Hållbarhets­mål

solnedgång över skogen

Hållbart värdeskapande genomsyrar hela Rottneros verksamhet - från råvara och produktion till våra förnybara produkter som bidrar till ett mer klimatvänligt samhälle.
Här presenterar vi våra miljömål och sociala mål.

Till våra finansiella mål

 

undefined

Grunden för vårt hållbarhetsarbete

Rottneros följer Sveriges regeringsbeslut om en nationell strategi för cirkulär ekonomi, med målet att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Även EU-taxonomin är en viktig utgångspunkt i vårt hållbarhetsarbete. Våra intressenters viktigaste krav och behov ligger till grund för formuleringen av mål och strategiska beslut. 

Strategier

Miljömål, resultat 2022
-2,7 kton
GHG Scope 1

Koldioxidutsläpp från fossila bränslen, GHG Scope 1 minskade till 8,9 (11,6) kton. Scope 2 ökade till 114,4 (107,7) kton på grund av ett turbinhaveri i Vallviks Bruk. Målet är fossilfri produktion enligt GHG Scope 1 & 2 år 2030.

+0,6
COD kg/ton

Vi ska årligt minska utsläppen av syreförbrukande ämnen till vatten med god marginal till fastställda villkor, mätt i kg COD /ton massa. Under 2022 höjdes utsläppen till 15,8 (15,2) kg/ton massa till stor del på gång av problem med en läckande anaerobitank på Rottneros Bruk och problem med leverans av luftare till dammen.

-5%
certifierat virke

Ambitionen är att 100 procent v skogsråvaran ska vara certifierad enligt FSC® eller PEFC. Utfallet år 2022 var 67 (72) procent. Rottneros Bruk köpte mer skogsråvara från leverantörer med certifikat virke enligt Controlled Wood och minskade inköp av skog från de större leverantörerna med virke enligt ovanstående certifikat.

Sociala mål, resultat 2022
19%
Andel kvinnor

Målet är 30% kvinnliga medarbetare år 2025. Utfallet år 2022 är 19 (18)%. Vi har lyckats rekrytera fler kvinnor, men personalomsättningen är högre. Det gör att vi kommer lägga fokus på OSA och säkerställa att den är så god att alla medarbetare vill stanna hos oss

7,4
LTIFR

Antal olycksfall med sjukfrånvaro har minskat till 7,4 LTIFR (antal olycksfall med sjukfrånvaro per miljon arbetade timmar) jämfört med 13,0 föregående år. Målet är att LTIFR ska sjunka varje år.

Kontakt

Christina Nyman
Hållbarhet/Miljö
ROTTNEROS AB/ VALLVIKS BRUK
Christina Nyman
Kvalitets- och hållbarhets­ansvarig
Christin Pihlgren
Hållbarhet/Miljö
ROTTNEROS AB/ROTTNEROS BRUK
Christin Pihlgren
Kvalitets- och hållbarhets­ansvarig

Kanske är du också intresserad av ...