Revisorer

Revisionsarbetet

Revisorerna granskar moderbolagets och koncernens årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning. Bolagets revisor är närvarande vid minst ett styrelsesammanträde varje år. Revisorerna är som regel också närvarande vid revisionsutskottets samtliga sammanträden och på årsstämman. Revisorn deltar vid årsstämman för att föredra revisionsberättelsen.

Revisor:

PWC, PricewaterhouseCoopers AB

Huvudansvarig:

Bo Karlsson
Auktoriserad revisor
Aktieinnehav: Inget

Val av revisor:

Rottneros revisorer väljs årligen vid årsstämman. Vid årsstämman 27 april 2023 valdes ny revisor. I enlighet med valberedningens förslag beslutades om nyval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med Bo Karlsson som huvudansvarig revisor intill nästa årsstämma.

Kanske är du också intresserad av ...