HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2001

2001-08-02, 13:33
 - Icke regulatorisk

DETTA ÄR ROTTNEROS

Rottneros med anor tillbaka till 1600-talet är en oberoende och flexibel leverantör av kundanpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leverans-säkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros utbudet till krävande kunders behov.

Rottneros, som är en av världens ledande fristående producenter av avsalumassa, är marknads-ledande på slipmassa för avsalu och en betydande producent av övriga kvaliteter.

Rottneros har en total produktionskapacitet på drygt 700 000 ton massa per år vid fem fabriker i Sverige och Spanien.

Rottneros skall uppfattas som marknadens ledande alternativ för att lösa krävande massakunders problem. Detta bör i sin tur leda till en stabil lönsamhet över en konjunkturcykel.

MASSAMARKNADEN

Avsalumarknaden för pappersmassa är mycket cyklisk och år 2000 var ett år med högkonjunktur för Rottneros. Den avmattning som inträffat under början av 2001 var i linje med bolagets förväntningar, om än något kraftigare än väntat, och följer i stort det cykliska förlopp som är karaktäristiskt för branschen.

Faktorer som en stagnerande amerikansk ekonomi samt krisen inom IT- och telekom-industrierna har haft en negativ inverkan på den allmänna konjunkturen. Efterfrågan på de flesta typer av papper har en god korrelation med den globala ekonomiska tillväxttakten. Under andra kvartalet minskade papperskonsumtionen och därigenom förbrukningen av pappersmassa.

Av ovan nämnda orsaker, men även till viss del på grund av lagerminskningar hos massaköparna, låg leveranstakten av pappersmassa på en mycket låg nivå under första halvåret 2001. Den sammanlagda leveransvolymen inom Norscan under första halvåret var 84 % av produktions-kapaciteten jämfört med 97 % under samma period förra året. Endast tack vare ett mycket lågt utnyttjande av produktions-kapaciteten- på 85 % under årets första sex månader, jämfört med 96 % under samma period förra året, kunde Norscanlagrets ökning begränsas vilket ledde till att lagret uppgick till 1 831 000 ton vid utgången av juni. Generellt kan sägas att en stark massamarknad kännetecknas av ett Norscanlager som underskrider 1 500 000 ton. Prisnedgången har accelererat kraftigt under det andra kvartalet jämfört med det första kvartalet.

Från att under januari ha lyckats upprätthålla föregående kvartals priser på USD 710 och 690 för NBSK respektive BEK började under februari de ökande lagren påverka massapriserna. Med början i februari har priserna successivt fallit till att vara USD 500 för NBSK och EUR 500 eller USD 435 för BEK under juni. Priserna på CTMP och slipmassa har haft en liknande utveckling om än något mindre dramatisk.

Minskningen av massapriserna ser ut att fortsätta också under den närmaste månaden då någon återhämtning i marknaden ännu inte är skönjbar. Senare under hösten förväntas dock en stabilisering av priserna.

PRODUKTION OCH LEVERANSER

Koncernens fem massafabriker i Rottneros, Rockhammar, Utansjö, Vallvik och Miranda har en sammanlagd kapacitet på cirka 700 000 ton per år. Som en följd av den starkt vikande marknaden har bolaget av marknadsskäl vidtagit produktionsstopp omfattande ca 30 000 ton under första halvåret. Till detta kommer planerade och oplanerade underhållsstopp av tekniska skäl. Under första halvåret har bruken i Vallvik, Rockhammar och Utansjö haft sina årliga planerade underhållsstopp. Under det marknadsmässigt starka året 2000 vidtogs åtgärder för att minimera underhållsstoppen och maximera produktionen. Under det första halvåret 2001, med avmattning av marknaden, har inte samma maximering av produktionskapaciteten gjorts. Produktionen under första halvåret minskade med 41 100 ton, inklusive marknadsrelaterade stopp på 30 000 ton, jämfört med högkonjunkturåret 2000. Utleveranserna har i motsvarande grad minskats med 53 700 ton.Det genomsnittliga kapacitetsutnyttjandet i bruken under januari – juni var, på grund av marknads-situationen, lågt och uppgick till 82 % (95) fördelat på magnefit-massa 86 % (95) slip-massa 65 % (90) samt CTMP 92 % (92). För sulfatmassan var motsvarande kapacitets-utnyttjande 86 % (98).

Sågverket i Rockhammar har en årlig produktionskapacitet på 90 000 m3 sågade trävaror. Under andra kvartalet producerades 19 300 m3 (20 300) medan leveranserna uppgick till 15 900 m3 (22 500). För första halvåret 2001 uppgick produktionen till 38 000 m3 (41 500) medan leveranserna uppgick till 35 200 m3 (44 400). I juni togs beslut om att övergå från två till ett skift vid sågverket.

FAKTURERING OCH RESULTAT

Januari - juni:

Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 488 MSEK (1 633). Av den totala nettoomsättningen svarade massa för 1 429 MSEK (1 561) och sågade trävaror för 59 MSEK (72).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 212 MSEK (351). Rörelseresultatet för de massa-producerande enheterna uppgick till 234 MSEK (360), för sågverket i Rockhammar -4 MSEK

(-4).

Omsättningsminskningen på 145 MSEK består av tre huvudkomponenter. Dessa kan uppskattas till lägre volym -230 MSEK, lägre massapriser -145 MSEK och en positiv valutaeffekt 230 MSEK.

Resultatet efter finansnetto uppgick till 226 MSEK (349). Finansnettot förbättrades med 16 MSEK till följd av den goda likviditeten.

Det lägre rörelseresultatet är huvudsakligen hänförligt till minskad volym samt lägre massapriser vilket delvis kompenseras av den starka USD. Därtill kommer kostnad för terminskontrakt och högre kostnadsbelastning för underhållsstopp till följd av de nya redovisningsprinciperna för underhållskostnader vilka inte längre periodiseras över hela året. Andra kvartalet 2001 belastas med underhållskostnader om knappt 40 MSEK på grund av underhållsstopp i Vallvik, Utansjö och Rockhammar. Den ökade kostnadsbelastningen i andra kvartalet 2001 jämfört med samma period föregående år kan beräknas till cirka 20 MSEK.

Jämförelsestörande poster uppgår till -6 MSEK jämfört med en nettointäkt på 12 MSEK föregående år till följd av återbäring från SPP och försäkringsintäkter. Posten på -6 MSEK avser omstruktureringskostnader för Rockhammar Timber AB som publicerades den 20 juni. Dessa förändringar avser ändrad driftform samt andra rationaliseringsåtgärder.

Resultatet efter finansnetto i moderbolaget blev -6,6 MSEK (-8,7).

Resultatet per aktie efter full skatt blev 0,76 SEK (1,25). Kassaflödet per aktie uppgick till 0,83 SEK (1,92).

April – juni 2001 jämfört med april – juni 2000

Omsättningen under andra kvartalet 2001 minskade med 162 MSEK i jämförelse med andra kvartalet 2000. Minskningen är huvudsakligen hänförlig till lägre leveranser ca -140 MSEK, lägre massapriser ca -142 vilket delvis kompenserats av starkare USD ca 120 MSEK. Rörelseresultatet har minskat med 176 MSEK vilket inkluderar en merbelastning avseende underhållskostnader på 30 MSEK under andra kvartalet 2001 jämfört med 2000.

April – juni 2001 jämfört med januari – mars 2001

I jämförelse med första kvartalet 2001 har omsättningen under andra kvartalet minskat med 166 MSEK. Minskningen är huvudsakligen hänförlig till lägre leveranser ca -85 MSEK, lägre massapris ca -140 MSEK delvis kompenserat av en förstärkning av USD med ca 60 MSEK. Rörelseresultatet minskade med 152 MSEK. Andra kvartalet 2001 har belastats med underhållskostnader på knappt 40 MSEK jämfört med det första kvartalet 2001 som endast belastades med mindre underhållskostnader.

REDOVISNINGSPRINCIPER

De nya redovisningsrekommendationerna från Redovisningsrådet har tillämpats från och med första kvartalsrapporten 2001. Rekommendationerna innebär bland annat en ny redovisning av uppskjuten skatt (RR 9) samt striktare regler för redovisning av kostnader för underhållsstopp (materiella anläggnings-tillgångar RR 12 respektive delårsrapportering RR 20). De nya principerna innebär bland annat att kostnader för de planerade årliga underhållsstoppen, som brukar äga rum under sommarhalvåret och för vilka kostnader tidigare fördelats över hela drifttiden mellan underhållsstoppen, numera skall redovisas som kostnad den månad då underhålls-stoppet görs. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper som vid senaste årsbokslutet.

RISKHANTERING

Koncernen gynnades av att den genomsnittliga USD-kursen i förhållande till SEK var 15 % högre än under motsvarande period föregående år. Koncernen, liksom hela massaindustrin, baserar all sin prissättning på USD och detta har resulterat i en ökning av resultatet på 230 MSEK jämfört med första halvåret 2000. Samtidigt har förfallna valutakurssäkringar belastat resultatet under första halvåret med 40 MSEK vilket resulterade i en positiv nettoeffekt av USD-beroendet på 190 MSEK. Vid halvårsskiftet hade valutakurssäkringar tecknats för 138 MUSD mot SEK, varav 24 MUSD avser återstoden av 2001. Den genomsnittliga kursen för samtliga dessa kontrakt är 9,44 SEK per USD och för återstoden av 2001 är genomsnittet 9,04. Valutakurssäkringar i andra valutor har inte skett.

Bolaget har endast ett mindre kontrakt avseende finansiell säkring av massapriset för de närmaste 12 månaderna. Långsiktiga kundkontrakt med prisutjämnande profil har tecknats vilket ligger helt i linje med den nischstrategi bolaget bedriver. Upphandling av elpriskontrakt pågår men några nya kontrakt är inte tecknade under första halvåret.

ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Under andra kvartalet har bolaget återköpt 4 316 209 egna aktier till en snittkurs på 8,88 kr per aktie, sammanlagt 38 320 511 kronor. Antalet utestående aktier vid rapportperiodens utgång uppgår till 205 015 896 aktier. Likviddag senast 30 juni, 2001 har använts för avstämning. Vid halvårsskiftet hade bolaget köpt ytterligare 917 000 aktier till en snittkurs på 8,80 kr per aktie, sammanlagt 8 073 114 kronor med likviddag efter den 30 juni 2001.

INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING

Under första halvåret uppgick koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar till 89 MSEK (38). Två större investeringar genomfördes, dels en ny raffinör i Rottneros om 30,5 MSEK (pågående projekt) dels en ny economizer i Vallvik om 20,1 MSEK.

De likvida medlen uppgick till 714 MSEK vid periodens utgång jämfört med 693 MSEK vid årsskiftet. Bolaget har inga utestående lån, men har outnyttjade krediter på sammanlagt 797 MSEK. Soliditeten var oförändrat 73 %. Överskottslikviditet placeras i säkra värdepapper enligt bolagets likviditetspolicy. För att öka avkastningen på överskottslikviditeten har bolaget i slutet av rapportperioden placerat 60 MSEK i fyra olika hedgefonder. Det egna kapitalet per aktie uppgick till 9,22 SEK (00-12-31 9,02).

PROGNOS

I årsredovisningen för 2000 konstaterades att marknadsläget var svårbedömbart mot bakgrund av den avmattning på massamarknaden som inträffat i slutet av 2000 och början av 2001.

Efterfrågan på pappersmassa förväntas vara fortsatt svag under resterande del av året, dock torde en stabilisering av priserna ske under det tredje kvartalet. I likhet med uttalandet i senaste kvartalskommunikén den 24 april är marknadsläget fortsatt osäkert, varför bolaget avstår från att lämna någon kvantifierad resultatprognos, dock förväntas ett positivt resultat för året som helhet.

Upplands Väsby 2001-08-02

Lars Blecko

Koncernchef och Verkställande direktör

Lars Blecko är tillgänglig för frågor den 2 augusti på telefon 08/ 5900 1010 mellan kl. 15.00 och 16.00.

Denna rapport har inte granskats av revisorerna.

Datum för nästa rapport är 25 oktober 2001.

Delårsrapporten finns även på Internet www.rottneros.com.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')