ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007 KVARTALSRAPPORT OKTOBER - DECEMBER 2007

2008-02-01, 07:49
 - Regulatorisk

· Efter en nedskrivning av det bokförda värdet på anläggningstillgångar i Utansjö med 284 MSEK uppgick resultatet efter finansnetto för 2007 till -384 (-23) MSEK.

· Efter en nedskrivning av det bokförda värdet på anläggningstillgångar i Utansjö med 284 MSEK uppgick resultatet efter finansnetto för fjärde kvartalet 2007 uppgick till -321 (21) MSEK.

· Ökade kostnader för vedråvara har påverkat resultatet för året negativt med 182 MSEK jämfört med föregående år.

· Rottneros har efter genomförd huvudstudie för avsikt att genomföra etableringen i Sydafrika och verkställande direktören har fått i uppdrag av styrelsen att färdigförhandla och underteckna erforderliga avtal, främst samarbetsavtal. Därefter återstår att slutförhandla finansieringen för projektet.

· Rottneros VD Lars Blecko lämnade sin befattning den 31 januari 2008 och efterträddes av Ole Terland.

· Bolaget avstår från att lämna en prognos för helåret 2008.

· Den 9 januari 2008 meddelades att Rottneros styrelse har uppdragit åt koncernens VD att slutföra förhandlingarna med berörda fackföreningar om att genomföra den tidigare beslutade avvecklingen av Utansjö Bruk. Avsikten är att upphöra med produktionen vid bruket under andra kvartalet 2008.

· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2007.

DETTA ÄR ROTTNEROS

Rottneros, med anor tillbaka till 1600-talet, är en fristående och flexibel leverantör av kundanpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leveranssäkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros har en total produktionskapacitet på drygt 700 000 ton massa per år vid fem fabriker i Sverige och Spanien, vilket innebär att koncernen är en av de tio största leverantörerna i världen av avsalumassa. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önskemål skall leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel. För att få en utjämning av resultaten över konjunkturcyklerna har koncernen en väl genomarbetad finansiell säkringspolicy.

HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT

Den 9 januari meddelades att Rottneros styrelse har uppdragit åt koncernens VD att slutföra förhandlingarna med berörda fackföreningar om att genomföra den tidigare beslutade avvecklingen av Utansjö Bruk. Avsikten är att upphöra med produktionen vid bruket under det andra kvartalet 2008. Totalt berörs ca 140 medarbetare. Beslutet om att avveckla Utansjö Bruk togs redan i augusti 2006, då MBL-förhandlingar med de fackliga företrädarna inleddes. I mars 2007 meddelades att intentionen var att driva verksamheten under hela 2008.

Nedläggningskostnaderna beräknas uppgå till 90 MSEK vilket kommer att belasta resultatet för första kvartalet 2008 som en avsättning. Nedläggningen får netto en positiv kassaflödeseffekt på Rottneroskoncernen genom att rörelsekapital frigörs. I mars 2007 träffade Rottneros och det sydafrikanska skogsföretaget NCT en avsiktsförklaring om att utreda möjligheterna att bygga en gemensamt ägd fabrik för produktion av mekanisk pappersmassa av CTMP-typ i Sydafrika. Anläggningstillgångarna i Utansjö, som bland annat innehåller en nyinvesterad massalinje för produktion av CTMP-massa, är tänkt att utgöra grunden till etableringen i Sydafrika.

Rottneros har efter genomförd huvudstudie för avsikt att genomföra etableringen i Sydafrika och verkställande direktören har fått i uppdrag av styrelsen att färdigförhandla och underteckna erforderliga avtal, främst samarbetsavtal. Därefter återstår att slutförhandla finansieringen för projektet.

Den huvudsakliga strukturen i avtalen innebär att Rottneros åtar sig att färdigställa en fabrik med en produktionskapacitet på 165 000 ton för produktion av CTMP-massa baserad på eukalyptus som vedråvara. CTMP-anläggningen i Utansjö kommer att utgöra grunden till den nya fabriken. Investeringen blir projektfinansierad genom det gemensamägda bolaget. En ny fabrik kan vara klar att tas i bruk i slutet av 2009. Massan, som i första hand avses att exporteras till Sydostasien och Europa, kommer att säljas genom Rottneros marknadsorganisation. NCT kommer att stå för leverans av vedråvara. Rottneros får en intressebolagsandel i ett bolag som har förutsättningar att nå en god lönsamhet och som utgör en strategisk investering.

(För fullständig rapport se bifogad fil.)

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')