Rottneros delårsrapport Juli-September 2021

2021-10-22, 08:00
 - Regulatorisk
Mycket stark resultatutveckling
 • NETTOOMSÄTTNINGEN ökade med 12 procent till 570 (508) MSEK drivet av högre försäljningspriser.
   
 • LISTPRISET för NBSK-massa i Europa var 59 procent högre i USD och 55 procent i SEK jämfört med tredje kvartalet 2020.  Listpriset har stigit från 880 till 1 340 USD per ton under perioden januari-september 2021.
   
 • PRODUCERAD VOLYM uppgick till 92,2 (110,2) tusen ton, påverkat av årliga underhållsstopp i båda bruken. År 2020 hölls inga underhållsstopp i tredje kvartalet.
   
 • SÅLD VOLYM uppgick till 92,5 (106,9) tusen ton. Efterfrågan var stark i Europa men försäljningen hölls tillbaka av lägre produktion.
   
 • EBIT (rörelseresultat) för tredje kvartalet 2021 var 101 (4) MSEK. En stark massamarknad var främsta orsaken till resultatförbättringen. Även lägre rörliga kostnader bidrog positivt.
   
 • NETTORESULTATET för tredje kvartalet 2021 var 71 (-1) MSEK. Resultat per aktie för kvartalet var 0,47 (-0,01) SEK.
   
 • REFINANSIERING med nytt låneavtal om 150 MSEK + 100 MSEK och återbetalning av 400 MSEK obligationslån. Tillgänglig likviditet uppgick till 415 (542) MSEK.
   
 • UTDELNING beslöts och utbetalades till aktieägarna om 45 öre/aktie, totalt 68 MSEK.

VD-ORD

Den fortsatt starka massamarknaden innebar ett resultat på en mycket hög nivå under det tredje kvartalet. Detta trots att produktionen hölls tillbaka av de årliga underhållsstoppen i våra bruk. EBIT-förbättringen från 4 MSEK till 101 MSEK  förklaras huvudsakligen av massaprisuppgången. Även vår inriktning mot ständiga förbättringar gav tydliga resultat.

Kvartalet var mycket starkt trots att underhållsstopp genomfördes i båda bruken under Q3. Nettoomsättningen växte med 12 procent trots att leveranserna minskade med 13 procent. De högre priserna var den främsta förklaringen. Jämförelsen mot samma kvartal ifjol påverkas av att Rottneros och Vallvik då genomförde sina underhållsstopp under Q2 respektive Q4. Råvaruflödena fortsätter att vara gynnsamma med stabila priser.

STARK MASSAMARKNAD

Massamarknaden fortsätter att vara stark. I Europa, som svarar för omkring 70 procent av vår försäljning, var listpriset för NBSK stabilt på 1 340 USD per ton under kvartalet och även i början av oktober. Att efterfrågan för en av våra viktigaste produkter, oblekt sulfatmassa (UKP), stigit med 26 procent under perioden januari-augusti är också ett styrketecken.

STARKT KASSAFLÖDE BANAR VÄG FÖR ÅTERUPPTAGEN UTDELNING

Att vi kommit ur pandemin på ett bra sätt befästs ytterligare av att vi återupptagit utdelningen i och med stämmobeslutet som togs i slutet på september. Balansräkningen är fortsatt solid. Vid utgången av kvartalet var kassan 133 MSEK, nettoskulden 28 MSEK och likviditetsreserven betydande, 282 MSEK.

STORSKALIG SATSNING PÅ FÖRPACKNINGAR I POLEN

Inom Rottneros Packaging har vi signerat en avsiktsförklaring med Arctic Paper om ett 50/50 samriskbolag i Polen. Överenskommelsen bekräftar vår framstående position inom formpressade fibertråg av högsta kvalitet och är ett resultat av vår ledande teknik och kunskap sedan 15 år.

Vi vill bidra i omställningen till mer hållbara förpackningar, inte minst för färdigrätter som packas i en så kallad modified atmosphere och därmed uppnår en hållbarhet på tre veckor i kylkedjor, vilket är unikt. Anläggningen kommer att innebära ett rejält kapacitetstillskott för att möta den enorma efterfrågan som finns på marknaden.

FOKUS PÅ MÅLET OM EN HELT FOSSILFRI PRODUKTION 2030

I samband med underhållsstoppet i Rottneros Bruk i september genomfördes en investering om
40 MSEK i biopannan för att höja tillgängligheten och minimera behovet av fossila bränslen för torkningen av massan. Den är ett led i ambitionen att kontinuerligt minska miljöpåverkan med en bra energimix och att nå en helt fossilfri produktion till 2030. Dessutom kan kostnaderna sänkas. Investeringen i biogasanläggningen är nu i slutfasen på intrimningen. Båda investeringarna kommer rätt i tiden med tanke på den aktuella men också långsiktiga utvecklingen på energimarknaden i såväl Sverige, Europa som globalt.

Miljöinvesteringen i Vallvik som genomfördes i samband med underhållstoppet innebär att sista pusselbiten är på plats för att uppfylla villkoren kopplade till produktionstillståndet på 255 000 ton.

ELMARKNADEN FORTSATT ETT OROSMOLN

Elmarknaden är ett orosmoln, de höga priserna under sommaren accelererade under september. Våra elsäkringar fungerar mycket väl för att neutralisera resultateffekterna, men spot-priset som vi köper till för produktionen har skjutit iväg och vi var tvungna att ta produktionsstopp på sliplinjen under september, såväl på timbasis som flera dagar i samband med underhållsstoppet. Sammanlagt var det cirka åtta dygn under kvartalet. Även i oktober har vi haft vissa fortsatta produktionsbegränsningar för sliplinjen. Kundernas förtroende för oss kan skadas om vi inte uppfattas som en stabil leverantör. CTMP-produktionen har inte påverkats under kvartalet tack vare en bättre lönsamhet.

Sammanfattningsvis fortsätter vi att fokusera på de faktorer vi själva kan påverka för att maximera våra resultat oberoende av de yttre betingelserna. Koncernens positiva utveckling under de senaste fem åren är ett utmärkt kvitto på att vi lever som vi lär. Jag vill tacka samtliga medarbetare för arbetet som ständigt görs för att stärka och utveckla Rottneroskoncernen. Genom att pandemirestriktionerna nästan helt nu har släppts, har vår organisation börjat återgå till mer normala rutiner, vilket känns bra. Slutligen vill jag tacka kunder, leverantörer och ägare som gör vår förbättringsresa möjlig.

(för fullständig rapport, se bifogade fil)

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den22 oktober 2021 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Påminnelse;
Inbjudan till Rottneros presentation av delårsrapport Q3 2021

Alla deltagare kan följa presentationen via länken kl 13.00 den 22 oktober: https://www.finwire.tv/webcast/rottneros/q3-2021/

Presentationen kommer att hållas på engelska. Frågor kan ställas på svenska eller engelska via länken i förväg eller under presentationen.

Det går även att se presentationen i efterhand via
Rottneros Youtubekanal eller webbplats: https://www.rottneros.se/investerare/presentationer/

  TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')