Uppförandekod

medarbetare

Uppförandekoden beskriver hur Rottneros och bolagets medarbetare ska agera i relation till omvärlden och till varandra. Syftet är att definiera Rottneros sociala ansvar, etiska engagemang och ställning i jämställdhetsfrågor samt hur Rottneros medarbetare bör förhålla sig i frågor av principiell natur.

Rottneros ska alltid följa tillämpliga lagar och regler. Rottneros övergripande mål är att skapa vinster för bolagets aktieägare inom ramen för en hållbar utveckling och genom att vara en god samhällsmedborgare och arbetsgivare. Bolagets övertygelse är att dessa mål över tiden är samverkande.

Rottneros uppförandekod vilar på vår värdegrund:
• Vi respekterar alla
• Vi engagerar oss
• Vi är proffs

Rottneros som arbetsgivare

Rottneros ska bedriva ett aktivt säkerhetsarbete och därigenom erbjuda säkra arbetsplatser, vilket i sin tur förhindrar arbetsskador, minimerar negativ miljöpåverkan och attraherar arbetssökande.

Rottneros respekterar varje anställds rättighet att gå med i, eller avstå från att gå med i, fackföreningar eller andra arbetstagarorganisationer samt eftersträvar en hög grad av öppenhet och ett gott samarbetsklimat med de fackliga organisationerna.

Rottneros motverkar diskriminering samt eftersträvar mångfald. Alla beslut som rör anställning ska grunda sig på relevanta och objektiva kriterier såsom kompetens, erfarenhet och prestation.


Rottneros som affärspartner

Rottneros strävar efter att alltid leverera en för kunden anpassad produkt av rätt och jämn kvalitet, och att ge en service på hög nivå genom personligt engagemang och med en god affärsetik.

Rottneros ingår inte i affärsrelationer med företag eller personer som medvetet och systematiskt bryter mot lagar och förordningar eller mänskliga rättigheter. Företagets representanter får inte tillskansa sig själva eller bolaget fördelar genom oetiskt agerande.

Rottneros har nolltolerans mot alla former av korruption och mutbrott och arbetar aktivt med att säkerställa att det inte förekommer inom koncernen eller hos dess representanter. Givande och tagande av mutor är strikt förbjudet.

Rottneros stödjer och eftersträvar rättvis konkurrens i sin verksamhet, följer alla relevanta konkurrensregler samt avstår från att ingå olovliga konkurrens-begränsande avtal eller utväxla olovlig pris- och/eller marknadsinformation med konkurrenter.

Vid val av leverantörer, kunder och samarbetspartners görs en riskbedömning med avseende på risken för korruption eller andra brott enligt en checklista. För att undvika oetiska affärsrelationer görs en screening mot sanktionslistor.


Rottneros som noterat bolag

Rottneros informerar snabbt och öppet om bolagets ställning och lönsamhet och följer alla lagkrav samt god sed på marknaden.

Rottneros som en del av samhället

Rottneros värnar om mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling.
Rottneros stödjer och respekterar internationellt erkända mänskliga rättigheter, inklusive FN:s barnkonvention.

Tvångsarbete, ofrivilligt arbete och alla former av barnarbete är förbjudna i Rottneros anläggningar eller verksamheter som drivs av Rottneros affärspartners. Gällande nationella och internationella lagar om minimiålder följs.

Verksamheten ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och ingen vedråvara med kontroversiellt ursprung ska användas. En hög grad av öppenhet och samarbete med lokala beslutsfattare i kommun och län eftersträvas.


Rottneros anställda

Ansvar, initiativ och kommunikation är viktiga ledord för medarbetare i Rottneros. Att arbeta i Rottneroskoncernen innebär en hög grad av frihet under ansvar. Regler på arbetsplatsen ska efterlevas, konfidentiell information ska hanteras därefter, brister i arbetsmiljö eller säkerhetsrisker ska påtalas. Lagar och regler ska följas. Initiativförmåga värdesätts av bolaget och en god tvåvägskommunikation är en förutsättning för effektvitet och att nå resultat över tiden.

Den anställde har ett ansvar att bidra till bolagets utveckling genom att hushålla med bolagets resurser och föreslå förbättringsåtgärder inom relevanta områden. Den anställde har även ett ansvar att påtala problem och missförhållanden på arbetsplatsen till närmaste överordnad, eller om missförhållandena gäller denna person, till närmast högre chef eller via bolagets visselblåsarfunktion. Bolaget kan därigenom på ett tidigt stadium adressera problemområden.

Alla anställda förväntas visa ärlighet och integritet i samspelet med andra medarbetare, kunder, leverantörer, affärspartners, organisationer och myndigheter.

Alla former av korruption och mutbrott är strikt förbjudna inom Rottneroskoncernen. Ingen form av muta eller försök till muta genom gåvor, betalning eller tjänster för att på ett olämpligt sätt påverka beslut från kunder, leverantörer eller annan tolereras. En anställd ska aldrig lämna eller acceptera gåvor eller liknande som kan försätta den anställde i en beroende- eller tacksamhetssituation som påverkar affärsbeslut.


Likabehandling inom Rottneros

Alla medarbetare har samma värde och ska bemötas med respekt samt behandlas lika oberoende av kön, etnicitet, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, fackföreningstillhörighet, social bakgrund, hälsostatus eller familjeansvar.

Uppförandekoden

Andra policyer

Kanske är du också intresserad av ...