Rottneros valberedning

gran och tall

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande och styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), stämmoordförande, arvodering och val av revisorer samt förslag till kriterier för valberedningen. Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman. Aktieägarna har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Valberedning utsedd inför årsstämma 2024 i Rottneros AB (publ)

Rottneros AB (publ) (“Rottneros”) årsstämma kommer hållas onsdagen den 20 mars 2024 i Sunne. Valberedningen är utsedd.

I enlighet med de riktlinjer som beslutades på Rottneros årsstämma 2023 har valberedning utsetts inför årsstämman 2024.

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt två ytterligare ledamöter, varvid styrelsens ordförande inte ska vara ordförande i beredningen. Av de två ledamöterna, utöver styrelsens ordförande, ska en vara utsedd av bolagets största aktieägare, samt en vara utsedd av någon av bolagets övriga fyra största aktieägare. Ingen av dessa två ledamöter får också vara styrelseledamot.

I valberedningen ingår:

Michal Jarczynski, utsedd av Arctic Paper S.A.,
Stefan Sundh, utsedd av PROAD AB, och
Per Lundeen, styrelseordförande Rottneros AB

Valberedningen har utsett Michal Jarczynski till sin ordförande.

De två ägarrepresentanterna i valberedningen representerar cirka 58,5 procent av det totala antalet röster i Rottneros.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2024 bereda och framlägga förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt i förekommande fall ändringar i instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till rottneros@setterwalls.se eller per brev till: Valberedningen, Rottneros AB (publ), c/o Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 11235, 404 25 Göteborg, senast den 13 december 2023

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets hemsida, www.rottneros.se.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2024 ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post: rottneros@setterwalls.se eller per brev till: Rottneros AB (publ), c/o Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 11235, 404 25 Göteborg, senast den 31 januari 2024, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till årsstämman 2024.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Valberedningens ordförande Michal Jarczinsky, mobil +48 601 747 983
Styrelsens ordförande Per Lundeen, mobil +46 70 518 33 47

Instruktion för valberedning

Mångfaldspolicy avseende styrelsen i Rottneros AB


Kanske är du också intresserad av ...