Rottneros strategi

Rottneros strategi definierar våra långsiktiga mål och fokusom­råden. Strategins tydliga prioriteringsområden guidar oss i våra beslut och hjälper oss att åstadkomma de positiva förändringar vi önskar inom koncernen.

Hållbarhets­mål

Fokusom­råden

Affärsmodell

Intressenternas krav ligger till grund

Rottneros fokusom­råden och långsiktiga mål har tagits fram med utgångspunkt i våra intressenter och deras viktigaste krav och förväntningar. Intressenternas prioriteringar har rangordnats från viktiga till viktigast. I nästa steg har kraven rangordnats efter hur stor grad Rottneros har möjlighet att påverka och skapa värde för intressenterna. 

Utifrån resultatet har vi valt ut sex olika fokusom­råden som också kan kopplas till fem av FN:s globala utvecklingsmål. I arbetet har också nyckeltalen för varje fokusom­råde identifierats. Utfallet följs upp löpande och ligger sedan till grund för koncernens strategiska beslut och aktiviteter.

Rottneros väsentlighetsmatris och fokusområden

Kanske är du också intresserad av ...