BOKSLUTSKOMMUNIKÉ HELÅRET 2001

2002-02-07, 12:04
 - Icke regulatorisk

DETTA ÄR ROTTNEROS

Rottneros med anor tillbaka till 1600-talet är en oberoende och flexibel leverantör av kundanpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leverans-säkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros utbudet till krävande kunders behov.

Rottneros, som är en av världens ledande fristående producenter av avsalumassa, är marknads-ledande på slipmassa för avsalu och en betydande producent av övriga kvaliteter.

Rottneros har en total produktionskapacitet på drygt 700 000 ton massa per år vid fem fabriker i Sverige och Spanien, vilket innebär att koncernen är en av de tio största leverantörerna i världen av avsalumassa.

Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önskemål bör leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel.

MASSAMARKNADEN

Efter det för massaproducenter mycket framgångsrika 2000 präglades 2001 av låg efterfrågan. Detta ledde till en början till höjda lagernivåer som senare reducerades till en för koncernen acceptabel nivå. Trots detta kunde prissänkningar inte undvikas.

Kapacitetsutnyttjandet under 2001 inom Norscan (Nordamerika och Skandinavien) var 85,9 % för blekt kemisk pappersmassa jämfört med 94,8 % under år 2000. Norscanlagret uppgick till 1 765 000 ton vid årets början. Lagren ökade sedan under årets två första månader till årshögstanivån 2 038 000 ton i februari, för att sedan successivt sjunka till 1 528 000 ton i oktober. Året slutade med ett Norscanlager på 1 742 000 ton den sista december. Generellt kan sägas att en stark massamarknad kännetecknas av ett Norscanlager under 1 500 000 ton. 2001 har alltså präglats av höga lager och överproduktion av massa. För andra massakvalitéer än NBSK, till exempel CTMP (kemisk termisk mekanisk massa), har dock efterfrågesituationen varit gynnsammare.

Priserna på NBSK (nordisk blekt långfibersulfat) och BEK (blekt eukalyptussulfat) var USD 710 respektive 690 under hela andra halvåret år 2000. Denna prisnivå kunde bibehållas i januari 2001. Priserna började därefter successivt att sjunka för att nå årets bottennivå USD 450 för NBSK och USD 400 för BEK i september. Man får gå tillbaka till 1993 för att hitta lägre massapriser för NBSK. På grund av lägre lagernivåer under september aviserades prishöjningar till USD 480 för NBSK och USD 430 för BEK att gälla fr.o.m. första oktober. Hela prishöjningen uppnåddes dock inte utan året slutade med en prisnivå på USD 470 för NBSK och USD 420-430 för BEK i december.

PRODUKTION OCH LEVERANSER

Koncernens fem massafabriker i Rottneros, Rockhammar, Utansjö, Vallvik och Miranda i Spanien har en sammanlagd kapacitet på cirka 700 000 ton per år. Under det marknadsmässigt starka året 2000 vidtogs åtgärder för att mini-mera underhållsstoppen och maximera produktionen. Under 2001, med en av-matt-ning av mark-naden, har maximering av produktionskapaciteten inte ägt rum. Produk-tionen under 2001 minskade med 72 500 ton eller 11 % , inklusive mark-nads-relaterade stopp, jämfört med högkonjunkturåret 2000. Utleveranserna har sjunkit med 63 700 ton eller 10 %. Under tredje och fjärde kvartalen 2001 ökade dock leveranserna av de olika kvaliteterna jämfört med de två första kvartalen.

Det genomsnittliga kapacitetsutnyttjandet i bruken under året var lågt, på grund av marknads-situationen, och uppgick till 85 % (95) fördelat på magnefit-massa 91 % (100) slip-massa 68 % (91) samt CTMP 88 % (91). För sulfatmassan låg kapacitets-utnyttjandet på 90 % (98). Det låga kapacitetsutnyttjandet för slipmassa berodde på speciellt svag USA-marknad i början av året.

Sågverket i Rockhammar har en årlig produktionskapacitet på 90 000 m3 sågade trävaror. I juni togs beslut om att övergå från två till ett skift vid sågverket och därmed minska produktionen samt att fokusera på framställning av produkter baserade på ett grövre råvarusortiment.

Under fjärde kvartalet producerades i sågverket 14 900 m3 (19 100) medan leveranserna uppgick till 8 400 m3 (21 100). För helåret uppgick produktionen till 66 800 m3 (74 600) medan leveran-serna uppgick till 62 500 m3 (84 200).

FAKTURERING OCH RESULTAT

Januari - december 2001:

Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 741 MSEK (3 385). Av den totala nettoomsättningen svarade massa för 2 616 MSEK (3 260) och sågade trävaror för 125 MSEK (125).

Omsättningsminskningen under året på 644 MSEK kan förklaras av tre huvudkomponenter: lägre volym -300 MSEK och lägre massapriser -700 MSEK vilket delvis kompenserats av en positiv valutaeffekt om 356 MSEK.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 205 MSEK (908). Rörelseresultatet för de massa-produ-cerande enheterna uppgick till 221 MSEK (908), och för sågverket i Rockhammar till

-16 MSEK (0).

Det lägre rörelseresultatet är huvudsakligen hänförligt till minskad volym under årets första två kvartal samt lägre massa-priser vilket delvis kompenseras av den starka USD kursen. Jämfört med avista kurs har resultatet belastats med 108 MSEK avseende förfallna termins-kontrakt.

Resultatet efter finansnetto uppgick till 235 MSEK (892). Finansnettot förbättrades med 46 MSEK till följd av den goda likviditeten.

Resultatet efter finansnetto i moderbolaget blev 161 MSEK (77), vilket inkluderar anteciperad utdelning från Miranda.

Resultatet per aktie efter skatt blev 0,76 SEK (3,07). Kassaflödet per aktie uppgick till 0,50 SEK (4,28).

Fjärde kvartalet 2001 jämfört med fjärde kvartalet 2000:

Omsättningen under fjärde kvartalet 2001 minskade med 291 MSEK i jämförelse med fjärde kvartalet 2000. Minskningen är huvudsakligen hänförlig till lägre massapriser ca -300 MSEK vilket del-vis kompenserats med ca 31 MSEK av en starkare USD. Leveransvolymerna ligger något lägre än hög-konjunktur-året 2000 och volym-minsk-ningen ger en resultat-effekt på -22 MSEK. Resultat efter finansiella poster har minskat med 302 MSEK, vilket inkluderar en belastning av valutaterminskontrakt jämfört med avista i fjärde kvartalet 2001 på -22 MSEK. Fjärde kvartalet har belastats med under-hålls-kostnader i Miranda och Utansjö bruk. Skattekostnaden i fjärde kvartalet innehåller en reservation på 6 MSEK på grund av ett vid taxeringen ej godkänt förlustavdrag. Taxeringsbeslutet är överklagat.

I tredje kvartalets rapport sades att fjärde kvartalet 2001 skulle ge ett överskott och att helårsresultatet (resultat efter finansiella poster) 2001 beräknades uppgå till minst 230 MSEK.

REDOVISNINGSPRINCIPER

De nya redovisningsrekommendationerna från Redovisningsrådet har tillämpats från och med första kvartalsrapporten 2001. Rekommendationerna innebär bland annat en ny redovisning av uppskjuten skatt (RR 9) samt striktare regler för redovisning av kostnader för underhållsstopp (materiella anläggnings-tillgångar RR 12 respektive delårsrapportering RR 20). De nya prin-ciperna innebär bland annat att kostnader för de planerade årliga underhållsstoppen, vilka kost-nader tidigare fördelats över hela drifttiden mellan underhållsstoppen, numera skall redovisas som kostnad de månader då underhållsstoppen görs. I övrigt tillämpas samma redovisnings-principer som vid senaste årsbokslutet.

RISKHANTERING

Koncernen gynnades av att den genomsnittliga USD-kursen i förhållande till SEK var 12 % högre än under 2000. Rottneros baserar all prissättning på USD och detta har resulterat i en positiv resultatpåverkan med 356 MSEK. Samtidigt har förfallna valutakurssäkringar belastat resultatet under året med 108 MSEK. Nettoeffekten av USD-beroendet uppgick därefter till 248 MSEK netto. Vid årsskiftet 2001/2002 hade valuta-kurs-säkringar tecknats för 156 MUSD mot SEK, till en genomsnittskurs på 9,79 SEK per USD. Av dessa kontrakt avser 66,5 MUSD de närmaste 12 månaderna till ett genomsnitt av 9,50. Valutakurssäkringar i andra valutor har inte skett.

Bolaget har några mindre volymkontrakt avseende finansiell säkring av massapriset för de närmaste 6 månaderna. Långsiktiga kundkontrakt med prisutjämnande profil jämfört med NBSK har tecknats vilket ligger helt i linje med den nischstrategi bolaget bedriver. Mot slutet av 2001 har bolaget påbörjat säkring av elektricitetspriser.

ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Bolaget har under 2001 återköpt egna aktier motsvarande 10 % av antalet aktier. Därmed har det av bolagsstämman och styrelse beslutade återköpsprogrammet avslutats. Under året har bolaget förvärvat 20 933 210 egna aktier till en snittkurs på 9,24 per aktie för sammanlagt 193,4 MSEK. Antalet utestående aktier efter återköp vid rapportperiodens utgång uppgår till 188 398 895 (209 332 105) aktier. Beloppet för återköpta aktier har i sin helhet redovisats direkt mot fritt eget kapital.

INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgår till 196 MSEK (85). Bland genomförda investeringar kan nämnas en ny raffinör i Rottneros om 70 MSEK, en ny economizer i Vallvik om 23 MSEK samt process- och miljöinvesteringar i Miranda och Utansjö på totalt 38 MSEK.

De likvida medlen uppgick till 480 MSEK vid periodens utgång, inklusive kortfristiga placeringar, jämfört med 693 MSEK vid årets början. Bolaget har inga räntebärande lån. Beviljade men outnyttjade krediter uppgick till sammanlagt 798 MSEK. Soliditeten uppgick till 73 %. Överskottslikviditet placeras i säkra värdepapper enligt bo-lagets lik-vi-ditets-policy. För att öka avkastningen på överskottslikviditeten har bolaget under sommaren placerat 60 MSEK i fyra olika s.k. hedgefonder. En orealiserad vinst på dessa placeringar uppgick till 5,2 MSEK per 31 december 2001 och denna vinst har inte påverkat årets resultat. Det egna kapi-talet per aktie uppgick till 9,40 SEK (2000-12-31 9,02).

MEDELANTALET ANSTÄLLDA

Medelantalet anställda uppgick under året till 878 (890).

UTSIKTER FÖR 2002

År 2002 kännetecknas inledningsvis av en svag konjunktur med låga priser på massa. En förbättring av den globala ekonomin bör medföra en starkare massamarknad. Mot denna bakgrund förväntas ett positivt resultat för helåret 2002.

UTDELNING

Styrelsen föreslår bolagsstämman den 24 april 2002 en utdelning om 0,35 SEK per aktie (0,50). Avstämningsdag för utdelning föreslås bli den 29 april 2002.

FÖRSLAG OM NEDSÄTTNING AV AKTIEKAPITALET OCH FÖRNYAT ÅTERKÖPSPROGRAM

Bolagsstämman beslutade att delegera till styrelsen att besluta om eventuell försäljning av återköpta aktier som en finansiering av förvärv. Styrelsen föreslår nu att bolagsstämman beslutar att de återköpta 20,9 miljoner aktierna skall dras in varigenom aktiekapitalet nedsätts med 10,5 MSEK.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman, under förutsättning att nedsättning av aktiekapitalet enligt ovan registrerats och aktierna makulerats, bemyndigar styrelsen att för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma besluta om återköp av egna aktier på maximalt 1/10 av samtliga utestående aktier i bolaget. Det nya återköpsprogrammet omfattar 18 839 889 aktier efter den ovan nämnda indragningen. Återköp avses ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med detta förnyade återköpsprogram är liksom med det förra att i första hand justera bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete att skapa värde för bolagets aktieägare. Bemyndigandet skall också innefatta ett mandat för styrelsen att lämna egna aktier som betalning för framtida förvärv, alternativt sälja egna aktier över börsen som ett led i finansieringen av förvärv.

BOLAGSSTÄMMA

Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 24 april 2002 kl. 17.00 på Hotel Selma Lagerlöf i Sunne. Avstämningsdag för att rösta på bolagsstämman är 12 april 2002.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Den fullständiga årsredovisningen för Rottneros AB kommer att finnas tillgänglig i början av april på Rottneros huvudkontor. Den kommer att skickas ut till Rottneros aktieägare.

24 april - Kvartalsrapport 3 månader och bolagsstämma

30 juli - Delårsrapport 6 månader

24 oktober - Kvartalsrapport 9 månader

I övrigt hänvisas till Rottneros hemsida www.rottneros.com.

Upplands Väsby den 7 februari 2002

Lars Blecko

Koncernchef och Verkställande direktör

Denna rapport har ej granskats av revisorerna.

Lars Blecko är tillgänglig för frågor den 7 februari på telefon 08 – 590 010 73 mellan kl. 15.00 och 16.00. Analytikerträff den 8 februari kl. 08.00 hos Hallvarsson & Halvarsson, Birger Jarlsgatan 6 B. Anmälan kan göras per telefon 08 – 587 112 00.

För fullständig rapport se bifogad fil.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')