Rottneros delårsrapport januari-mars 2022

2022-04-28, 08:00
 - Regulatorisk
Stark massamarknad och stigande priser på insatsvaror

 • NETTOOMSÄTTNINGEN ökade med 22 procent till 660 (542) MSEK drivet av högre försäljningspriser.
   
 • LISTPRISET för NBSK-massa i Europa var 35 procent högre i USD och 50 procent i SEK jämfört med första kvartalet 2021. Listpriset har stigit från 958 i Q1 2021 till 1 291 USD i Q1 2022.
   
 • PRODUCERAD VOLYM uppgick till 103,2 (102,5) tusen ton, påverkat av vinterproblematik och begränsad produktion på grund av höga elpriser.
   
 • SÅLD VOLYM uppgick till 100,0 (112,0) tusen ton. Efterfrågan var stark i Europa men försäljningen hölls tillbaka av låga ingående lager.
   
 • EBIT (rörelseresultat) för första kvartalet 2022 var 145 (11) MSEK. En stark massamarknad var den främsta orsaken till resultatförbättringen. Resultatet hölls tillbaka av ökande rörliga kostnader.
   
 • NETTORESULTATET för första kvartalet 2022 var 114 (5) MSEK. Resultat per aktie för kvartalet var 0,75 (0,03) SEK.
   
 • BALANSRÄKNINGEN har stärkts ytterligare. Soliditeten var 67 (57) procent och tillgänglig likviditet uppgick till 416 (513) MSEK.
  Nettoskulden uppgick till 2
  MSEK.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

VD-ORD

Den fortsatt mycket starka massamarknaden innebär att vi kan visa ett urstarkt kvartalsresultat. Samtidigt stiger de rörliga kostnaderna genom de obalanser som uppstått efter Rysslands oprovocerade attack på Ukraina. Vårt strukturerade och långsiktiga arbete med inriktning på säkerhet samt effektivitets- och produktivitetsförbättringar fortsätter.

Nettoomsättningen växte med 22 procent och EBIT förbättrades med 134 MSEK, till 145 MSEK. Massaprisuppgången samt den svagare kronan var de främsta förklaringarna. Produktionen ökade 1 procent medan leveranserna minskade med 11 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 MSEK och påverkades negativt av ökningar i rörelsekapitalet.

INVASIONEN AV UKRAINA OCH HUR DEN PÅVERKAR ROTTNEROS
Vi fördömer kraftfullt Rysslands invasion av Ukraina och följer utvecklingen med både oro och bestörtning. Det är en tragedi och humanitär katastrof för befolkningen i Ukraina. Vi bidrar genom att donera till UNHCR och Läkare utan gränser.

Försäljningen till Ukraina påverkas naturligtvis negativt av kriget samtidigt som alla affärskontakter i Ryssland har avbrutits. Koncernen har dock endast en begränsad exponering mot de två länderna. Innan invasionen utgjorde de tillsammans mindre än 1 procent av omsättningen. Det är främst indirekta effekter, huvudsakligen högre energi- och fraktpriser, som påverkar vår affär. Vår solida balansräkning är viktig i en tid med ökad osäkerhet. En stark balansräkning är dessutom en viktig förutsättning för att möjliggöra stabila utdelningar till aktieägarna.

STIGANDE PRISER PÅ INSATSVAROR KRÄVER KOSTNADSEFFEKTIVITET
Det är tydligt att vi nu gått in i en period med högre inflation på våra insatsvaror och därmed högre rörliga kostnader. Inte minst har vi haft ett gynnsamt utgångsläge för våra råvaruflöden under ett par år, men omvärldssituationen leder nu gradvis till en stramare virkesmarknad.

Elmarknaden fortsätter att utgöra ett problem för den elintensiva produktionen i Rottneros Bruk, även om våra elsäkringar kompenserade för de negativa resultateffekterna fullt ut. Det periodvis mycket höga spotpriset, som vi köper till för produktionen, innebar att vi tvingades göra vissa mindre produktionsstopp även detta kvartal, motsvarande ett produktionsbortfall om cirka 900 ton.

Med anledning av den förändrade situationen på Energimarknaden och stigande priser för övriga insatsvaror har styrelsen initierat en fördjupad strategisk analys för att säkerställa att koncernens struktur uppfyller kraven på uthållig lönsamhet i linje med våra finansiella mål. I grunden handlar det om att vi alltid måste ha en optimal struktur för att vara långsiktigt värdeskapande med en hög kostnadseffektivitet.

ROBUST MASSAMARKNAD, PRISERNA VÄNDE UPP IGEN UNDER KVARTALET
Massamarknaden fortsätter att vara stark och listpriset för NBSK vände upp under kvartalet. Den kom tillbaka till den historiska toppnivån1 340 USD i mars. Vår största marknad, Europa, drivs bland annat av en stark efterfrågan på massa från europeiska pappersbruk genom de fortsatt begränsade fraktmöjligheterna från andra regioner. Även efterfrågan på vår volymmässigt viktiga kvalitet oblekt sulfatmassa (UKP) fortsätter att vara mycket stark, delvis drivet av det kraftigt växande intresset för fossilfria förpackningar.

SATSNINGEN PÅ FÖRPACKNINGAR I POLEN LÖPER ENLIGT PLAN
I februari beslutade styrelserna för Rottneros och Arctic Paper att tillsammans investera 15 MEUR i en fabrik för formpressade fibertråg vid Arctic Papers pappersbruk i polska Kostrzyn, inom ramen för vårt 50/50-ägda samriskbolag. Anläggningen innebär ett rejält kapacitetstillskott och är ett viktigt steg för att möta den enorma och växande efterfrågan som finns på marknaden. Uppstarten är planerad till slutet av 2023. Parallellt har vi gjort en mycket snabb och framgångsrik produktionsökning i vår anläggning i Sunne.

Avslutningsvis vill jag tacka alla kollegor för deras stora engagemang i att ständigt utveckla och ytterligare förbättra Rottneros. Jag vill även tacka kunder, leverantörer och ägare för ett mycket gott samarbete.


 

(för fullständig rapport, se bifogade fil)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')