DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2010

2010-07-23, 08:39
 - Regulatorisk

VD-ord

Vinsten för det andra kvartalet blev 50 MSEK, vilket är en klar förbättring mot första kvartalets 11 MSEK. Avkastningen på sysselsatt kapital för kvartalet uppgick till 17 % och det operativa kassaflödet till 44 MSEK. Sköna siffror efter storstädningen vi tvingades göra de senaste åren! Som vi tidigare meddelat tvingades vi vid månadsskiftet maj-juni stoppa vår sulfatfabrik i Vallvik på grund av igensättningar i den gamla del av indunstningsanläggningen som ska bytas ut i höst. Kostnaden för detta uppgick till närmare 15 MSEK, främst beroende på produktionsbortfallet.

Det kraftigt förbättrade resultatet beror naturligtvis främst på den gynnsamma massamarknaden. Som så ofta när massapriset höjs följer vedpriserna med uppåt, vilket dock begränsar vinstökningen. Massapriset har under året successivt kunnat höjas och är nu på en historiskt sett hög nivå. Efterfrågan har hittills varit stark i både Nordamerika och Europa med ökningar på cirka 15 % jämfört med en svag inledning på fjolåret. Däremot backar leveranserna till Kina kraftigt, cirka 20 %, men relativt ett mycket starkt 2009. Vissa kinesiska makroindikatorer pekar nedåt och importörernas återförsäljningspriser för massa inom Kina har sjunkit de senaste veckorna.

Vi har låga försäljningsvolymer i Kina och känner inte av denna avmattning. Vi kan konstatera att våra lagernivåer är låga, att kunderna vill köpa mer än vi kan tillverka och att årets alla prishöjningar, inklusive den i juni månad, har gått igenom. Vi behåller optimismen trots vissa varningssignaler. Både de amerikanska och de europeiska pappersbruken är väl bokade och håller konjunkturförbättringen i sig kommer nog även den svagaste delen av pappersmarknaden, nämligen den för tryckpapper, trots Internets fortsatta tillväxt, att fortsätta sin återhämtning med hjälp av annonsmarknaden.

Vi är inne i ett intensivt förbättringsarbete av Vallviks Bruk och beslutade investeringar i indunstningsanläggningen och sodapannan kommer att göras i samband med höststoppet i oktober. På grund av investeringarna är stoppet i år förlängt till närmare tre veckor. Investeringarna kommer att medföra en kapacitetsökning om initialt 10 % och möjliggör ytterligare ökningar.

Vårt Sydafrikaprojekt, som består i att tillsammans med lokala partners bygga en ny fabrik där delar av utrustningen från det nedlagda bruket i Utansjö ska användas, har drabbats av nya förseningar på grund av ökade garantikrav från våra samarbetspartners. De krav som nu ställs går längre än vad vi anser vara rimligt, varför projektets genomförande nu ter sig mer osäkert. Vi har därför intensifierat arbetet med alternativ till projektet och därmed att hitta en annan användning för vår utrustning och kompetens.

Vi har under våren också fortsatt studierna av våra förutsättningar för att öka produktionen av bioprodukter. Vi tillverkar idag, förutom våra olika ”förnyelsebara” massaprodukter, både tallolja och grön elenergi vid Vallviks Bruk. De nya områden som intresserar oss mest och som vi tror skulle kunna passa våra bruk är att ur energibränslesortimentet tillverka en ny vidareförädlad form av pellets alternativt metanol eller kanske, genom ny teknikutveckling, väsentligt mer grön el. Det kan bli fråga om betydande investeringar och vårt huvudspår är att hitta lämpliga samarbetspartners.

Vi ser en spännande framtid framför oss …

Ole Terland

VD och koncernchef

(för fullständig rapport, inkl. tabeller, se bifogad fil)

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')