Affärsmodell

Rottneros ansvar sträcker sig utanför bolagets gränser.
Vi tar tillvara råvara från skogen, liksom resurser och kompetens på ett ansvarsfullt sätt. Våra produkter används i fiberbaserade applikationer som kan ersätta fossilbaserade. På så sätt bidrar vi till en renare värld och skapar hållbara värden för våra intressenter.

Resurser
290
medarbetare

Våra medarbetare är fördelade på tre produktionsenheter och koncernövergripande sälj- och stödfunktioner. 

5
dotterbolag

Koncernen består av Rottneros AB och dotterbolagen Rottneros Bruk, Vallviks Bruk, Rottneros Packaging, Nykvist Skogs och Rottneros Baltic.

1.500.000
kubikmeter

Rottneroskoncernen omvandlar cirka 1.500.000 kubikmeter förnybar skogsråvara till hållbara fiberprodukter.

undefined

Rottneros erbjudande

Rottneros erbjuder produkter som ger tydliga kvalitetsfördelar i utvalda nischer. Fokus är områden där vi ser en god marknadstillväxt. Genom Rottneros höga tekniska support, gedigna erfarenhet inom kundernas användningsområden, samt vår snabbfotade och flexibla service lyckas vi skapa långvariga kundrelationer. 

Produkter
undefined

Därför väljer våra kunder oss

Vi får ofta beröm för vår goda service, lagerhållning, leveranssäkerhet, förmåga att lösa utmanande situationer och vår tekniska kompetens. Självklart levererar vi en hög och jämn kvalitet på våra produkter och kan visa upp de certifikat som marknaden efterfrågar.

Certifieringar

Hur vi arbetar

För att uppnå våra långsiktiga mål har Rottneros fastställt ett antal strategiska prioriteringar inom säkerhet, hållbarhet, produktivitet och erbjudande. Verksamheten drivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt för att kunna leverera på våra finansiella, miljömässiga och sociala mål.

Länk till mål och utfall

Medarbetarnas säkerhet och hälsa är centralt i vår dagliga verksamhet. Rottneros ska vara en säker, inkluderande och attraktiv arbetsplats där medarbetarna kan känna sig trygga - på både ett fysiskt och ett psykosocialt plan.

Långsiktigt hållbart värdeskapande för våra intressenter ligger till grund för koncernens strategiska beslut. Det genomsyrar hela verksamheten - från råvara och produktion till våra förnybara produkter som bidrar till omställningen till ett mer klimatvänligt samhälle.

Vi ökar produktionsvolymen för prioriterade produkter stegvis, genom högre tillgänglighet och gradvis ökad kapacitet. Inom ramen för detta skapas resultat genom fokus på säkerhet, förebyggande underhåll, en tydlig struktur, ordning och reda, optimerade rutiner samt löpande flaskhalselimineringar.

Skapade värden för våra intressenter

Ett långsiktigt ansvarsfullt företagande är basen för att fortsätta skapa rätt värden för våra intressenter. Våra fokusom­råden och mål hjälper oss att fatta rätt beslut. Våra medarbetares säkerhet och trygghet är högt prioriterat hos oss. 

Rottneros fokusom­råden

Våra medarbetare ska ha en säker arbetsplats, med bra villkor och en trygghet i att alla behandlas lika. De ska ha stora möjligheter vara delaktiga och kunna påverka. Vi erbjuder hälsofrämjande aktiviteter, möjligheter till kompetensutveckling, goda villkor och utdelning genom en vinstandelsstiftelse.

Kapitalmarknaden kan räkna med långsiktig hållbarhet och lönsamhet. Rottneros strategi är att fokusera på användningsområden där våra produkter skapar mervärde och genom ökade volymer kan vi motverka kostnadsinflationen. Målet är att årligen dela ut 30-50 procent av nettoresultatet till aktieägarna.

Leverantörer kan förvänta sig rättvisa upphandlingar, långsiktiga relationer och en säker arbetsplats. Rottneros skapar värden i samhället genom att erbjuda arbetstillfällen på mindre orter i Sverige vilket genererar skatter och sociala avgifter till kommunerna.

Kanske är du också intresserad av ...