BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2008

2009-02-03, 07:29
 - Regulatorisk

• Resultatet efter finansnetto för fjärde kvartalet 2008 uppgick till -169 (-321) MSEK, en förbättring med 152 MSEK. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -135 (-311) MSEK.

• Resultatet efter finansnetto för helåret 2008 uppgick till -385 (-384) MSEK, varav 106 MSEK är hänförliga till nedskrivningar på anläggningstillgångar i Miranda genom ett Impairment test och -115 MSEK är hänförliga till förluster fram till stängningen av det under 2008 nedlagda Utansjö Bruk.

• Bolagets resultat har påverkats av den dramatiskt försvagade marknadssituationen där priset och efterfrågan på massa har fallit kraftigt under fjärde kvartalet, vilket medfört att Rottneros under det fjärde kvartalet har begränsat produktionen vid flera av koncernens fabriker för att inte bygga för stora lager av färdigvaror.

• Ökade kostnader för vedråvara och el har påverkat resultatet för helåret 2008 negativt med 193 MSEK jämfört med föregående år.

• Bolaget avstår från att lämna en prognos för helåret 2009.

• Den svaga marknaden ger Rottneros en ansträngd likviditet. Rottneros förhandlar därför med bolagets kreditgivare för att säkerställa det kortfristiga likviditetsbehovet och för att få rådrum för att skapa nödvändiga förändringar av den operativa och finansiella strukturen.

DETTA ÄR ROTTNEROS

Rottneros, med anor tillbaka till 1600-talet, är en fristående och flexibel leverantör av kund¬anpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leverans¬säkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros har en total produktionskapacitet på knappt 600 000 ton massa per år vid fyra fabriker i Sverige och Spanien, vilket innebär att koncernen är en av de tio största leverantörerna i världen av avsalumassa. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önske¬mål skall leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel.

(För fullständig kommuniké se bifogad fil.)

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')