Rottneros AB (publ) ger en uppdatering om vedsituationen och korrigerar fel i delårsrapport januari-juni 2018

2018-08-13, 08:00
 - Regulatorisk

Som rapporterats i Rottneros delårsrapport januari-juni 2018 har vedförsörjningen påverkats negativt av den extrema vädersituationen och efterföljande torkan i Sverige. Rottneros har ökat importflödet till sina massabruk genom sitt dotterbolag SIA Rottneros Baltic i Lettland för att minimera påverkan på massaleveranser till Rottneros kunder. Importen från Baltikum är spårbarhetscertifierad och Rottneros har kontroll på råvarans ursprung.

Rottneros arbetar löpande med sina leverantörer för att säkerställa virkesförsörjningen och bedöma eventuella konsekvenser.

Rättelse av resultatanalysen avseende ökade vedkostnader publicerad i delårsrapporten januari-juni 2018 på sidan 6
I nuläget är kostnaden för importved väsentligt högre än för ved som anskaffas i närområden. Den totala kostnadsökningen för vedråvara (inklusive inköp i Sverige och import) var ca 60 MSEK för första halvåret 2018 jämfört med första halvåret 2017 och inte ca 40 MSEK som felaktigt uppgavs i resultatanalysen i delårsrapporten januari-juni 2018, sidan 6. Korrigeringen i texten påverkar inte rapporterat resultat. Den korrekta versionen av delårsrapporten bifogas och återfinns på Rottneros hemsida.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB, +46 270 622 65
Monica Pasanen, CFO Rottneros AB, +46 270 622 70

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2018 kl. 08.00 CET.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')