Aktiekapitalets utveckling

Aktiens utveckling och omsättning
JAN 2018 – DEC 2022

aktiegraf