BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN ROTTNEROS AB

2002-04-24, 20:16
 - Icke regulatorisk

Strategiska mål

Lars Blecko redogjorde för koncernens mål och strategier och konstaterade att de långsiktiga målen, som lades fast för cirka två år sedan, kommer att vägleda Rottne-ros under ytterligare några år.

Renodlad massaproducent

Rottneros har ingen egen skog och ingen pappersproduktion. Koncernen förblir en renodlad massaproducent.

Världsledande på mekaniska avsalumassor

Rottneros kommer även fortsättningsvis att vara världsledande på de mekaniska av-salumassorna, CTMP och slipmassa.

Kundfokuserad organisation

Rottneros ska ha en kundfokuserad organisation och hälften av försäljningen ska ske till särskilt utvalda och lönsamma nischer, jämfört med 30 procent idag. Den andra hälften av försäljningen skall ske till ett fåtal, strategiska, långsiktiga och större kun-der.

Finansiella mål

Rottneros har fastställt vissa finansiella mål. Avkastningen på sysselsatt kapital ska ligga på 18 procent och vinstmarginalen över en konjunkturcykel på 10 procent.

Minskad konjunkturkänslighet

Konjunkturkänsligheten ska minskas. Denna är ett större problem än den genom-snittliga lönsamheten. Medlen att uppnå detta är både operationella i prissättning samt finansiella i form av säkringspolicies

Framtidsprogrammet

Lars Blecko beskrev även det framtidsprogram som ska leda fram till målen. Han konstaterade att det inte räcker med mål, man måste också ha aktiviteter som leder verksamheten framåt.

Bred kund- och marknadssatsning

Detta innebär att Rottneros arbetar närmare kunden och marknaden. Tidigare gick en större del av försäljningen via agenter och handelshus.

Fokusering på nischer

Rottneros nischstrategi är på väg att realiseras:

Högre lönsamhet: För att öka lönsamheten och få en ännu bättre avsättning för mas-sorna väljer Rottneros att koncentrera sin produktion till vissa nischer, där företagets speciella massor är särskilt attraktiva och där det finns möjlighet att ta betydande marknadsandelar.

Större lojalitet från kunder: Kunder som har ett specifikt behov av Rottneros fibrer är oftast beredda att betala något mer för just denna fiber och det är också kunder som kommer att visa en större lojalitet.

Mindre känsliga för konjunktursvängningar: Med nischinriktningen hoppas Rottneros få en jämnare avsättning av massan, samtidigt som det blir lättare att upprätthålla en stabil prisutveckling.

Riskstrategi

Även om vi aldrig helt kommer att kunna undgå konjunktursvängningarnas negativa effekter, kommer vi ändå förhoppningsvis att kunna upprätthålla volymerna också under en lågkonjunktur samt att ta ut acceptabla priser i alla marknadslägen. Detta är viktigt om vi ska komma till rätta med branschens och företagets volatilitet, konstate-rade Lars Blecko och nå ett positivt resultat även under lågkonjunktur.

Det är framför allt massapriset och dollarkursen som styr Rottneros resultat. Effekten av dessa går att avläsa i siffror. Men det är också två variabler som idag kan säkras finansiellt. Om massapriset förändras med 50 dollar per ton betyder detta 300 Mkr på sista raden i resultaträkningen. En kronas förändring gentemot dollarn ger också det en skillnad på nästan 300 Mkr i resultatet.

Tillväxt

Den policy Rottneros arbetar efter när det gäller förvärv är att titta på anläggningar med få andra intresserade spekulanter som passar in i koncernens nischstrategi. Det är också önskvärt att köpa i lågkonjunktur och att förvärva objekt från företag, där massan inte tillhör kärnverksamheten.

Personal och kompetens

Rekryteringen av kvalificerad arbetskraft till skogsindustrin är mycket svår idag och antalet intagna studenter med skogsindustriell inriktning sjunker stadigt.

Kompetensförsörjningen kommer således att vara en nyckelfråga under de komman-de fem åren, bland annat därför att Rottneros står inför ett generationsskifte i sam-band med att en stor kull med 40-talister går i pension. Koncernen har under det se-naste året förstärkt koncernens personalfunktion och arbetar just nu med en över-gripande kompetens- och rekryteringspolicy.

Resultatet 2001 och första kvartalet 2002

Lars Blecko konstaterade att koncernen under 2001 uppnådde ett resultat efter fi-nansnetto på 235 Mkr. Faktureringen uppgick till 2 741 Mkr, vilket var 644 Mkr lägre än året innan. Det är framför allt tre parametrar som påverkar faktureringen – volym, massapris och dollarkurs. Den minskade volymen sänkte resultatet under 2001 med 300 Mkr, samtidigt som massapriset hade negativ effekt med motsvarande 700 Mkr. Dollarn däremot motverkade nedgången och hade istället en positiv effekt på resul-tatet motsvarande 356 Mkr.

Han konstaterade också att de massavolymer som Rottneros levererat har stigit un-der varje kvartal sedan bottenläget under andra kvartalet 2001. Första kvartalet 2002 visar följaktligen betydligt bättre siffror än fjärde kvartalet 2001. Lars Blecko är därför relativt optimistisk när det gäller 2002. Han anser att det mesta pekar på att inneva-rande år volymmässigt blir bättre än 2001.

Under första kvartalet 2002 har Rottneros koncernen nått ett resultat om 4 M SEK efter finansiella poster. Volymerna har varit goda medan priserna varit de lägsta i dollar räknat på åtta år. Dock poängterade Lars Blecko att koncernen har ett positivt resultat även i detta läge av en lågkonjunktur.

I balansräkningen per den 31 december 2001 är det ett par punkter Lars Blecko po-ängterade. Bland annat att koncernen har en kassa på en knapp halv miljard kronor. Rottneros är en av ett fåtal helt skuldfria bolag på börsen och soliditeten per den 31 mars 2002 uppgår till 68 procent.

Framtidsutsikter

Såväl när det gäller bestrukna som obestrukna kvaliteter ligger orderingången hittills i år på en betydligt högre nivå än 2001. Den ligger till och med i linje med det förra högkonjunkturåret 2000. Det finns alltså positiva indikationer. Massalagren steg kraf-tigt under den gångna vintern, men under februari och mars upplevdes en oväntad lagerminskning trots att fabrikerna inte stod stilla under perioden, konstaterade Lars Blecko. Effekten på lagren berodde alltså enbart på ökade leveranser.

Priserna är nu på väg uppåt igen efter att ha legat på en mycket låg nivå. Bland andra Rottneros och Södra Skogsägarna har nyligen annonserat att en höjning av massapriset på den vanligaste kvaliteten NBSK, med 40 USD till 470 USD den 1 maj.

Om vi studerar våra kunders lageruppbyggnader, kan vi se att de har relativt låga lager som täcker behovet av massa i 31-32 dagar. Detta ska jämföras med förra låg-konjunkturen då lagernivån låg på 35-36 dagar, sade Lars Blecko. Konklusionen blir att det i dagsläget inte finns några stora lager av massa i systemet och att en even-tuell konjunkturförbättring snabbt borde kunna ge resultat.

Aktien

Den som studerar Rottneros-aktiens kursutveckling över åren och jämför den med prisutvecklingen på pappersmassa, kan se att de två kurvorna har följt varandra väl från år till år. Men i januari 2001 steg Rottneros-aktien trots att priserna på pappers-massa började falla. En bidragande orsak till detta är naturligtvis den starka USD men förhoppningsvis beror detta även på en annorlunda värdering av bolaget som ett resultat av de aktiviteter vi genomför, sade Lars Blecko.

Återköp

Under fjolåret betalade vi tillbaka 300 Mkr till aktieägarna. Vi beslutade om en utdel-ning till aktieägarna motsvarande 104 Mkr, samtidigt som vi återköpte tio procent av företagets utestående aktier motsvarande 193 Mkr. Från Rottneros sida har vi be-traktat detta som en god affär, då det inte gått att förvärva andra massabruk för en motsvarande låg kostnad per årston.

Genom att genomföra återköpsprogrammet fullt ut och ”stämpla bort de förvärvade aktierna” har bolaget nu flexibilitet att fortsätta att återköpa egna aktier. Styrelsen har därför rekommenderat bolagsstämman att starta ett nytt återköpsprogram.

BESLUT PÅ BOLAGSSTÄMMAN

VINSTDISPOSITION

Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att 65 939 613 kronor, motsvarande 0,35 kronor per aktie utdelas till aktieägarna och 790 956 721 kronor balanseras i ny räkning.

STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2001.

Vid bolagsstämman omvaldes styrelseledamöterna Bengt Nordin, Lars Blecko, Mi-chael Hasselquist, Lennart Nellbeck och Robert Romlöv.

Till ny ledamot valdes Johan Holmgren. Han är född 1944 och fil kand med inriktning på företagsekonomi. Han har närmast varit affärsområdeschef för Brio Branded Toys och vice VD i Brio.

FÖRNYAT ÅTERKÖPSPROGRAM AV EGNA AKTIER

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av maximalt 10% ute-stående aktier. Vidare bemyndigade bolagsstämman styrelsen att även överlåta egna aktier.

NEDSÄTTANDE AV AKTIEKAPITAL, ÄNDRING I BOLAGSORDNING, NYEMIS-SION AV INLÖSNINGSBARA AKTIER

Stämman beslutade att nedsätta bolagets aktiekapital med 10 450 000 kronor genom indragning utan återbetalning av 20 900 000 aktier som, bolaget innehar. Denna åt-gärd kräver normalt rättens godkännande. Bolaget kommer istället att göra en sk. Återställande emission som innebär nyemission av inlösningsbara aktier som emitte-ras till Handelsbanken. Utgivande av inlösningsbara aktier förutsätter ändring av bo-lagsordning till att medge utgivande av ny aktieklass, C-aktier. Aktierna inlöses och aktiekapitalet nedsätts , men med detta tillvägagångssätt fordras inte rättens tillstånd och den administrativa processen förkortas väsentligt från c:a 5-6 månader till 5-6 veckor.

Sunne den 24 april 2002

Lars Blecko

Koncernchef och verkställande direktör

Telefon 070-641 49 10

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')