BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2010

2011-01-26, 08:01
 - Regulatorisk

• Resultat efter finansnetto för helåret 2010 uppgick till 138 (-69) MSEK. Rörelseresultatet för helåret 2010 uppgick till 138 (-166) MSEK. För fjärde kvartalet 2010 uppgick resultat efter finansnetto till 13 (0) MSEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under helåret 2010 till 202 (84) MSEK, motsvarande 1,33 (3,10) SEK per aktie.

• Per den 31 december 2010 redovisades en räntebärande nettofordran om 116 MSEK jämfört med 10 MSEK vid årets början.

• Nytt finansieringsavtal har tecknats med Danske Bank, vilket träder i kraft den 31 januari 2011. Det nya avtalet innehåller inga särskilda lånevillkor, så kallade covenants, vilket innebär att Rottneros operativa handlingsfrihet ökar betydligt samtidigt som kostnaderna minskar.

• Styrelsen föreslår utdelning med 20 (0) öre per aktie.

VD-ord

Rottneros resultat före skatt för fjärde kvartalet uppgick till 13 MSEK. Resultatminskningen från tredje kvartalets 64 MSEK berodde främst på det planerade produktionsstoppet i Vallvik samt kronans förstärkning. Mycket höga elpriser i december medförde, förutom kostnadsökningen i sig, att produktionen i Rottneros Bruk tidvis stoppades under december månad.

Massamarknaden har varit stabilare än många trodde under sensommaren. Det europeiska prisindexet för långfibrig kemisk massa, NBSK, har på sju månader bara gått ner med 3 % och priset i US-dollar är fortfarande högt. De globala lagren av NBSK är relativt låga, efterfrågan god och de kinesiska köparna återkom under det tredje kvartalet efter en lugn sommar. US-dollarn handlades för 8 SEK i somras men har nu en tid vibrerat strax under 7 SEK. Denna kronförstärkning har en avsevärd effekt på svensk exportindustri inklusive Rottneros. Vissa mindre prishöjningar i Kina har annonserats och om inte US-dollarn åter stärks kan nog 2011 bjuda på prisjusteringar uppåt i både Europa och Nordamerika.

Under det fjärde kvartalet genomförde Vallviks Bruk det omfattande höststoppet med inkopplingar av ny produktionsutrustning enligt plan. Den direkta resultateffekten blev cirka 35 MSEK som helt belastade årets sista kvartal. Strax före jul beviljade styrelsen den sista investeringsetappen för Vallviks Bruk syftande till minskad miljöpåverkan och höjd produktionskapacitet. Denna investering kommer att slutföras i samband med höststoppet 2011 och sätta punkt för det program som presenterades i samband med nyemissionen hösten 2009. Samtliga större ”tvingande” investeringar vid våra båda bruk, miljö- eller underhållsrelaterade, blir därigenom genomförda och investeringsbehovet för de närmaste åren bör därför bli relativt lågt. Offensiva, lönsamma investeringar i nya produkter eller utökad kapacitet kan dock tillkomma.

Sökandet efter bästa möjliga återanvändning av CTMP-utrustningen från Utansjö Bruk fortgår. Såväl samarbetsprojekt, såsom det vi talat om i Sydafrika, som ren försäljning bearbetas aktivt.

Det goda resultatet för 2010, de hyggliga marknadsutsikterna, det snart slutförda investeringsprogrammet, bolagets skuldfrihet och det nya finansieringsavtalet med Danske Bank gör att styrelsen föreslår en återupptagen aktieutdelning.

Ole Terland

VD och koncernchef

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')