Delårsrapport januari-juni 2012

2012-07-18, 08:00
 - Regulatorisk

VD-ord

Rottneros genererade ett rörelseresultat på 36 MSEK under det andra kvartalet, vilket vi är nöjda med givet den makroekonomiska nedgången och den globala osäkerhet som råder. Kvartalsresultatet motsvarar en avkastning på sysselsatt kapital för kvartalet om 14 procent. Resultatet är det samma som för andra kvartalet förra året men då kostade massan 1 000 USD/ton mot drygt 800 i år. Inräknat dollarförstärkningen har massapriset i svenska kronor varit nära 500 kr/ton lägre under årets andra kvartal än i fjol. Resultatet har vi således till stor del uppnått genom produktivitetsförbättringar och lägre kostnader.

Vallviks Bruk har slagit produktionsrekord som i månadstakt visar att fabriken klarar en takt som motsvarar den nivå som vi sökt temporärt miljötillstånd för, 242 000 årston. Ett beslut väntas under det tredje kvartalet och skulle gälla för en treårsperiod. Det investeringsprogram som löpt efter nyemissionen sent 2009 betalar sig! Högre och stabilare produktion ger lägre kemikalie- och energiförbrukning, högre produktion av gröna elcertifikat och färre anställda ger naturligtvis en lägre produktionskostnad per ton. Men därav lever man inte eftersom det är intäkterna som till syvende och sist räknas. Tack vare att Vallvik har en stor del av sin försäljning utanför det problemtyngda tryckpapperssegmentet så har intäktssidan klarat sig hyfsat trots svagheten i makroekonomin.

Nedgången i den europeiska tryckpapperskonsumtionen gör att efterfrågan på lämplig fin-slipmassa fortsätter krympa. Vi som sista hängivna tillverkare har nu tvingats varsla vår personal vid sliplinjen i Rottneros Bruk om uppsägning. Vår kontinuerliga produktion av slipmassa kommer enligt plan att upphöra i mars 2013. Produktionen av CTMP påverkas inte. Sliplinjen avses inte skrotas eller säljas utan kommer under hösten att anpassas för att även kunna tillverka grov-slipmassa. Om för oss lönsamma kunder framgent finns inom antingen kartong- eller tryckpappersområdet kan således produktionen fortsättas diskontinuerligt. Eller om konkurrensförhållanden – läs pris, tillgänglighet, kvalitet inklusive innehållssäkerhet – i första hand relativt returfiber åter ändras skulle även den kontinuerliga produktionen kunna återupptas. Den svenska modellen som, till skillnad från många konkurrenters länder, är utan permitteringslättnader och med de anställningslagar vi har, tvingar fram detta drastiska förfarings­sätt. Nedskärningen föranleder inga nedskrivningar eller reservationer för uppsägnings- eller andra stängnings­kostnader.

För resten av året ser vi stor makroekonomisk osäkerhet med näst intill oförutsägbara värderelationer mellan dollarn - euron - kronan. Härigenom är råvarumarknader generellt vanskliga att förutspå och massamarknaden i synnerhet. Europapriserna för massa är inte höga i en internationell jämförelse och prisgapet mellan olika massa­kvaliteter är ovanligt låg vilket får oss att tro att efterfrågan på våra långfibriga massor blir skaplig under resten av året. Vi ser inte prishöjningar för råvaror såsom massaved och kemikalier under året och inte heller för energi förutom normala säsongsvariationer under senhösten.

Ole Terland

VD och koncernchef

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

Rottneros, med anor tillbaka till 1600-talet, är en fristående och flexibel leverantör av kundanpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leveranssäkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros har en total produktionskapacitet på nära 400 000 ton massa per år vid två fabriker i Sverige. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önskemål skall leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel.

 

Rottneros AB (publ)

Box 70 370, 107 24 Stockholm

Besöksadress: World Trade Center, Kungsbron 1, C6, Stockholm

Telefon 08-590 010 00, telefax 08-590 010 01

info@rottneros.com    www.rottneros.com

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')