ÅTGÄRDSPROGRAM VID UTANSJÖ BRUK

2002-12-13, 13:28
 - Icke regulatorisk

Utansjö Bruk har gått med förlust under en tid, dels därför att nödvändiga framtidsinriktade åtgärder inte har genomförts i tillräcklig takt, dels på grund av kvalitetsrelaterade problem i produktionen samt att marknaden för vissa av de produkter som Utansjö producerar har varit svag.

I samband med Rottneros delårsrapport för perioden januari-september 2002 gjordes en av-sättning på 20 MSEK till en omstruktureringsreserv för beräknade kostnader i samband med omstrukturering av verksamheten i Utansjö. Avsättningen inkluderar beräknade kostnader för personalminskning och andra nödvändiga omställningsåtgärder.

- I åtgärdsprogrammet ingår även en satsning på höjd produktkvalité som kommer att leda till ökad produktivitet och en anpassning av de massakvaliteter som Utansjö producerar till den nischstrategi som vi arbetar efter. Genom offensiva marknadsaktiviteter räknar vi med att öka försäljningen av Utansjös massa till långsiktiga, delvis nya, kunder, säger Rottneros koncern-chef Lars Blecko.

2002-12-13

För ytterligare information: koncernchef Lars Blecko, 0612/716200, 070/6414910

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottne-ros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaff-ningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 878 anställda och omsätter drygt 2.700 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')