Rottneros som investering

Rottnerosaktien är sedan 1987 noterad på Nasdaq Stockholm, uBasic Resources på Mid Cap. Under de senaste fem åren (2019-2023) har aktiekursen stigit med 48 procent.
Men det finns fler anledningar att investera i Rottneros.

undefined

Del av den gröna omställningen

Rottneros är tillsammans med hela skogsindustrin en del av den gröna omställningen till cirkulär ekonomi, med lösningar som har positiv inverkan på miljö och klimat.

Massan ersätter fossilbaserade råvaror och används för tillverkning av förnyelsebara produkter. Rottneros mål är att ha en fossilfri produktion år 2030.

undefined

Långsiktig lönsamhet

Rottneros fokuserar på användningsområden där våra produkter skapar mervärde. Genom att öka  produktionsvolymerna motverkar vi kostnadsinflationen.

Satsningen på formpressade fibertråg ger en breddad intäktsbas, vilket på sikt minskar exponeringen mot massamarknaden. År 2023 var EBIT 139 MSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal om 5 procent.

undefined

Starka finanser

Koncernen har över tid upprätthållit en stark soliditet och låg skuldsättningsgrad. Soliditeten för år 2023 var 66 procent tack vare god lönsamhet och reducerad skuldbörda. Nettokassan var 105 MSEK och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 104 MSEK.

undefined

God avkastning

Rottneros policy är att dela ut 30-50 procent av nettoresultatet till aktieägarna. Utdelningen till aktieägarna var 1,40 SEK/aktie år 2022. Föreslagen utdelning för år 2023 är 1,50 SEK/aktie.

undefined

En marknad med förutsättningar för långsiktig tillväxt 

Flera globala trender medför att marknaden för  massa har goda förutsättningar för långsiktig tillväxt. Ett exempel är omställningen från plast till fiberbaserade förpackningar. Potentialen att expandera inom våra utvalda nischer är stor och redan idag är Rottneros världsledande inom E-massa och filtermassa, samt har en ledande kompetens inom utvecklingen av miljövänliga fiberbaserade livsmedelstråg.