DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001

2001-10-25, 11:57
 - Regulatorisk

DETTA ÄR ROTTNEROS

Rottneros med anor tillbaka till 1600-talet är en oberoende och flexibel leverantör av kundanpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leverans-säkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros utbudet till krävande kunders behov.

Rottneros, som är en av världens ledande fristående producenter av avsalumassa, är marknads-ledande på slipmassa för avsalu och en betydande producent av övriga kvaliteter.

Rottneros har en total produktionskapacitet på drygt 700 000 ton massa per år vid fem fabriker i Sverige och Spanien, vilket innebär att koncernen är en av de tio största leverantörerna av avsalumassa.

Genom ett allt starkare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önskemål bör detta leda till en stabil och högre lönsamhet över en konjunkturcykel.

MASSAMARKNADEN

Efter det mycket starka året 2000, präglades första halvåret 2001 av vikande efterfrågan. Trots produktionsinskränkningar hos flertalet producenter, kunde inte prissänkningar undvikas. Produk-tions-kapacitets-utnyttjandet inom Norscan (Nord-amerika och Skandinavien) var 84,3 % för blekt kemisk pappersmassa under första halvåret 2001 jämfört med 96,5 % under motsvarande period förra året. Norscanlagret var 1 765 000 ton vid årets början och 1 831 000 ton sista juni.

Tack vare ett lågt produktionskapacitetsutnyttjande i branschen på 85 % höll sig Norscanlagret på en oför-ändrad nivå under juli som normalt är en månad när lagret ökar. Under augusti var produktions-utnyttjandet inom Norscan endast 82 % medan utleveranserna motsvarade 85 % av kapaciteten. Detta ledde till en lagerminskning med 53 000 ton till 1 773 000 ton i utgående lager. Under sep-tem-ber var produktionskapaciteten så låg som 79 % vilket ledde till att Norscanlagret (inkl. Norska lagret) gick ner med ytter-ligare 194 000 ton till 1 579 000 ton per 30 september.

Priserna på NBSK (nordisk blekt långfibersulfat) och BEK (blekt eukalyptussulfat) var USD 710 respektive 690 i januari. I juni var motsvarande priser USD 500 respektive 435.

Listpriset för NBSK fortsatte att falla från USD 500 i juni till USD 470 i juli, USD 460 i augusti och USD 450 i september. Priserna på BEK (blekt eukalyptussulfat) började falla tidigare och snab-bare än på NBSK och priserna för BEK bottnade redan i juni på USD 400 eller strax därunder. Under perioden juli t.o.m. september har prisbilden för BEK stabiliserats kring USD 400.

Massapriserna har stabiliserats under tredje kvartalet efter en mycket kraftig nedgång under första halvåret. Prishöjningar har aviserats av alla ledande massa-tillverkare, inklusive Rottneros, fr.o.m. första oktober.

Den mycket låga efter-frågan under de senaste månaderna har förbättrats något även om massa-produ-centerna fort-farande har lågt kapacitetsutnyttjande och osäkerhet råder om hur den internationella efterfrågan och konjunkturen kommer att utvecklas.

PRODUKTION OCH LEVERANSER

Koncernens fem massafabriker i Rottneros, Rockhammar, Utansjö, Vallvik och Miranda har en sammanlagd kapacitet på cirka 700 000 ton per år. Som en följd av den starkt vikande mark-naden har bolaget av marknadsskäl vidtagit produktionsstopp omfattande ca 30 000 ton under första halvåret. Till detta kommer planerade och oplanerade underhållsstopp av tekniska skäl. Under perioden januari till september har bruken i Vallvik, Rottneros, Rockhammar och Utansjö haft sina årliga plan-erade underhållsstopp. Under det marknadsmässigt starka året 2000 vidtogs åtgärder för att mini-mera underhållsstoppen och maximera produktionen. Under 2001, med av-matt-ning av mark-naden, har inte samma maximering av produktionskapaciteten gjorts. Produk-tionen under peri-oden januari till september minskade med 57 800 ton, inklusive mark-nads-relaterade stopp, jämfört med högkonjunkturåret 2000. Utleveranserna har i mot-svarande grad sjunkit med 59 400 ton. Under det tredje kvartalet 2001 har dock leveranserna av de olika kvaliteterna ökat jämfört med tidigare kvartal under inne-var-ande år.

Det genomsnittliga kapacitetsutnyttjandet i bruken under januari till september var, på grund av marknads-situationen, lågt och uppgick till 83 % (94) fördelat på magnefit-massa 91 % (98) slip-massa 64 % (89) samt CTMP 89 % (91). För sulfatmassan var motsvarande kapacitets-utnyttjande 87 % (97).

Sågverket i Rockhammar har en årlig produktionskapacitet på 90 000 m3 sågade trävaror. Under tredje kvartalet producerades 13 900 m3 (14 000) medan leveranserna uppgick till 18 800 m3 (18 700). För delårsperioden uppgick produktionen till 52 000 m3 (55 500) medan leveran-serna uppgick till 54 000 m3 (63 100). I juni togs beslut om att övergå från två till ett skift vid sågverket och därmed minska produktionen.

FAKTURERING OCH RESULTAT

Januari – september 2001:

Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 108 MSEK (2 461). Av den totala nettoomsättningen svarade massa för 2 017 MSEK (2 362) och sågade trävaror för 91 MSEK (99).

Omsättningsminskningen under delårsperioden på 353 MSEK består av tre huvudkomponenter. Minskningen kan hänföras till lägre volym -353 MSEK och lägre massapriser -410 MSEK vilket delvis kompenserats av en positiv valutaeffekt 310 MSEK.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 217 MSEK (586). Rörelseresultatet för de massa-produ-cerande enheterna uppgick till 238 MSEK (592), och för sågverket i Rockhammar till

-13 MSEK (-4).

Det lägre rörelseresultatet är huvudsakligen hänförligt till minskad volym samt lägre massa-priser vilket delvis kompenseras av den starka USD. Därtill kommer kostnad för termins-kontrakt som ackumulerat uppgår till -86 MSEK. Tredje kvartalets resultat har belastats med underhålls-kostnader i Rottneros bruk.

Jämförelsestörande poster uppgår till -6 MSEK jämfört med en nettointäkt på 11 MSEK före-gående år till följd av återbäring från SPP och försäkringsintäkter. Posten på -6 MSEK avser omstrukturerings-kostnader för Rockhammar Timber AB som publicerades den 20 juni. Dessa för-ändringar avser ändrad driftform samt andra rationaliseringsåtgärder för att reducera för-lusterna för Rockhammar Timber AB.

Resultatet efter finansnetto uppgick till 231 MSEK (586). Finansnettot förbättrades med 14 MSEK till följd av den goda likviditeten.

Resultatet efter finansnetto i moderbolaget blev -9,4 MSEK (-7,0).

Resultatet per aktie efter full skatt blev 0,78 SEK (2,01). Kassaflödet per aktie uppgick till 0,31 SEK (2,53).

Juli – september 2001 jämfört med juli – september 2000:

Omsättningen under tredje kvartalet 2001 minskade med 208 MSEK i jämförelse med tredje kvartalet 2000. Minskningen är huvudsakligen hänförlig till lägre massapriser ca -298 vilket del-vis kompenserats med ca 110 MSEK av en starkare USD. Leveransvolymerna ligger något lägre än hög-konjunktur-året 2000 och volym-minsk-ningen ger en resultat-effekt på -20 MSEK. Rörelse-resultatet har minskat med 230 MSEK, vilket inkluderar en belastning för valutaterminskontrakt i tredje kvartalet 2001 på -45 MSEK. Tredje kvartalet har belastats med under-hålls-kostnader i Rottneros bruk.

REDOVISNINGSPRINCIPER

De nya redovisningsrekommendationerna från Redovisningsrådet har tillämpats från och med första kvartalsrapporten 2001. Rekommendationerna innebär bland annat en ny redovisning av uppskjuten skatt (RR 9) samt striktare regler för redovisning av kostnader för underhållsstopp (materiella anläggnings-tillgångar RR 12 respektive delårsrapportering RR 20). De nya prin-ciperna innebär bland annat att kostnader för de planerade årliga underhållsstoppen, vilka kost-nader tidigare fördelats över hela drifttiden mellan underhållsstoppen, numera skall redovisas som kostnad den månad då underhålls-stoppet görs. I övrigt tillämpas samma redovisnings-principer som vid senaste årsbokslutet.

RISKHANTERING

Koncernen gynnades av att den genomsnittliga USD-kursen i förhållande till SEK var 15 % högre än under motsvarande period föregående år. Koncernen, liksom hela massaindustrin, baserar all sin prissättning på USD och detta har resulterat i en ökning av resultatet på 310 MSEK jämfört med motsvarande period 2000. Samtidigt har förfallna valutakurssäkringar belastat resultatet under perioden januari till september med 86 MSEK vilket resulterade i en positiv nettoeffekt av USD-beroendet på 224 MSEK. Per den 30 september 2001 hade valuta-kurs-säkringar tecknats för 156 MUSD mot SEK, varav 15,6 MUSD avser återstoden av 2001. Den genomsnittliga kursen för samtliga dessa kontrakt är 9,66 SEK per USD och för återstoden av 2001 är genomsnittet 9,52. Valutakurssäkringar i andra valutor har inte skett.

Bolaget har några mindre kontrakt avseende finansiell säkring av massapriset för de närmaste 12 månaderna. Långsiktiga kundkontrakt med prisutjämnande profil har tecknats vilket ligger helt i linje med den nischstrategi bolaget bedriver.

ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Bolaget har under delårsperioden återköpt 12 885 209 egna aktier till en snittkurs på 8,82 kr per aktie, sammanlagt 113 588 185 kronor. Antalet utestående aktier vid rapportperiodens utgång uppgår till 196 446 896 aktier. Likviddag senast 30 september, 2001 har använts för avstämning. Under tredje kvartalet har 8 569 000 aktier köpts in och bolaget räknar med att köpa in återstående delen upp till 10 % av antalet aktier under återstoden av räkenskapsåret 2001.

INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING

Under årets första nio månader uppgick koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar till 190 MSEK (62). Två större investeringar genomfördes, dels en ny raffinör i Rottneros om 58,1 MSEK (pågående projekt), dels en ny economizer i Vallvik om 22,7 MSEK. Dessutom har en tilläggsköpeskilling på 41,3 MSEK för Miranda erlagts.

De likvida medlen uppgick till 540 MSEK vid periodens utgång jämfört med 693 MSEK vid års-skiftet. Bolaget har inga utestående lån, men har outnyttjade krediter på sammanlagt 798 MSEK. Soliditeten var 74 %. Överskottslikviditet placeras i säkra värdepapper enligt bo-lagets lik-vi-ditets-policy. För att öka avkastningen på överskottslikviditeten har bolaget under sommaren placerat 60 MSEK i fyra olika s.k. hedgefonder. Koncernens hedgefonder har gett en orealiserad vinst som inte ingår i det redo-visade resultatet. Det egna kapi-talet per aktie uppgick till 9,02 SEK (2000-12-31 9,02).

PROGNOS

I årsredovisningen för 2000 konstaterades att marknadsläget var svårbedömbart mot bakgrund av den avmattning på massamarknaden som inträffat i slutet av 2000 och början av 2001.

I halvårsrapporten uttalades en förväntan att massapriserna skulle stabiliseras under tredje kvar-talet, vilket nu också har skett. Prisökningar har aviserats från och med oktober. Efterfrågan på pappers-massa har förbättrats något i förhållande till den tidigare mycket svaga efterfrågan. Denna förbättrade efterfrågenivå väntas bestå under fjärde kvartalet.

Under dessa förutsättningar förväntas fjärde kvartalet 2001 ge ett överskott, varför helårsresultatet (resultat efter finansiella poster) 2001 beräknas uppgå till minst 230 MSEK.

Upplands Väsby 2001-10-25

Lars Blecko

Koncernchef och Verkställande direktör

Lars Blecko är tillgänglig för frågor den 25 oktober på telefon 0612 – 71 62 13 mellan kl. 15.00 och 16.00.

Denna rapport har inte granskats av revisorerna.

Datum för bokslutskommunikén är 7 februari 2002.

Delårsrapporten finns även på Internet www.rottneros.com.

För fullständig rapport se bifogad fil.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')