Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

Mattias Olsson, Electrician

Mattias Olsson started as an electrician at Rottneros Mill in June 2020, in the middle of the pandemic. He enjoys the variety of work tasks and the work atmosphere at the mill in particular.

Mattias Olsson, elektriker, Rottneros Bruk Mattias Olsson började som elektriker på Rottneros Bruk i juni 2020, mitt under pandemin. Han trivs särskilt bra med variationen i arbetsuppgifterna och den personliga stämningen på bruket. Det var helt rätt tid att börja här. Mitt tidigare jobb var som servicetekniker hos olika industrier i Sunne. Det hade varit svårt att sälja in uppdrag om jag hade varit kvar där under pandemin. Hur kom det sig att du började just på Rottneros? - Rottneros var det första jag tänkte på när jag sökte mig från mitt gamla jobb. Jag hade spenderat en hel del tid här tidigare som uthyrd elektriker och som tur var hade de utrymme att ta in mig. Det var en stor fördel när jag skulle börja att jag kände igen lokaler, system och anställda sedan tidigare. Vad gör en elektriker på Rottneros Bruk? - Vi är totalt sju elektriker på bruket. Alla jobbar dagtid och vi turas om med att ta beredskapen, en vecka i taget. Dagtid är våra sysslor indelat i olika inriktningar, t ex el, data och styrsystem. Men när vi har beredskap får vi rycka in överallt. Vad har du för inriktning? Just nu är jag underhållselektriker, men på längre sikt är det tänkt att jag ska fokusera på styrsystemen. Vi ska byta ut ett av de äldre styrsystemen och där är jag redan involverad. - Detta görs dock oftast i samband med planerade driftstopp så vi slipper bromsa produktionen. Det handlar ju inte bara om mjukvara, utan nya kablar ska dras sektion för sektion. Vad tycker du om Rottneros som arbetsgivare? - Jag vill ju arbeta inom industrin. På Rottneros är det mer folklig och personlig stämning än på många andra ställen. Man känner i kroppen att man verkligen vill att bruket ska överleva, det har funnits så länge. -  Man ser i lokalerna att det har varit mycket olika verksamheter här. När klockan är fyra går man inte alltid bara hem och glömmer fabriken, utan man har ett ansvar även efter arbetsdagen. Vad är det bästa med ditt jobb? - Det bästa med mitt jobb är variationen, det blir aldrig enformigt som det kan bli på större fabriker. Ena dagen kan jag programmera och andra dagen svetsar jag ihop ett fäste till ett skåp. Man kan sätta sin egen prägel och blir aldrig trött på jobbet. Jag lär mig saker varje dag. Dessutom är det bästa att mentaliteten så go och familjär här. Hur löser du normalt ett problem som du aldrig stött på tidigare? - Om det inte är akut kan jag forska efter svaret själv, exempelvis söka i forum som leverantören av styrsystemet har eller felsöka med hjälp av aktuell dokumentation såsom el-ritningar osv. Är det bråttom att lösa problemet får man "dra i en livlina" och ringa en vän, till någon som har haft problemet innan. Även om det är mitt i natten.  Vad har du för utbildning? - Jag har en gymnasial elektrikerutbildning, men har också gått en del kurser inom företaget, exempelvis elsäkerhet och lite inom S7 (olika styrsystem som Siemens arrangerar kurser i). Man måste lära sig nya saker hela tiden. Men trots att man genomgått en utbildning så är man relativt ”nollad” tills man har löst ett problem på plats. Jobbet är väldigt erfarenhetsstyrt.

What was it like to change jobs in the middle of the pandemic?
“It was just the right time to start here. My previous job was as a service technician in various industries in Sunne. It would have been hard for me to sell my services if I’d still been in that situation during the pandemic.”

How did it come about that you started just at Rottneros?
“Rottneros was the first company in my mind when I wanted to leave my old job. I had spent a lot of time here earlier on loan as an electrician and fortunately they had a position for me. It was a great advantage when I started to know the premises, systems and the employees from before.”

What does an electrician do at Rottneros Mill?
“There’s a total of seven electricians at the mill. We all work daytime, and we take turns to be on call, for a week at a time. Our daytime activities are divided into different orientations, e.g., electricity, data and control systems. But when we’re on call, we have to intervene wherever necessary.”

What’s your orientation?
“Right now, I’m a maintenance electrician, but in the long term, I’m earmarked to focus on the control systems. We’re going to replace one of the older control systems and I’m already involved in that. However, this is usually done in connection with planned downtime so we don’t slow down production. It’s not just about software, it’s about installing new cables section by section.”

What do you think of Rottneros as an employer?
“I want to work in industry of course. At Rottneros, there’s a more down to earth and friendly atmosphere than in many other places. You feel it in your bones that you really want the mill to survive. It’s been around for so long after all.
You can see from the premises that there have been a lot of different activities going on here. When it’s four o’clock, you don’t always just go home and forget about the factory. Rather you stick around as you feel responsible even after work.”

What’s the best part of your job?
“The best thing about my job is the variation, it’s never boring like it can be in larger factories. One day I can be programming and the next day welding a bracket onto a cabinet. You can make your own mark and never get tired of the work.
I learn something every day. But the best thing is that the mentality is so good and informal here.”

How do you normally solve a problem you’ve never encountered before?
“If it’s not urgent, I can search for the answer myself, for example on forums that the supplier of the control system has or troubleshoot using up-to-date documentation such as electrical drawings etc. If it’s urgent to solve the problem, you have to get someone “to throw you a lifeline” and call a friend, someone who’s encountered the problem before. Even if it’s the middle of the night.”

What training have you had?
“I studied to be an electrician at technical college, but have also been on some company courses, such as electrical safety and a little within S7 (various control systems that Siemens organises courses for). You have to learn new things all the time. But even though you’ve had training, you’re pretty much a ‘rookie’ until you’ve solved a problem on site. The job is very experience-based.”

Perhaps you are also interested in...