Rottneros delårsrapport januari-september 2022

2022-10-27, 08:00
 - Regulatorisk
Rekordhög omsättning och starkt resultat

NETTOOMSÄTTNINGEN ökade med 41 procent till 806 (570) MSEK, vilket är ett nytt kvartalsrekord.

 

LISTPRISET för NBSK-massa i Europa var 11 procent högre i USD och 35 procent högre i SEK jämfört med tredje kvartalet 2021. Vid utgången av kvartalet var listpriset 1 497 USD.

 

PRODUCERAD VOLYM uppgick till 96,2 (92,2) tusen ton. Produktionen i Rottneros Bruk påverkades av det årliga underhållsstoppet samt de höga elpriserna.
 

SÅLD VOLYM uppgick till 95,9 (92,5) tusen ton. Efterfrågan på Rottneros produkter har varit fortsatt stark under kvartalet.

 

SLIPLINJEN i Rottneros Bruk kommer att avvecklas i slutet av år 2022.  En avvecklingskostnad om
62 MSEK har belastat det operativa resultatet i tredje kvartalet 2022.

 

ELPRISSÄKRINGAR – Nedläggningen av sliplinjen i Rottneros Bruk medför att den säkrade volymen av el överstiger den beräknade konsumtionen. Värdet på den del som överstiger beräknad konsumtion uppgår till 156 MSEK och redovisas under finansiella poster i enlighet med IFRS 9.
 

EBIT (rörelseresultat) för tredje kvartalet 2022 var 185 (101) MSEK. En stark massamarknad och gynnsam valutakurs var den främsta orsaken till resultatförbättringen. Resultat belastas av avvecklingskostnader för sliplinjen. EBIT exklusive avvecklingskostnader var 247 MSEK.

 

NETTORESULTATET för tredje kvartalet 2022 var 270 (71) MSEK. Resultat per aktie för kvartalet var 1,77 (0,47) SEK.

 

BALANSRÄKNINGEN har stärkts ytterligare. Soliditeten var 68 (65) procent och tillgänglig likviditet uppgick till 713 (415) MSEK. Nettokassan uppgick till 311 (28) MSEK.

 

VD-ORD

Den gynnsamma massamarknaden och en stark USD innebär att vi redovisar ytterligare ett rekordkvartal för såväl omsättningen som det underliggande resultatet. Det breda inflationstrycket innebär att vi lägger mycket kraft på effektiviseringar. Avvecklingen av sliplinjen som beslutades i augusti fortlöper enligt plan. Parallellt pågår förstudier inför de stora investeringarna vi planerar inom CTMP. Vår mycket starka balansräkning ger oss finansiell uthållighet i en fortsatt osäker omvärld.

 

Nettoomsättningen växte drygt 40 procent under kvartalet till 806 MSEK och EBIT ökade med 84 MSEK till 185 MSEK. Justerat för avvecklingskostnaderna på 62 MSEK ökade EBIT med 146 MSEK.

De stigande massapriserna och dollaruppgången drev den starka utvecklingen medan produktion och leveranser hölls tillbaka av lägre tillverkningsvolymer i främst Rottneros Bruk, påverkade av den turbulenta elmarknaden. Samtidigt kompenserade våra elsäkringar resultateffekterna från de höga elpriserna. Det tidvis mycket höga spotpriset, som vi köper till för produktionen, innebar att vi behövde göra vissa mindre produktionsstopp i Rottneros Bruk, i tillägg till ett fyra veckors sommar-stopp på sliplinjen.

 

Produktionen av sulfatmassa har varit stabil och försäljningen till kartong och förpackningar, filter och specialpapper har gått starkt under året. Särskilt den oblekta kemiska massan som används till exempel i elektrotekniska applikationer fortsätter att utvecklas starkt.

 

AVVECKLING AV SLIPLINJEN, MEN OFFENSIVA INVESTERINGSPLANER INOM CTMP

Efter en fördjupad och långsiktig strategisk analys beslutade styrelsen i augusti att avveckla produktionen av slipmassa i Rottneros Bruk eftersom förutsättningarna för en långsiktigt hållbar lönsamhet förändrats radikalt av den kraftigt försämrade elmarknaden samt negativa utsikter för tryckpapper. Beslutet innebär att ca 40 personer varslats om uppsägning. Avvecklingskostnaderna om 62 MSEK belastade vårt resultat i kvartalet. Processen är naturligtvis förknippad med stor sorg för oss med tanke på de medarbetare som drabbas och vår långa historik inom slipmassa.

 

Det är också viktigt att framhålla våra offensiva investeringsplaner inom CTMP, det tyngsta verksamhetsbenet inom Rottneros Bruk. De långsiktigt goda lönsamhetsförutsättningarna för CTMP innebär att vi planerar investeringar för en betydande produktions-ökning under den kommande treårsperioden. De uppskattas uppgå till sammanlagt 160 - 200 MSEK.

 

Eftersom vår elförbrukning minskar efter årsskiftet då sliplinjen avvecklas motsvarar våra säkringar inte längre den framtida förbrukningen. De överskjutande säkringarna bidrar därmed till en positiv resultateffekt om 156 MSEK under kvartalet. Vid kvartalets utgång uppgår det totala värdet av våra säkringar till 926 MSEK.

 

FOKUS PÅ SÄKERHETEN GER RESULTAT

Vi har alltid medarbetarnas hälsa högst upp på dagordningen. Därför är det glädjande att arbetet ger resultat i form av färre antal incidenter som förorsakar sjukskrivning. Under perioden januari-september sjönk incidenterna från fem till tre jämfört med samma period ifjol.

 

Det är också glädjande att konstatera att Rottneros Packagings stora investeringsprojekt inom hållbara förpackningslösningar i Polen tillsammans med Arctic Paper löper enligt plan. Uppstarten är planerad till slutet av nästa år.

 

STARK MARKNAD, TECKEN SYNS DOCK PÅ UTPLANING

Massamarknaden var fortsatt gynnsam och det genomsnittliga listpriset för NBSK klättrade nästan 100 USD, till 1 480 USD, jämfört med föregående kvartal. Efterfrågan på lokalt tillverkad massa i Europa gynnas av de begränsade fraktmöjligheterna från främst Asien, även om situationen nu lättar gradvis. Det finns även tecken på att balansen börjat svänga till förmån för massaköparna genom inbromsningen av den globala konjunkturen. Listpriset för NBSK tappade därmed strax under 20 USD i början av det fjärde kvartalet. De höga energipriserna påverkar också genom lägre tillverknings-volymer bland vissa massaanvändare.

 

BETRYGGANDE FINANSIELL BUFFERT INFÖR EN OSÄKER OMVÄRLDSUTVECKLING

Vår solida balansräkning med betydande likviditet utgör en betryggande buffert om marknadsläget skulle försämras. Soliditeten uppgick vid utgången av kvartalet till 68 procent, våra likvida medel var 431 MSEK och tillgänglig likviditet uppgick till totalt 713 MSEK. Vi hade samtidigt en nettokassa om hela 311 MSEK, det vill säga kassan efter avdrag för räntebärande skulder. I början på juli utnyttjade vi även en option att förlänga löptiden på vår bank-finansiering till i mitten av 2024.

 

Sammantaget innebär den turbulenta omvärlden och de osäkra makroutsikterna att vi känner stor ödmjukhet inför möjliga framtida utmaningar. Samtidigt är det viktigt att understryka att vi är väl förberedda för sämre tider genom våra starka nischpositioner, professionella organisation och finansiella uthållighet.

 

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till alla kollegor för gedigna insatser som innebär att vi möter eventuella utmaningar utifrån en styrkeposition.

 

(för fullständig rapport, se bifogade fil)

 

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Påminnelse;
Inbjudan till Rottneros presentation av delårsrapport Q3 2022

 

Alla deltagare kan följa presentationen via länken kl 10.00 den 27 oktober: Rottneros - Q3 presentation 2022


Presentationen kommer att hållas på engelska. Frågor kan ställas på svenska eller engelska via länken i förväg eller under presentationen.

Det går även att se presentationen i efterhand via Rottneros Youtubekanal eller webbplats: https://www.rottneros.se/investerare/presentationer/

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB,
+46 (0)270 622 65, lennart.eberleh@rottneros.com

 

Monica Pasanen, CFO, Rottneros AB,
+46 (0) 270 622 70, monica.pasanen@rottneros.com

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')