Trender som påverkar massamarknaden

folkmassa på gata i Asien

Globala frågor påverkar marknaden

Massamarknaden påverkas i allt högre grad av globala frågor som digitalisering, ökande befolkning, högre levnadsstandard och den gröna omställningen. Det är också frågor som påverkar varandra. Rottneros är välpositionerat för att dra nytta av de långsiktigt positiva trenderna som driver efterfrågan på massamarknaden och förpackningar. 

undefined

Högre levnadsstandard

Den globala ekonomiska expansionen med ökande befolkning och högre levnadsstandard är den viktigaste drivkraften för den stadigt växande användningen av massa i världen, till största delen i Asien. Mjukpapper är det användningsområde som visar snabbast tillväxt.

undefined

Digitalisering av media

Den genomgripande digitaliseringen av media fortsätter att driva på förändringar i marknadens struktur. Efterfrågan förskjuts successivt från massa för skriv- och tryckpapper till massa för andra applikationer som förpackningar, mjukpapper och specialpapper. E-handelns stadiga tillväxt ökar samtidigt behovet av förpackningar.

undefined

Hållbara förpackningar

Hållbarhetsaspekten blir allt viktigare för konsumenterna som ofta är medvetna om den påverkan som matproduktion, livsmedelsförpackningar och matavfall har på miljön. Fördelen med kartong som ett fossilfritt och hållbart förpackningsmaterial bekräftas också av allt fler studier. Rottneros deltar aktivt i omställningen som leverantör och besitter hög kompetens inom massa för kartong. Koncernen har även en växande produktion av fiberbaserade tråg helt utan tillsatser av skadliga kemikalier.

undefined

Utbyggnad och underhåll av elnäten

Den omfattande omställningen mot nya och förnybara energikällor gör att behovet av ny elinfrastruktur ökar, främst i Europa och USA samtidigt som underhållsbehovet är stort inom de befintliga elnäten. Det för med sig ökad efterfrågan av E-massa som används för elektrisk isolering i transformatorer, en nisch där Rottneros är världsledande. Även den kraftfulla ekonomiska och industriella expansionen i Asien driver på en ökad efterfrågan på E-massa.