Bolagsordning

Bolagsordning för Rottneros AB (publ) org.nr 556013-5872, antagen på årsstämma den 28 april 2022.

§ 1
Bolagets företagsnamn är Rottneros AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Sunne. Bolagsstämma skall hållas i Sunne, Karlstad, Stockholm eller Söderhamn enligt styrelsens bestämmande.

§ 3
Bolaget ska direkt och indirekt bedriva skogsindustriell verksamhet, företrädesvis omfattande pappersmassa och likartade produkter, samt vidareförädling av skogsråvara, och annan därmed förenlig verksamhet, ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom.

§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000.000 kronor och högst 400.000.000 kronor.

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 100.000.000 och högst 400.000.000.

§ 6
Utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman skall styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

§ 7
Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

§ 8
Kallelse till stämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

§ 9
Rätt att delta i stämma tillkommer aktieägare som anmäler sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara helgdag eller dag före helgdag och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid stämma medföra ett eller två biträden - dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 10
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1.  Val av ordförande vid stämman.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3.  Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat¬räkningen och koncernbalansräkningen.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 12. Val av styrelseledamöter.
 13. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 11
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 12
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 13
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:55). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Kanske är du också intresserad av ...