Rottneros bokslutskommuniké januari–december 2021

2022-02-04, 08:00
 - Regulatorisk
Mycket stark avslutning på året
  

· NETTOOMSÄTTNINGEN ökade med 22 procent till 598 (490) MSEK. Högre försäljningspriser i SEK motverkades av lägre försäljningsvolymer.
 
· LISTPRISET för NBSK-massa i Europa var 53 procent högre i USD och 57 procent högre i SEK jämfört med fjärde kvartalet 2020. USD stärktes mot SEK med 3 procent under samma period.
 
· PRODUCERAD VOLYM uppgick till 91,4 (95,3) tusen ton. Produktionen för helår minskade med 4 procent mot föregående år till 395,3 (412,6) tusen ton.
 
· SÅLD VOLYM uppgick till 95,5 (106,5) tusen ton. Efterfrågan var fortsatt stark i Europa men försäljningen hölls tillbaka av lägre produktion. Försäljningen för helår blev 403,2 (416,5) tusen ton.
 
· EBIT (rörelseresultat) för fjärde kvartalet 2021 var 58 (-95) MSEK. Starkare USD och bra marknadspriser var de främsta orsakerna till det positiva resultatet. EBIT för helår var 267 (-42) MSEK
 
· NETTORESULTAT för fjärde kvartalet 2021 var 49 (-77) MSEK. Resultat per aktie för kvartalet var 0,32 (-0,50) SEK och 1,30 SEK (-0,33) SEK för helåret
 
· BALANSRÄKNINGEN är fortsatt stark. Soliditeten var 64 (58) procent och tillgänglig likviditet uppgick till 443 (512) MSEK. Nettokassan uppgick till 16 MSEK. 
 
· UTDELNING Det starka resultatet ger utrymme för en ordinarie utdelning om 40 öre och en extra utdelning om 20 öre, varför styrelsen föreslår en total utdelning om 60 öre per aktie

VD-ORD

Den fortsatt robusta massamarknaden innebar att vi kunde visa ett mycket starkt resultat för såväl det fjärde kvartalet som för helåret. Detta trots att både produktionen och leveranserna minskade jämfört med föregående år. Vårt långsiktiga arbete med ständiga förbättringar av de faktorer vi själva kan påverka fortsätter i oförminskad takt under 2022.

Nettoomsättningen växte med 22 procent och EBIT ökade med 153 MSEK under kvartalet, trots att produktionen och leveranserna minskade med 4 respektive 10 procent. De högre priserna var den främsta förklaringen. Produktionen i Vallvik påverkades av vissa tillfälliga störningar samt brukets årliga underhållsstopp, som delvis ägde rum under oktober. I Rottneros Bruk fortsatte höga elpriser att påverka produktionen.  

Vårt långsiktiga arbete med ständiga effektivitetsförbättringar har tagit ytterligare viktiga steg genom att vi förstärkt vår produktionsorganisation både strukturellt och kompetensmässigt. Vi har inrättat och tillsatt en ny övergripande roll som Chief Operating Officer för båda massabruken som innebär ett tydligt fokus på att produktionen långsiktigt drivs och utvecklas på ett så optimalt sätt som möjligt. Vi har även förstärkt kompetensnivån genom vissa externa nyckelrekryteringar. 


MASSAMARKNADEN HAR PLANAT UT PÅ EN HÖG NIVÅ 
Vår huvudmarknad, den europeiska massamarknaden, fortsätter att vara stark, även om listpriset för NBSK gått ned något, till 1 260 USD i december, jämfört med toppnivån 1 340 USD i oktober. Efterfrågan på en av våra viktigaste produkter, oblekt sulfatmassa (UKP), fortsätter samtidigt att vara mycket stark. 

Våra nischer har haft en bra utveckling, med stigande efterfrågan under året. Vi växte tydligt inom förpackningar och UKP. Därmed minskade andelen av försäljningen som går till mjukpapper samt skriv- och tryckpapper. Kunderna uppskattar vår höga servicenivå i kombination med massans höga kvalitet. 


FORTSATT STARK BALANSRÄKNING 
Liksom resultatet var kassaflödet från den löpande verksamheten mycket starkt under Q4, 93 MSEK. Vår starka balansräkning med en betydande likviditet innebär att vi fortsätter att vara väl rustade om det skulle ske negativa förändringar i omvärlden. Soliditeten är robust och uppgick vid årsskiftet till 64 procent, vilket är en ökning med sex procentenheter jämfört med ingången av året. Även koncernens likvida medel och outnyttjade krediter låg kvar på betryggande nivåer, 443 MSEK. Den räntebärande nettokassan var 16 MSEK. 


FÖRBEREDELSERNA PÅGÅR FÖR FULLT INFÖR SATSNINGEN PÅ FÖRPACKNINGAR I POLEN 
Vi jobbar för fullt med förberedelserna inför Packagings storskaliga satsning i Polen, där vi skrev under en avsiktsförklaring med Arctic Paper om ett samriskbolag i oktober. Just nu arbetar vi med mer detaljerade tekniska studier och förberedelser inför finansieringen. Vi räknar med att fatta ett definitivt beslut under det första halvåret. Anläggningen kommer att innebära ett rejält kapacitetstillskott för att möta den enorma efterfrågan som finns på marknaden.  


ELMARKNADEN PROBLEMATISK 
Elmarknaden fortsätter att utgöra ett problem för den elintensiva verksamheten i Rottneros Bruk. Våra elsäkringar fungerar mycket väl för att neutralisera resultateffekterna, men det periodvis mycket höga spot-priset som vi köper till för produktionen innebar att vi var tvungna att göra produktionsanpassningar. Sammanlagt var det drygt 7 000 ton under kvartalet, motsvarande ett produktionsbortfall om cirka 17 procent av brukets produktion. Under hösten har vi inlett ett arbete med att analysera möjligheterna att mer långsiktig och strukturellt reducera vår exponering mot de volatila elpriserna, utöver elprissäkringarna. I grunden handlar det om att vi alltid måste ha bästa möjliga kostnadseffektivitet och en optimal struktur för att skapa långsiktig lönsamhet 


Pandemin hade endast en begränsad påverkan i vår verksamhet under det fjärde kvartalet. I skrivande stund har vi dock fullt fokus på att hålla smittans påverkan borta från vår verksamhet så långt som möjligt. Detta är onekligen en utmaning med tanke på den stora smittspridningen ute i samhället. 

Avslutningsvis kan jag konstatera att vi fortsätter att vara framgångsrika i vårt löpande arbete med att förbättra de faktorer vi själva kan påverka, oberoende av de yttre betingelserna. Rottneros positiva utveckling under de senaste fem åren är ett utmärkt kvitto på detta. Därför vill jag ännu en gång tacka mina medarbetare för de insatser som de gör för att utveckla verksamheten. Jag vill även tacka våra kunder, leverantörer och styrelsen för ett utmärkt samarbete under året. 


(för en fullständig rapport, se bilaga)
 
Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2022 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Delårsrapporten för det fjärde kvartalet presenteras den 4 februari 2022 kl 13.00.
Alla deltagare kan följa presentationen via länken: 
https://www.finwire.tv/webcast/rottneros/q4-presentation-2021/ Alla som vill kan ställa frågor via länken i förväg eller under presentationen. Det går även att se presentationen i efterhand via Rottneros Youtubekanal eller webbplats: https://www.rottneros.se/investerare/presentationer/

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')