DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2008 KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2008

2008-04-24, 08:58
 - Regulatorisk

• Efter en avsättning för nedläggningskostnader vid Utansjö Bruk med 90 MSEK uppgick resultatet efter finansnetto för första kvartalet 2007 till -122 (14) MSEK.

• Den 9 januari 2008 meddelades att Rottneros styrelse hade uppdragit åt koncernens VD att slutföra förhandlingarna med berörda fackföreningar om att genomföra den tidigare beslutade avvecklingen av Utansjö Bruk. Produktionen vid bruket kommer att upphöra under maj månad 2008.

• Ökade kostnader för vedråvara har påverkat resultatet för första kvartalet negativt med 72 MSEK jämfört med föregående år.

• Rottneros har efter genomförd huvudstudie för avsikt att genomföra etableringen i Sydafrika och verkställande direktören har fått i uppdrag av styrelsen att färdigförhandla och underteckna erforderliga avtal. Osäkerhet råder kring elförsörjningen.

• Ole Terland tillträdde som VD och koncernchef den 1 februari 2008.

• Bolaget avstår från att lämna en prognos för helåret 2008.

DETTA ÄR ROTTNEROS

Rottneros, med anor tillbaka till 1600-talet, är en fristående och flexibel leverantör av kund¬anpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leverans¬säkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros har en total produktionskapacitet på drygt 700 000 ton massa per år vid fem fabriker i Sverige och Spanien, vilket innebär att koncernen är en av de tio största leverantörerna i världen av avsalumassa. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önske¬mål skall leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel. För att få en utjämning av resultaten över konjunkturcyklerna har koncernen en väl genomarbetad finansiell säkringspolicy.

(För fullständig rapport se bifogad fil.)

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')