom de två brukens närområden. Rottneros strävar efter att använda färsk ved, vilket ger ekonomiska och miljömässiga fördelar. Vedråvaran står för cirka 38 procent av koncernens kostnader. Elektricitet svarar för cirka åtta procent av kostnaderna och är därför att betrakta som en strategiskt viktig insatsvara.

2. Massaprodukter

Rottneros producerar två huvudtyper av pappersmassa - mekanisk och kemisk massa. Koncernen har en stark ställning på marknaden för de två mekaniska kvaliteterna - slipmassa och CTMP samt för flera olika produktområden inom kemisk massa. Genom det breda produktprogrammet kan massa väljas eller specialdesignas med utgångspunkt från de enskilda kundernas speciella behov. Exempel på specialprodukter är kemisk massa för produktion av papper till elektriska applikationer, samt en långfibrig CTMP-kvalitet för filter.

3. Marknad

Rottneros eftersträvar långsiktiga kundrelationer vilket ska bidra till att stabilisera lönsamheten. Koncernen vänder sig dels till kunder som helt saknar egen produktion av de massakvaliteter koncernen erbjuder, dels till kunder med egen produktion av dessa kvaliteter men med långsiktigt behov av kompletterande volymer. Detta skapar goda förutsättningar för långsiktiga relationer. Rottneros bidrar även till kundernas utveckling av slutprodukter genom att delta i utvecklingsarbete och på så sätt erbjuda specialanpassad massa, vilket höjer förädlingsvärdet.