DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2006

2006-10-27, 08:35
 - Regulatorisk

· Resultatet efter finansnetto för tredje kvartalet 2006 uppgick till 1 (-65) MSEK. Kvartalet har belastats med kostnader om cirka 30 MSEK för planerade underhållsstopp i Vallvik och Rottneros.

· Resultatet för de första nio månaderna 2006 uppgick till en förlust efter finansnetto på -44 ( 82) MSEK. Avsättningar för omstrukturering för delar av det besparingsprogram som offentliggjordes i februari 2006 har belastat resultatet med -27 MSEK. Det pågående besparingsprogrammet har medfört kostnadssänkningar för rapportperioden med cirka 27 MSEK och förväntas för innevarande år ge besparingar på cirka 37 MSEK.

· Vid utgången av augusti meddelades att bolaget på grund av höga elpriser inleder förhandlingar om nedläggning av Utansjö Bruk med avsikt att flytta anläggningen utomlands

· Bolaget förväntar sig en fortsatt stark marknad för massa med en positiv prisutveckling.

· Bolaget avstår, som tidigare meddelats, från att lämna en prognos för helåret 2006 på grund av att såväl elprisutvecklingen som dollarkursen är svårbedömd.

(För fullständig rapport se bifogad fil)

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')