Bolagsstämma

Bolagsstämman, eller i förekommande fall
extra bolagsstämma, är Rottneros högsta beslutande organ.
Samtliga aktieägare har rätt att delta, att få ett ärende behandlat och har lika många röster som antal aktier.

undefined

BOLAGSSTÄMMANS FUNKTION

Bolagsstämman fattar beslut om bolagsordning, utser styrelse och styrelseordförande, väljer revisor, fastställer resultat- och balansräkning och beslutar om vinstdisposition och ansvarsfrihet, beslutar om valberedning, principer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare med mera.

Rottneros skiftar placeringsort för bolagsstämman varannat år, mellan Sunne och Söderhamn där våra produktionsenheter finns.

Kanske är du också intresserad av ...