DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2008 KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2008

2008-10-24, 08:14
 - Regulatorisk

• Resultatet efter finansnetto för tredje kvartalet 2008 uppgick till -37 (-82) MSEK, en förbättring med 55 MSEK. Rörelseresultatet för tredje kvartalet förbättrades med 69 MSEK och uppgick till -13 (-82) MSEK, vilket också är en förbättring med 35 MSEK jämfört med andra kvartalet.

• Resultatet efter finansnetto för de första nio månaderna 2008 uppgick till -216 (-63) MSEK, varav 115 MSEK är hänförliga till nedläggningskostnader av Utansjö Bruk och till förluster från driften fram till stängningen av bruket.

• Rottneros har per den 23 oktober tecknat avtal om nya lånefaciliteter uppgående till 83,3 miljoner USD, motsvarande ca 620 MSEK. Detta är ett led i en refinansiering av Rottneros befintliga syndikeringslån från 2003 om 85,8 miljoner USD motsvarande ca 640 MSEK, vilket därmed ersätts. Transaktionen säkerställer koncernens långsiktiga finansiering och möjliggör företagets löpande investeringar.

• Under tredje kvartalet har valutakursen i USD förstärkts kraftigt samtidigt som massapriset har sjunkit. Sammantaget syns dock en prisförbättring i svenska kronor.

• Ökade kostnader för vedråvara och el har påverkat resultatet för perioden januari-september 2008 negativt med 105 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.

• Bolaget avstår från att lämna en prognos för helåret 2008.

DETTA ÄR ROTTNEROS

Rottneros, med anor tillbaka till 1600-talet, är en fristående och flexibel leverantör av kund¬anpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leverans¬säkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros har en total produktionskapacitet på knappt 600 000 ton massa per år vid fyra fabriker i Sverige och Spanien, vilket innebär att koncernen är en av de tio största leverantörerna i världen av avsalumassa. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önske¬mål skall leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel. För att få en utjämning av resultaten över konjunkturcyklerna har koncernen en väl genomarbetad finansiell säkringspolicy.

(För fullständig rapport se bifogad fil.)

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')