Bolagsstyrning

granar

Rottneros är ett svenskt publikt bolag med säte i Sunne och noterat i segmentet Mid Cap på Nasdaq Stockholm.

Bolagsstyrnings­rapporterna avser både moderbolaget Rottneros AB och koncernen.

Bolagsstyrnings­rapporter

Bolagsstyrning

Till grund för bolagsstyrningen inom Rottneros ligger den svenska aktiebolagslagen, Börsens regelverk, årsredovisningslagen, och Svensk kod för bolagsstyrning, "Koden".

Styrelsens arbete

Valberedning

Bolagsstämma

Styrelsens arbete

undefined

Struktur för bolagsstyrning

Kartan här intill sammanfattar hur bolagsstyrningen är organiserad. Interna styrande  instrument är bolagsordning, arbetsordning, instruktion för vd, utskott. budget och policyer. Externa instrument är ABL, ÅRL, Koden, Börsens regler och andra relevanta lagar.

Bolagsordning
undefined

Styrelsen

Rottneros styrelse består av fem stämmovalda ledamöter utan suppleanter, samt två ledamöter och två suppleanter utsedda av de anställda. Principen är att den verkställande direktören inte är ledamot av styrelsen.

Rottneros styrelse

Bolagsstämma

Bolagsstämman, eller i förekommande fall
extra bolagsstämma, är Rottneros högsta beslutande organ.
Samtliga aktieägare har rätt att delta, att få ett ärende behandlat och har lika många röster som antal aktier.

Årstämma 2023

Kanske du är också intresserad av...