Hållbarhets­mål

solnedgång över skogen

Hållbart värdeskapande genomsyrar hela Rottneros verksamhet - från råvara och produktion till våra förnybara produkter som bidrar till ett mer klimatvänligt samhälle.
Här presenterar vi våra miljömål och sociala mål.

Till våra finansiella mål

 

undefined

Grunden för vårt hållbarhetsarbete

Rottneros följer Sveriges regeringsbeslut om en nationell strategi för cirkulär ekonomi, med målet att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Även EU-taxonomin är en viktig utgångspunkt i vårt hållbarhetsarbete. Våra intressenters viktigaste krav och behov ligger till grund för formuleringen av mål och strategiska beslut. 

Strategier

Miljömål, resultat 2023
-15,6 kton
GHG Scope 2

GHG Scope 1 (koldioxidutsläppen från fossila bränslen) minskade till 8,979* kton från 8,982 kton 2022. GHG Scope 2 minskade till 98,8 kton från 114,4 kton året innan. Målet är fossilfri produktion enligt GHG Scope 1 & 2 år 2030.

* Preliminärt resultat som även inkluderar 1,8 ton för interna transporter och tjänstebilar, nytt för 2023.

-0,9
COD kg/ton

Vi ska årligen minska utsläppen av syreförbrukande ämnen till vatten med god marginal till fastställda villkor, mätt i kg COD /ton massa. Under 2023 minskades utsläppen till 14,9 kg/ton massa, jämfört med 15,8 kg/ton massa under 2022.

+1,5%
certifierat virke

Ambitionen är att 100 procent av skogsråvaran ska vara certifierad enligt FSC® eller PEFC. Utfallet år 2023 var 68 (67) procent. Tillgången på certifierad vedråvara är inte tillräcklig för att nå ambitionen. Den inköpta råvaran som inte är certifierad uppfyller kraven enligt FSC® Kontrollerat virke.

Sociala mål, resultat 2023
18%
Andel kvinnor

Målet är 30% kvinnliga medarbetare år 2025. Utfallet år 2023 var 18 (19)%. Vi har lyckats rekrytera fler kvinnor. Personalomsättningen är dock högre. Det gör att vi kommer lägga fokus på OSA och säkerställa att den är så god att alla medarbetare vill stanna hos oss

10,2
LTIFR

Antal olycksfall med sjukfrånvaro under 2023 har ökat till 10,2 LTIFR (antal olycksfall med sjukfrånvaro per miljon arbetade timmar) jämfört med 7,4 LTIFR föregående år. Målet är att LTIFR ska sjunka varje år.

Kontakt

Christina Nyman
Hållbarhet/Miljö
ROTTNEROS AB/ VALLVIKS BRUK
Christina Nyman
Kvalitets- och hållbarhets­ansvarig
Christin Pihlgren
Hållbarhet/Miljö
ROTTNEROS AB/ROTTNEROS BRUK
Christin Pihlgren
Kvalitets- och hållbarhets­ansvarig

Kanske är du också intresserad av ...