HALVÅRSRAPPORT JANUARI TILL JUNI 2002

2002-07-30, 12:16
 - Regulatorisk

DETTA ÄR ROTTNEROS

Rottneros med anor tillbaka till 1600-talet är en oberoende och flexibel leverantör av kundanpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leverans-säkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros, som är en av världens ledande fristående producenter av avsalumassa, är marknads-ledande på slipmassa för avsalu och en betydande producent av övriga kvaliteter.

Rottneros har en total produktionskapacitet på drygt 700 000 ton massa per år vid fem fabriker i Sverige och Spanien, vilket innebär att koncernen är en av de tio största leverantörerna i världen av avsalumassa. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önskemål bör leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel.

MASSAMARKNADEN

Året 2001 avslutades med ett Norscan-lager på 1 760 000 ton. Under första kvartalet 2002 reducerades Norscan-lagret och slutade på 1 732 000 ton. Därefter inträffade under april och maj lagerminskningar på 191 000 respektive 100 000 ton. Därmed var Norscan-lagret nere i 1 441 000 ton per sista maj. Detta var första gången sedan september under högkonjunkturåret 2000 som Norscan-lagret understigit nivån 1 500 000 ton som anses vara det tydligaste kännetecknet på en stark massamarknad. Under juni månad minskade lagret med ytterligare 77 000 ton, vilket innebär att Norscan-lagret vid halvårsskiftet uppgick till

1 364 000 ton.

Priserna på de ledande massakvaliteterna NBSK (blekt långfibersulfat) och BEK (blekt eukalyptussulfat) var under december 2001 och januari 2002 $465 respektive €470. Priset för NBSK sjönk sedan under de tre efterföljande månaderna och var i april $430. Detta är den lägsta noteringen för NBSK sedan 1993. Till följd av den starkare massamarknaden har den negativa utvecklingen vänt och priserna på NBSK höjdes till $460 i maj och $480 i juni. Under juli månad har $500 per ton aviserats.

Den viktigaste orsaken till den positiva prisutvecklingen för pappersmassa under första halvåret är att finpappersmarknaden har förbättrats jämfört med föregående år. Finpapper är det slutanvändnings­område som är den största förbrukaren av avsalumassa i allmänhet och av kortfibrig kemisk massa i synnerhet. Draghjälp från en förbättrad finpappersmarknad gjorde att prisuppgången på BEK kunde inledas en månad tidigare än för NBSK. Priset för BEK i mars var €445 och sedan dess har priset stadigt förbättrats till €475 i april, €510 i maj och €520 i juni. Resultatpåverkan av den kraftiga ökningen av massapriset för NBSK under andra kvartalet på mer än 10 %, har till största delen motverkats av den försvagade USD. Priserna för andra i koncernen ingående massakvaliteter, magnefit, CTMP och slipmassa, följer väl prisutvecklingen för NBSK och BEK.

PRODUKTION OCH LEVERANSER

Koncernens fem massafabriker i Rottneros, Rockhammar, Utansjö, Vallvik och Miranda i Spanien har en sammanlagd kapacitet på cirka 700 000 ton per år. Produktionen under första halvåret 2002 ökade med 24 400 ton eller med 8 % jämfört med 2001. Utleveranserna har ökat med 36 800 ton eller 13 %. Koncernens orderbeläggning har varit god.

Det genomsnittliga kapacitetsutnyttjandet i bruken under rapportperioden var relativt högt. Kapacitetsutnyttjandet uppgick till 92 % (82) fördelat på magnefit-massa 88 % (86) slip-massa 87 % (65) samt CTMP 95 % (92). För sulfatmassan uppgick kapacitets-utnyttjandet till 94 % (86). Det låga kapacitetsutnyttjandet för slipmassa under 2001 berodde på en svag marknad som till viss del kunnat återhämtas under 2002. Under första kvartalet 2002 hade koncernen inte några planerade underhållsstopp. Under andra kvartalet 2002 har koncernen haft underhållsstopp i Rockhammar, Utansjö och Vallvik. Samtliga kostnader för underhållsstopp har redovisats under den period då stoppet genomförs. Under tredje kvartalet planeras underhållsstopp i Rottneros och under fjärde kvartalet underhållsstopp i Miranda.

I juni 2001 togs beslut om att övergå från två till ett skift vid sågverket i Rockhammar och därmed minska produktionen samt att fokusera på framställning av produkter baserade på ett grövre råvarusortiment. Årskapaciteten uppgår därefter till 65 000 m3. Under andra kvartalet 2002 uppgick produktionen till 12 400 m3 (19 300) och utleveranserna uppgick till 10 600 m3

(15 900). Under första halvåret producerades i sågverket 25 000 m3 (38 000) medan leveranserna uppgick till 24 100 m3 (35 200).

FAKTURERING OCH RESULTAT

Januari - juni 2002

Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 301 MSEK (1 488). Av nettoomsättningen svarade massa för 1 263 MSEK (1 429) och sågade trävaror för 38 MSEK (59).

Omsättningsminskningen under första halvåret på 187 MSEK förklaras av tre huvudkomponenter: Lägre massapriser -382 MSEK vilket delvis kompenserats av en positiv valutaeffekt på 25 MSEK beroende på USD-exponeringen samt högre utleveranser 170 MSEK.

Koncernens rörelseresultat uppgick till -13 MSEK (212). Rörelseresultatet för de massa-produ-cerande enheterna uppgick till -10 MSEK (230), och för sågverket i Rockhammar till

-3 MSEK (-4).

Det lägre rörelseresultatet är huvudsakligen hänförligt till lägre massa-priser. Jämfört med avista kurs har resultatet belastats med 24 MSEK avseende termins-kontrakt. Perioden inkluderar även en positiv effekt av massaprissäkring med 5 MSEK.

Resultatet efter finansnetto uppgick till 10 MSEK (226) och inkluderar finansnettot som under första halvåret 2002 uppgick till 23 MSEK (14). Finansnettot för första halvåret inkluderar, utöver avkastningen på normal kassaförvaltning, realisationsvinster huvudsakligen relaterad till avyttring av placeringar i hedgefonder.

Resultatet efter finansnetto i moderbolaget blev -18,4 MSEK (- 6,6) och inkluderar realisationsvinst på hedgefonder.

Resultatet per aktie efter skatt blev 0,02 SEK (0,76). Kassaflödet per aktie uppgick till

-0,16 SEK (0,82).

Som meddelats i en pressrelease den 22 november 2001 har Rottneroskoncernen undertecknat en avsiktsförklaring att delta i finansieringen av AS Estonian Cell genom ett efterställt lån på 125 MNOK motsvarande 160 MSEK. Förhandlingar pågår och beslut om Rottneros eventuella deltagande i projektet kommer att fattas under 2002.

April – juni 2002 jämfört med april – juni 2001

Omsättningen under andra kvartalet 2002 minskade med 15 MSEK i jämförelse med andra kvartalet 2001. Minskningen är i huvudsak hänförlig till lägre massapriser -120 MSEK och en svagare USD -35 MSEK delvis kompenserat av högre leveranser med 140 MSEK. Finansnettot under andra kvartalet 2002 inkluderar även realisationsvinster. Resultat efter finansnetto uppgick under andra kvartalet 2002 till 6 MSEK jämfört med 37 MSEK under motsvarande period föregående år.

April – juni 2002 jämfört med januari – mars 2002

I jämförelse med första kvartalet 2002 har omsättningen under andra kvartalet 2002 minskat med 9 MSEK. Minskningen beror på lägre USD -28 MSEK men även lägre volym -5 MSEK. Å andra sidan har högre massapriser förbättrat resultatet med 24 MSEK. Andra kvartalet har belastats med underhållskostnader på cirka 20 MSEK medan inga planerade underhållsstopp ägt rum under första kvartalet. Finansnettot under andra kvartalet inkluderar även realisationsvinst på bl.a. hedgefonder. Resultat efter finansnetto uppgick under andra kvartalet 2002 till 6 MSEK jämfört med 4 MSEK under första kvartalet 2002.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i senaste årsbokslut.

RISKHANTERING

Koncernen har sedan 2000 haft strategin att sträva efter att nå ett positivt resultat även under år med svag massakonjunktur. Av denna anledning arbetar koncernen dels med operativa strategier för att nå en utjämnande effekt över en konjunkturcykel dels med en finansiell strategi för att mildra effekten av konjunktursvängningar genom bl.a. säkring av valuta, massapris och el samt i övrigt arbeta med de finansiella resurserna för att nå målet med positivt resultat under svag massakonjunktur.

Rottneros baserar all prissättning av massa på USD. Trots att USD-kursen försvagats de senaste månaderna har koncernen under halvårsperioden gynnats av att den genomsnittliga USD-kursen i förhållande till SEK var 2 % högre än under 2001. Detta har resulterat i en positiv resultat-påverkan med 25 MSEK. Samtidigt har valutakurssäkringar belastat resultatet under rapportperioden med 24 MSEK jämfört med avista kurs. Nettoeffekten av USD--beroendet uppgick således till 1 MSEK. Vid utgången av andra kvartalet 2002 hade valuta-kurs-säkringar tecknats för 162 MUSD mot SEK, till en genomsnittskurs på 10,07 SEK per USD. Av dessa kontrakt avser 44 MUSD år 2002 till ett genomsnitt av 9,74. Valuta-kurs-säkringar i andra valutor har inte skett.

Under de närmaste åtta kvartalen har bolaget säkrat massapriser i SEK till nivåer av cirkaa 5 200 kr per ton omfattande 27 000 ton årligen. Långsiktiga kundkontrakt med prisutjämnande profil jämfört med NBSK har tecknats vilket ligger helt i linje med den nischstrategi bolaget bedriver. Bolaget tillämpar säkring av elektricitetspriser.

ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Under andra kvartalet 2002 inledde bolaget det nya återköpsprogram som beslutades av bolagsstämman den 24 april. Maximalt kan 10 % av antalet aktier återköpas, det vill säga 18,8 miljoner aktier. Syftet med de planerade återköpen är dels att optimera bolagets kapitalstruktur, dels att skapa möjligheter att använda egna aktier som likvid vid framtida förvärv.

Bolaget har vidtagit de speciella åtgärder som beslutades vid bolagsstämman den 24 april i syfte att reducera den administrativa tiden för att kunna starta det nya återköpsprogrammet från cirka 5 – 6 månader till 1 månad. Åtgärderna omfattade nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av stamaktier, emission av inlösningsbara aktier, serie C samt återlösen av C-aktierna.

Under andra kvartalet återköptes 1 064 000 egna aktier till en snittkurs på 10,49 kr per aktie, sammanlagt 11 158 122 kronor. Antalet utestående aktier vid rapportperiodens utgång uppgår till 187 334 895 aktier. Likviddag senast 30 juni, 2002 har använts för avstämning. Vid halvårsskiftet hade bolaget köpt ytterligare 146 733 aktier till en snittkurs på 10,04 kr per aktie, sammanlagt 1 473 022 kronor med likviddag efter den 30 juni 2002.

INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgår till 112 MSEK (89). De större investeringarna omfattar energioptimeringsprojekt 20 MSEK och styrsystem för barkpanna 15 MSEK i Utansjö, tvättfilter 10 MSEK i Miranda samt skorsten 5 MSEK i Vallvik.

De likvida medlen uppgick till 366 MSEK vid periodens utgång jämfört med 480 MSEK vid årets början. Bolaget har inga räntebärande lån. Beviljade men outnyttjade krediter uppgick till sammanlagt 797 MSEK. Soliditeten uppgick till 71%. Överskottslikviditet placeras i säkra värdepapper enligt bolagets likviditetspolicy. För att öka avkastningen på överskottslikviditeten har bolaget sedan juni 2001 placerat 60 MSEK i fyra olika s.k. hedgefonder. Dessa fonder realiserades under andra kvartalet och en realisationsvinst på 9 MSEK har redovisats under finansnetto. Avkastningen på denna placering i hedgefonder har sedan placeringen gjordes vid halvårsskiftet 2001 blivit en avkastning på 15 %. Bolaget avser att använda de frigjorda medlen främst till återköp av egna aktier. Det egna kapi-talet per aktie uppgick till 9,01 SEK efter beaktande av omräkningsdifferens i eget kapital (2001-12-31 9,40).

MEDELANTALET ANSTÄLLDA

Medelantalet anställda uppgick under rapportperioden till 847 (867).

UTSIKTER HELÅRET 2002

I bokslutskommunikén för 2001 som publicerades den 7 februari 2002 lämnades följande prognos: ”År 2002 kännetecknas inledningsvis av en svag konjunktur med låga priser på massa. En förbättring av den globala ekonomin bör medföra en starkare massamarknad. Mot denna bakgrund förväntas ett positivt resultat för helåret 2002”.

En prisökning till $500 per ton för NBSK har aviserats. Massapriset i USD förväntas stabiliseras under tredje kvartalet med eventuell ytterligare ökning under fjärde kvartalet. Tidigare publicerad prognos om positivt resultat för helåret 2002 kvarstår.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

24 oktober - Kvartalsrapport 9 månader

I övrigt hänvisas till Rottneros hemsida www.rottneros.com.

Upplands Väsby den 30 juli 2002

Lars Blecko

Koncernchef och Verkställande direktör

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Lars Blecko är tillgänglig för frågor den 30 juli på telefon 08 – 59 00 1073 mellan kl. 15.00 och 16.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')