Delårsrapport januari-mars 2012

2012-04-19, 08:00
 - Regulatorisk

VD-ord

2012 har ur en massaleverantörs synvinkel börjat betydligt stabilare än avslutningen av 2011. Starka leveranser till Kina före och efter årsskiftet har ändrat momentum i den globala massamarknaden. Prisfallen är förbytta till uppgångar. Framförallt är det de kortfibriga kemiska massorna som efterfrågas då priset sjunkit för lågt och prisskillnaden mot de långfibriga blivit väl stort, över 200 USD/ton mot historiskt normala 50-100 USD/ton. Prisindexet PIX Europa för kortfibrig massa har stigit med över 100 USD/ton under 2012 medan indexet för långfibrig massa stigit med drygt 10 USD/ton vilket gör att prisskillnaden nu är normal. Under årets första kvartal har den svenska kronan stärkts mot US-dollarn så att PIX-indexet i svenska kronor är lägre än vid årsskiftet. Men momentum är där. Alla större leverantörer av marknadsmassa anmälde prishöjningar för såväl mars som igen för april så att listpriset nu är uppe i 870 USD/ton för långfibrig kemisk massa i Europa. Prishöjningarna kommer successivt att slå igenom under våren och kombinerat med de sänkta massavedspriserna kommer våra marginaler att bli bättre igen. Vårt rörelseöverskott för kvartalet blev 10 MSEK och rörelseresultatet efter avskrivningar -3 MSEK.

Äntligen ser det ut som om CTMP-priserna följer med de kemiska massapriserna uppåt. Tre prishöjningar i Asien har redan genomförts under året, men från en låg nivå. Under den stora prisuppgången för kemiska massor efter den globala finanskrisen 2008/09 fastnade CTMP-priserna på den låga och för både kanadensisk och nordisk skogsindustri förlustbringande nivån vi sett fram till 2012. Vi ser nu en god efterfrågan på framförallt långfibrig CTMP för förpackningssektorn i Asien där denna massas unika kombination av egenskaper möjliggör stadiga och lätta förpackningar. Den bättre efterfrågan med förbättrade försäljningspriser kombinerat med lägre ved- och elenergipriser gör att låga marginaler nu kommer att förbättras.

Trots våra båda huvudprodukters ljusnande tillvaro faller skugga över en gammal stolt Rottneros-produkt, nämligen slipmassan. Vi är den ende kvarvarande leverantören av blekt finslipmassa och har därigenom kunnat hålla en god prisbild. Men de ointegrerade slipmassakunderna i det hårt utsatta tryckpappersområdet förlorar både volym och marknadsandelar och allt fler tvingas lägga ned denna pappersproduktion. Vi hoppas fortfarande på förnyade möjligheter i Japan där slipmassa traditionellt används i tunna tryckpapper. Vi försöker också att erbjuda kartongmarknaden en extremt bulkig massa för att minimera kartongens kostnad med oförändrad styvhet.

Ole Terland

VD och koncernchef

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

Rottneros, med anor tillbaka till 1600-talet, är en fristående och flexibel leverantör av kundanpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leveranssäkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros har en total produktionskapacitet på nära 400 000 ton massa per år vid två fabriker i Sverige. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önskemål skall leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel.

 

Rottneros AB (publ)

Box 70 370, 107 24 Stockholm

Besöksadress: World Trade Center, Kungsbron 1, C6, Stockholm

Telefon 08-590 010 00, telefax 08-590 010 01

info@rottneros.com    www.rottneros.com

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')