Visselblåsartjänster

Via visselblåsarsystemet får alla möjlighet att informera om det finns en misstanke om ett allvarligt missförhållande.
För att trygga anonymiteten hanteras tjänsten av en
extern part WhistleB, Whistleblowing Centre.

Vi vill göra rätt

Rottneros strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Vår visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Vår visselblåsartjänst är ett ”early warning system” för att minska risker. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

I första hand uppmanar vi dig att vända dig till en chef. Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi en möjlighet att anonymt rapportera din farhåga.

När kan jag använda visselblåsartjänsten?

Visselblåsartjänsten kan användas för att lämna information om en farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa. 

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Så här hanteras ditt meddelande

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part WhistleB, Whistleblowing Centre, https://report.whistleb.com/rottneros

Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt.

Hantering av ärenden

Ärenden som kommer in via visselblåsartjänsten går till två personer utsedda av koncernchefen. Dessa är CFO och HR-direktören (”Ärendehanterare”).

Ärenden ska tas om hand utan dröjsmål och rapporteras till koncernchefen. I de fall ärenden berör koncernchefen ska styrelseordförande informeras.

Ärendehanterarna ska avgöra om de är lämpliga att utreda ärendet, eller om någon annan/andra behöver komplettera gruppen.

Om ett ärende berör en av de utsedda personerna ska denna utan dröjsmål meddela detta till koncernchefen som utser en ersättare för att hantera det aktuella ärendet.

Återkoppling till anmälaren sker via WhistleB, Whistleblowing Centre.

En avrapportering om antal inkomna ärenden görs kvartalsvis till revisionsutskottet. Om behov finns och alla parters integritet kan säkerställas kan även en mer detaljerad rapportering göras.

Kanske är du också intresserad av ...