Rottneros delårsrapport januari-september 2020

2020-10-22, 08:00
 - Regulatorisk
PRODUKTIONEN FORTSÄTTER VÄXA, RESULTATET UNDER PRESS

· NETTOOMSÄTTNINGEN minskade med 18 % till 508 (617) MSEK i linje med de sjunkande marknadspriserna och något lägre försäljningsvolym.
 
· EBIT (rörelseresultat) för tredje kvartalet 2020 var 4 (54) MSEK. Pandemin och marknadsläget påverkat resultatet starkt.
 
· RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER för tredje kvartalet 2020 var -1 (49) MSEK. Resultat per aktie för kvartalet var -0,01 (0,25) SEK.
 
· LISTPRISET för NBSK-massa var 8 % lägre i USD och 15 % lägre i SEK jämfört med tredje kvartalet 2019.  Jämfört med andra kvartalet 2020 sjönk notering i SEK med 9 %.
 
· PRODUCERAD VOLYM uppgick till 110,3 (100,3) tusen ton, vilket är nytt rekord för ett enskilt kvartal.   Försäljningsvolymen minskade något till 106,9 (110,8) tusen ton.
 
· STARK BALANSRÄKNING i osäkra tider. Soliditeten är 56 (61) % och tillgänglig likviditet uppgår till 542 (576) MSEK.
 
· CORONAPANDEMIN har inte påverkat produktionen negativt, men massamarknaden präglas av stor osäkerhet och minskad efterfrågan. Åtgärder har vidtagits för att minimera risken för smittspridning i koncernens anläggningar.

VD-ORD

Vårt fokus mot ständiga förbättringar fortsätter att ge resultat samtidigt som coronapandemins effekter tynger både marknaden och vår lönsamhet. Genom en stark volymtillväxt nådde vi under Q3 ett nytt produktionsrekord för ett enskilt kvartal. Våra engagerade medarbetare, solida balansräkning och effektiva bruk innebär att vi har god motståndskraft mot en fortsatt tuff marknad. Vår strategiska inriktning,  att ta Rottneros till nästa nivå fortsätter.

Coronapandemins konsekvenser präglade vår verksamhet även under det tredje kvartalet. Våra omfattande åtgärder innebar att smittan hållits borta från våra anläggningar men den påverkar naturligtvis både arbetsmiljön samt möjligheten att träffa befintliga och nya kunder.

Trots utmaningarna följer vi vår långsiktiga plan, att genom ständiga förbättringar i våra processer och rutiner öka produktionen. Under Q3 ökade produktionen med 10 procent jämfört med Q3 ifjol. Det innebar en ny rekordnivå för ett enskilt kvartal, drygt 110 tusen ton. Jämförelsen påverkades av att underhållsstoppet i Rottneros Bruk lades ett kvartal tidigare i år jämfört med ifjol. Under Q4 kommer produktionsnivåerna påverkas av det planerade underhållsstoppet i Vallvik under oktober, i linje med det normala säsongsmönstret.

Nettoomsättningen minskade med 18 procent under kvartalet jämfört med samma period ifjol. Samtidigt försämrades EBIT med 50 MSEK till 4 MSEK. Nedgången förklaras av lägre försäljningspriser på grund av den svagare massamarknaden. Genom att utbudet var större än efterfrågan fortsatte vi att sälja en större andel än normalt på korta kontrakt för att få avsättning för våra volymer, vilket tyngde marginalerna.

LISTPRISET RÖR SIG SIDLEDES TROTS PANDEMIN

Massamarknaden tyngs fortsatt av pandemins effekter på världsekonomin. Listpriset på NBSK har dock legat relativt stabilt kring 840 USD i över ett år, vilket är en ovanligt lång period med små prisrörelser. Det faktum att högkostnadsproducenterna nu är olönsamma, även med hänsyn taget till endast de rörliga kostnaderna, antyder att priserna bör vara nära botten och på sikt kan röra sig uppåt. Efterfrågan i Kina har tagit fart vilket ger stöd åt den globala massamarknaden och världsekonomin i stort. Efterfrågan inom skriv- och tryckpapper visar nu tecken på att plana ut efter att ha minskat kraftigt under det första halvåret.

Den långsiktiga trenden med minskande efterfrågan på massa till grafiska applikationer, parallellt med att hygienapplikationer och förpackningar växer, innebär att marknaden troligen går mot en stabilare efterfrågan av strukturella skäl. I USA utgör idag andelen av marknadsmassan som går till skriv- och tryckpapper endast 10 procent av totalmarknaden. Motsvarande siffra historiskt har legat kring en tredjedel av marknaden. Rottneros gynnas av att hygien- och förpackningsområdena växer eftersom vi har starka marknadspositioner inom dessa kundsegment.

Tillgången på vedråvara fortsätter att vara god. Balansen mellan lokal vedförsörjning och import låg på en gynnsam nivå under kvartalet. En lägre produktionstakt inom skogsindustrin, samtidigt som barkborreproblematiken driver på utbudet av virke, gynnar balansen på marknaden och innebär sjunkande priser.

Våra stora elinköp till Rottneros Bruk fortsätter att påverkas av de markanta prisskillnader som ibland uppstår mellan det områdespris vi betalar och systempriset, ett teoretiskt pris för hela Sverige. Detta beror på den bristande överföringskapaciteten mellan de olika delarna av Sverige och har inneburit att priset för oss har varit extremt högt under korta perioder.

LANSERAR KLIMATSMARTA LIVSMEDELSTRÅG

I oktober lanserades våra formpressade tråg av färskfiber för färdigrätter i dagligvaruhandeln i Sverige och andra länder i Europa. Vi är stolta att äntligen kunna visa upp produkten på butikshyllorna efter en omfattande utveckling. Våra tråg minskar mängden plast med upp till 85% jämfört med traditionella fossilbaserade förpackningar. Fibern i trågen kommer från FSC certifierad skog i närområdet vid Rottneros Bruk.

SNABBFOTADE I EN FÖRÄNDERLIG OMVÄRLD

Genom vår storlek kan vi vara snabbfotade och agera agilt på marknaden. Genom att snabbt parera och flytta volymer mellan kunder och olika användnings­segment har vi fått avsättning för våra successivt högre produktionsvolymer, trots det tuffa marknadsläget. Samtidigt har vi ett starkt fokus på att hålla kostnaderna i schack i alla led.

Vår starka balansräkning med en betydande likviditet innebär att vi är väl rustade inför den osäkerhet som präglar konjunkturbilden. Soliditeten uppgick vid utgången av det tredje kvartalet till 56 procent. Koncernens likvida medel uppgick samtidigt till 360 MSEK och outnyttjade krediter till 182 MSEK. Den räntebärande nettoskulden var 50 MSEK.

Jag vill tacka alla kollegor för deras engagemang för att ta koncernen till nästa nivå och stå upp mot de stora utmaningarna omvärlden ger oss. Genom våra åtgärder försöker vi hålla pandemin så långt borta som möjligt från verksamheten. Vi fokuserar på att fullfölja vårt systematiska arbete med att ta Rottneros till nästa nivå för ökad produktion, effektivitet, hållbarhet och närhet till våra kunder.

Till sist vill jag rikta ett stort tack till våra kunder och leverantörer för att vi tillsammans hanterar corona-situationen på bästa möjliga sätt och minimerar konsekvenserna.

(för en fullständig rapport, se bilaga)
 

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eberleh, vd och koncernchef, Rottneros AB, +46 (0)270 622 65
lennart.eberleh@rottneros.com
 

Delårsrapporten för det tredje kvartalet presenteras den 22 oktober 2020 kl 13.00-14.00.
Alla deltagare kan följa presentationen via länken: https://www.finwire.tv/webcast/rottneros/q3/ Alla som vill kan ställa frågor via länken i förväg eller under presentationen.Det går även att se presentationen i efterhand via Rottneros Youtubekanal eller webbplats: https://www.rottneros.se/investerare/presentationer/


Filer

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')