ROTTNEROS-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2010

2010-04-22, 08:29
 - Regulatorisk

Detta är Rottneros

Rottneros, med anor tillbaka till 1600-talet, är en fristående och flexibel leverantör av kund¬anpassad, hög-kvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leverans¬säkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros har en total produktionskapacitet på nära 400 000 ton massa per år vid två fabriker i Sverige. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önske¬mål skall leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Ny styrelseordförande

Styrelsen i Rottneros AB utsåg den 22 januari 2010 styrelseledamoten Kjell Ormegard till ny ordförande i Rottneros styrelse fram till och med årsstämman i april 2010. Förändringen föranleddes av att tidigare ordföranden Rune Ingvarsson av personliga skäl begärt att få lämna Rottneros styrelse med omedelbar verkan.

Rottneros investerar i Vallvik

Den 2 februari 2010 beviljade Rottneros styrelse en investering i sodapannan i Vallviks Bruk om 45 MSEK. Investeringen är ett andra steg i de tidigare kommunicerade miljö- och energiförbättrande åtgärderna. Med denna förbättring av sodapannan höjs förbrännings-kapaciteten, vilket utökar Vallviks produktion av bioenergi. Installationerna beräknas genomföras under fjärde kvartalet 2010 i samband med det årliga underhållsstoppet.

Överlåtelseavtal tecknat

Rottneros ingick i februari 2010 avtal med det schweiziska förpackningsbolaget SIG Combibloc om överlåtelse av immateriella anläggnings-tillgångar, framförallt i form av patent och patentansökningar i dotterföretaget Rottneros Packaging AB. Rottneros Packagings verksamhet med livsmedelstråg under varumärket SilviPak ingår inte i avtalet. Transaktionen har en mindre påverkan på Rottneros resultaträkning och positiv inverkan på koncernens kassaflöde.

Ny ekonomi- och finansdirektör

Tomas Hedström tillträder den 1 maj 2010 tjänsten som ekonomi- och finansdirektör i Rottneros AB. Tomas Hedström kommer närmast från SCA-koncernen där han haft ansvaret för koncernstab Ekonomi. Tomas Hedström ersätter Karl Ove Grönqvist, som beslutat sig för att lämna Rottneros för att tillträda en annan befattning som CFO.

MASSAMARKNADEN

Marknad och produkter

Efterfrågan på samtliga massakvaliteter är stark och världens massaleveranser har haft en positiv utveckling under början av året. Marknaden har kännetecknats av en god balans vilket möjliggjort prishöjningar på massa. Utbudet av massa har också störts, framförallt på grund av att betydande produktionskapacitet i Chile stängts på grund av jordbävningen i februari.

Priset på massa i USD har ökat under inledningen av året. Fortsatta prishöjningar har annonserats under andra kvartalet 2010. I statistiken för den totala världsmarknaden för blekt kemisk avsalumassa, uppgick leveranserna under januari-februari 2010 till 6,4 (5,8) miljoner ton, vilket var 10,3 % högre än motsvarande period 2009. Utnyttjandet av leveranskapaciteten för blekt kemisk massa i världen för perioden januari-februari var 91 % (84 % för motsvarande period 2009). Utnyttjandet av produktionskapaciteten för samma period beräknas till 93 % (86 %).

Priset på blekt långfibrig kemisk massa uppgick genomsnittligt under första kvartalet 2010 till USD 844 per ton (USD 595 per ton) en ökning med 42 %. Priset för långfibrig kemisk massa (NBSK) uppgick vid utgången av mars 2010 till USD 889, vilket är en ökning med 11 % från början av året då priset var USD 799.

För kortfibrig kemisk massa har priset ökat från USD 700 vid årets början till USD 789 vid utgången av mars, en ökning med 13 %.

Producentlagren i världen för blekt kemisk massa var vid årets början 2,8 miljoner ton och beräknades vid februari månads utgång till 3,0 miljoner ton.

Långfibrig kemisk massa (NBSK)

(som tillverkas i Vallvik)

Priset var vid årets början USD 799 per ton och vid utgången av mars USD 889. Marknaden för långfibrig kemisk massa är stark. Producentlager av massa är fortsatt på låga nivåer.

Leveransutnyttjandet under perioden januari-februari 2010 var 93 % (84 % för motsvarande period 2009), och produktionsutnyttjandet var cirka 96 % (85 %).

Mekanisk massa och CTMP (som tillverkas i Rottneros)

Priset på kortfibrig CTMP var på den västeuropeiska marknaden vid årets början cirka USD 600 per ton. Priset och efterfrågan på CTMP har haft en långsammare utveckling under inledningen av året än utvecklingen för kemiska massor. Under slutet av första kvartalet och under april månad har en återhämtning skett.

Leveransutnyttjandet för perioden januari-februari var 86 % (74 %) och produktionsutnyttjandet var 97 % (66 %).

PRODUKTION OCH LEVERANSER

Koncernens massafabriker i Rottneros och Vallvik har en sammanlagd produktionskapacitet om nära 400 000 ton per år. Under 2009 uppnåddes en produktion för helåret på 335 900 ton. Den svaga efterfrågan under inledningen av 2009 medförde produktionsbegränsningar med cirka 65 000 ton.

Produktionen under januari-mars 2010 minskade jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 81 400 (89 500) ton. Under första kvartalet 2009 ingick produktionen vid det avyttrade Rockhammars Bruk med 11 100 ton. Det höga elpriset under inledningen av året har orsakat produktionsstörningar och stopp motsvarande 6 000 ton vid Rottneros Bruk under första kvartalet 2010. Under första kvartalet 2009 genomfördes produktionsbegränsningar inom koncernen med cirka 50 000 ton till följd av svag efterfrågan. Årligt underhållsstopp kommer att genomföras under tredje kvartalet vid bruket i Rottneros och under fjärde kvartalet vid Vallviks Bruk. Kostnaderna för underhållsstopp redovisas under den period då stoppen genomförs.

Utleveranserna under första kvartalet 2010 uppgick till 87 300 (105 700) ton, vilket motsvarar en minskning med 17 %.

FAKTURERING OCH RESULTAT

Januari-mars 2010 jämfört med januari-mars 2009

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden januari-mars 2010 till 407 (433) MSEK.

Omsättningen för januari-mars 2010 var 26 MSEK lägre än motsvarande period föregående år. De faktorer som främst påverkat omsättningen är: minskade leveranser -75 MSEK, svagare USD 69 MSEK, högre massapris i USD 120 MSEK samt övriga förändringar -2 MSEK. De lägre leveranserna är främst hänförliga till avyttringen av Rockhammars Bruk och stängningen av Rottneros Miranda i Spanien.

Det genomsnittliga priset på långfibrig sulfat¬massa NBSK uttryckt i USD ökade med 42 % från USD 595 till USD 844 medan de genomsnittliga priserna för NBSK-massa omräknat till SEK ökade från 4 997 till 6 073 kr per ton, en ökning med 22 %. Genom¬snittspriset i USD för eukalyptusmassa, BEK, ökade från USD 536 till USD 748 per ton eller med 40 % medan motsvarande genomsnittspriser omräknat i SEK ökade från 4 506 till 5 380 kr per ton, en ökning med 19 %.

Som en följd av det höga elpriset under kvartalet har fabriken i Rottneros periodvis stoppat produktionen under perioden, vilket har tyngt resultatet. Problemen på den svenska elmarknaden med kraftigt ökade kostnader för energi och med påföljande framtvingade produktionsstopp har påverkat kvartalsresultatet negativt med cirka 30 MSEK. Priset på massa i USD har varit ökande under hela första kvartalet och fortsatta prishöjningar har aviserats. Den starkare marknaden skapar tillsammans med den förbättrade prisbilden förutsättningar för lönsamhet i koncernens massabruk.

Elpriset på el-börsen Nord Pool har under januari-mars 2010 genomsnittligt uppgått till 73 öre per kWh att jämföras med 42 öre per kWh under motsvarande period föregående år. Det finns en osäkerhet kring elprisets utveckling. För resterande del av 2010 handlas el på Nord Pool för närvarande till 40-45 öre per kWh. För åren 2011 och framåt handlas el på Nord Pool till cirka 40-41 öre per kWh.

Vedförsörjningen har fungerat väl under perioden. Kostnaderna för massaved var ökande under första kvartalet 2010 och en prishöjning på massaved med 30 kronor per m3 är annonserad från och med 1 april. Koncernens rörelseresultat under januari-mars 2010 uppgick till 7 (-110) MSEK.

Utfallet av realiserade säkringsaktiviteter under första kvartalet 2010 uppgick till 3 (3) MSEK.

Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 11 ( 115) MSEK och inkluderar ett finansnetto på 4 (5) MSEK. I finansnettot ingår finansiella kursvinster med 6 (8) MSEK. Dessa motverkas till stor del av operativa kursförluster på kundfordringar. Resultat efter skatt uppgår till 11 ( 115) MSEK. Resultatet per aktie efter skatt blev 0,01 (-0,64) SEK. Kassaflödet per aktie uppgick till 0,03 (0,09) SEK.

(För fullständig rapport, inkl. tabeller, se bif. fil)

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')