Intressentanalys

Rottneros verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till den yttre och inre miljön, samhället, våra kunder och leverantörer, ägare och medarbetare. Vi strävar alltid efter att  skapa värde för våra intressenter och vill ha en transparent dialog med alla som berörs av vår verksamhet. 

Hållbarhets­policyKundansvar

Genom att leverera hög och jämn kvalitet på våra produkter och ha en hög leveranssäkerhet kan vi ta ansvar för hela affären. Vi är lösningsorienterade och försöker alltid ge bästa service och bidra med vår tekniska expertis. Rottneros strävar ständigt efter att göra produkterna bättre, både ur ett kvalitets- och ett effektivitetsperspektiv, genom förståelse för kundernas processer och produktstrategi. Våra certifieringar visar att vi är hållbara från skog till färdig produkt.

Certifieringar och utmärkelser


Leverantörer

Rottneros strävar efter ett långsiktigt samarbete med våra leverantörer.  Vi månar om hållbarhet genom hela värdekedjan, och vi förväntar oss att våra leverantörer också gör det. Genom rättvisa upphandlingar och genom att välja leverantörer med samma inställning kan vi skapa innovation, kvalitetsutveckling, tillförlitlighet och högre effektivitet. Vår inköpsavdelning har relevant kunskap om kemikalier, energi, logistik och underhåll. Inköp sker i nära samarbete med enheter och funktioner. Vi följer våra policyer, rutiner och riktlinjer och ser till att leverantörer har en säker arbetsplats på våra enheter. 

Etiska regler för leverantörer

Medarbetaransvar

Rottneros medarbetare ska ha en arbetsmiljö där de kan känna sig trygga. Säkerheten går först i alla lägen i hela organisationen. Rottneros har en nollvision gällande arbetsskador som leder till sjukskrivning. Trygghet handlar också om att känna sig respekterad för den man är och därför arbetar vi kontinuerligt med förebyggande hälsovård, mångfaldsfrågor, jämställdhet, trivsel och delaktighet. Andra fokusom­råden är kommunikation, ledarskap och kompetensutveckling.

Koncernen har en uppförandekod (Code of Conduct) som beskriver hur Rottneros och bolagets medarbetare agerar i relation till omvärlden och till varandra. 

Uppförandekod

Aktieägaransvar

Vi ska uppvisa uthållig lönsamhet över en konjunkturcykel genom att driva vår verksamhet på ett uthålligt och ansvarsfullt sätt och genom att göra såväl finansiellt, miljömässigt som socialt hållbara investeringar. Rottneros ska fortsätta att ha ett stabilt produktionsflöde, en stark soliditet och en låg skuldsättningsgrad. Genom att ha en årlig tillväxt av produktionsvolymen kan vi motverka inflation inom fasta kostnader. Vi vill också öka andelen intäkter utöver massaförsäljningen för att minska beroendet av priser och valutakurser. Rottneros är och ska fortsätta vara ett företag som håller i längden.

Miljöansvar

Våra träbaserade produkter u en del av ett naturligt och hållbart ekosystem med sin början i skogen. Därför är ansvar för miljön något som genomsyrar hela Rottneros verksamhet. Vi lägger stort värde i att minska vår miljöpåverkan och ambitionen är att bedriva verksamheten på ett långsiktigt hållbart sätt.

Miljö- och energipolicy

Samhällsansvar

Rottneros är en stor arbetsgivare i Sunne och Söderhamn - brukskulturer med starka band till de lokala samhällena. Genom att erbjuda praktikplatser, studiebesök, operatörsutbildningar samt stödja lokala entreprenörer, tar vi ansvar att orterna fortsätter utvecklas. Vi sponsrar lokala idrottsföreningar och ger ekonomiska bidrag till Barncancerfonden, UNHCR och Läkare utan gränser för att stötta deras fantastiska arbete.

Kanske är du också intresserad av ...