Rottneros bokslutskommuniké januari–december 2020

2021-02-04, 08:00
 - Regulatorisk
RESULTATET PRESSADES AV EN SVAGARE USD
  

· LISTPRISET för NBSK-massa var 4% högre i USD och 7 % lägre i SEK jämfört med fjärde kvartalet 2019. USD försvagades mot SEK med 10% under samma period.
 
· PRODUCERAD VOLYM uppgick till 95,3 (100,4) tusen ton, påverkat av att Vallviks Bruks årliga underhållsstopp inföll i sin helhet under fjärde kvartal. Koncernen gör ett nytt produktionsrekord för året, 412,6 (406,0) tusen ton. 
 
· NETTOOMSÄTTNINGEN minskade med 10% till 490 (547) MSEK. Lägre pris i SEK motverkades av högre försäljningsvolymer.
 
· BALANSRÄKNINGEN är fortsatt stark. Soliditeten är 58 (58) % och tillgänglig likviditet uppgår till 512 (558) MSEK.
 
· EBIT (rörelseresultat) för fjärde kvartalet 2020 var -95 (-30) MSEK. Svagare USD, låga marknadspriser och det planerade årliga underhållsstoppet i Vallviks Bruk var de främsta orsakerna till det negativa resultatet. EBIT för helår 2020 var -42 (268) MSEK.
 
· NETTORESULTAT för fjärde kvartalet 2020 var -77 (-29) MSEK. Resultat per aktie för kvartalet var -0,50 (-0,19) SEK.
 
· UTDELNING Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2020, i enlighet med villkoren för obligationslånet.
 
· CORONAPANDEMIN har inte påverkat produktionen negativt, men massamarknaden har präglats av stor osäkerhet under större delen av året med minskad efterfrågan för NBSK.

VD-ORD

Avslutningen på året var resultatmässigt svag, främst genom att Q4 tyngdes av en svagare dollar och underhållsstoppet i Vallviks Bruk. För 2020 som helhet noterade vi ett nytt produktionsrekord, 412 600 ton, en tillväxt med knappt två procent. Massamarknaden har börjat stärkas, främst driven av Kina, och priserna rör sig nu tydligt uppåt. Vårt fokus mot successivt högre produktion kommer om möjligt att vara ännu större under 2021.

Nettoomsättningen under Q4 minskade med tio procent under kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år. Samtidigt försämrades EBIT med 65 MSEK till -95 MSEK. Nedgången förklaras av lägre försäljningspriser i SEK på grund av den svagare dollarn. Genomsnittskursen SEK/USD för Q4 var tio procent lägre jämfört med Q4 2019. Vi fortsatte att sälja en större andel än normalt på korta kontrakt för att få avsättning för våra volymer, vilket tyngde marginalerna. 

Genom att det årliga underhållsstoppet i Vallviks Bruk låg något senare under 2020 och därmed i sin helhet påverkade Q4 rubbas jämförelsen något mot 2019 då stoppet hade en viss effekt även på Q3. Detta, tillsammans med en något lägre produktion än planerat i båda bruken, innebar en produktionsminskning om fem procent under kvartalet jämfört med Q4 2019.

För helåret 2020 landade ökningen därmed på knappt två procent, vilket är drygt en procentenhet lägre än vårt långsiktiga mål om en årlig ökning på tre procent. Med tanke på de utmaningar vi mött genom pandemins genomgripande konsekvenser är vi nöjda med utfallet. Under 2021 kommer vi jobba systematiskt med att höja tillgängligheten i bruken för att skapa förutsättningar att överträffa det långsiktiga produktionsmålet.

Pandemin fortsatte att utmana verksamheten under kvartalet. Våra omfattande åtgärder innebar att smittan i stort sett hållits borta från våra anläggningar även om den ökande smittspridningen i samhället och i våra närområden inneburit att några få anställda testats positivt för covid-19 på senare tid.

TYDLIG UPPGÅNG FÖR LISTPRISET FORTSÄTTER

Det sker en tydlig återhämtning på marknaden som drivs av att tillväxten i Kina tagit fart samtidigt som Europa stabiliserats. Listpriset på NBSK ökade därmed under det fjärde kvartalet med 40 USD, till 880 USD per den sista december, efter att ha legat relativt stabilt kring 840 USD i över ett år. Uppgången fortsätter i början av 2021. Eftersom våra priser påverkas med en viss eftersläpning mot listpriserna kommer resultatet under det första kvartalet gynnas i större utsträckning än vad som var fallet under Q4. Rottneros gynnas även av att hygien- och förpackningsområdena växer eftersom vi har ett bra produkterbjudande för dessa kundsegment. 

Tillgången på vedråvara fortsätter att vara god och har tydliga effekter på våra inköpskostnader. God tillgång på lokalt anskaffat virke gör att vi kan hålla importdelen nere. En lägre produktionstakt inom pappersindustrin samtidigt som barkborreproblematiken driver på utbudet av virke, gynnar balansen på marknaden och innebär att priserna sjunker. Balansen på virkesmarknaden kommer sannolikt vara gynnsam även kommande år.

När det gäller våra stora elinköp i Rottneros Bruk är det fortsatt problematiskt med de stora obalanserna på elmarknaden orsakade av den bristande överföringskapaciteten. Följden är att det uppstått elbrist i Sydsverige med extremt höga priser under vissa perioder. Detta påverkar även våra terminskontrakt för el på ett negativt sätt.

BESLUT OM MILJÖINVESTERINGAR I VALLVIK

I början av 2021 beslutade styrelsen om en rad investeringar för att minska utsläppen till vatten från Vallviks Bruk. Investeringarna uppgår till sammanlagt 33 MSEK och är kopplade till brukets nyligen uppdaterade miljötillstånd. Därmed har Vallviks Bruk ett förhöjt produktionstillstånd till 255 kton.

KLIMATSMARTA LIVSMEDELSTRÅG LANSERADE

I oktober lanserades våra fibertråg för färdigrätter i Sverige. Trågen minskar mängden plast med upp till 85 procent jämfört med traditionella fossilbaserade förpackningar och produceras på råvara från certifierad skog.

FORTSATT STARK BALANSRÄKNING
Vår starka balansräkning med en betydande likviditet innebär att vi är fortsatt väl förberedda för negativa förändringar i omvärlden. Soliditeten är mycket god och uppgick vid årsskiftet till 58 procent, vilket är nivå med ingången av året. Även koncernens likvida medel och outnyttjade krediter låg kvar på betryggande nivåer, 330 MSEK respektive 182 MSEK. Den räntebärande nettoskulden var 81 MSEK.

Avslutningsvis vill jag tacka samtliga kollegor för deras omfattande insatser för att ta koncernen till nästa nivå och stå upp på ett fantastiskt sätt mot de stora utmaningarna vi mött under det gångna året. Jag vill även rikta ett varmt tack till både kunder och leverantörer. Tillsammans har vi gjort vad som har varit möjligt för att på bästa sätt hantera pandemin och därigenom hållit affärerna igång.


(för en fullständig rapport, se bilaga)
 
Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Delårsrapporten för det fjärde kvartalet presenteras den 4 februari 2021 kl 13.00.
Alla deltagare kan följa presentationen via länken: https://www.finwire.tv/webcast/rottneros/q4/ Alla som vill kan ställa frågor via länken i förväg eller under presentationen. Det går även att se presentationen i efterhand via Rottneros Youtubekanal eller webbplats: https://www.rottneros.se/investerare/presentationer/

Filer

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')