Policyer

Som vägledning i vårt arbete för ansvarsfullt företagande har Rottneros en uppförandekod som alla medarbetare känner till, samt ett omfattande ramverk av 
direktiv och policyer. 

Antikorruptions­policy

Antikorruptions­policyn är utgångspunkten för Rottneros arbete med att motverka och förhindra mutor och korruption i verksamheten. 

Antikorruptions­policy

Uppförandekod

Uppförandekoden beskriver hur Rottneros och bolagets medarbetare ska agera i relation till omvärlden och till varandra. Syftet är att definiera Rottneros sociala ansvar, etiska engagemang och ställning i jämställdhetsfrågor samt hur Rottneros medarbetare bör förhålla sig i frågor av principiell natur.

Uppförandekod

Råvarupolicy

Rottneros ska aktivt verka för ett ansvarsfullt skogsbruk genom ansvarsfulla inköp av vedråvara. All vedråvara som Rottneros använder ska komma från ansvarsfullt skötta skogar och som lägst uppfylla FSC’s standard för Controlled Wood.

Råvarupolicy

Hållbarhets­policy

Hållbarhets­arbetet är en central del av Rottneros verksamhet och är viktigt för vårt långsiktiga värdeskapande. Rottneros hållbarhets­policy omfattar miljöansvar, etiska regler, sociala förhållanden och personal.

Hållbarhets­policy för 2023

Etiska regler för leverantörer

Rottneros etiska regler för leverantörer beskriver vad bolaget anser vara lämpligt agerande och beteende, Reglerna gäller alla affärspartner till Rottneros. 

Etiska regler för leverantörer

Miljö- och energipolicy

Rottneros tar miljöansvar genom att se till att samtliga produktionsenheter inom koncernen uppfyller de miljökrav som ställs i lagar och förordningar. Miljömålen följs upp tillsammans med den ekonomiska redovisningen och vi för löpande en dialog med intressenter om verksamhetens och produkternas miljöpåverkan. Våra produktionsenheter arbetar med ständiga förbättringar av produktionsprocessen och vårt mål är att alla investeringar som görs i bruken också ska leda till positiva resultat för miljön.

Miljö- och Energipolicy 2023 

Konkurrenträttspolicy

Rottneros stödjer och eftersträvar rättvis konkurrens och medarbetare i koncernen ska därför följa alla gällande konkurrensregler. Det gäller bland annat annat avstå från att ingå olovliga konkurrensbegränsande avtal och utväxla olovlig pris- och/eller marknadsinformation med konkurrenter. 

Konkurrenträttspolicy

Styrelsens mångfaldspolicy

Valberedningen och bolagsstämman ska verka för mångfald vid sin tillsättning av ledamöter i styrelsen. Med mångfald avses en styrelse som med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt är ändamålsenligt sammansatt, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning eftersträvas.

Styrelsens mångfaldspolicy

Kanske är du också intresserad av ...