KORROSION ORSAKEN TILL OLYCKA VID VALLVIKS BRUK

2002-05-14, 13:51
 - Icke regulatorisk

Stålmaterialet SS 2382 i spindeln i ventilen hade korroderat med resultatet att den lossnade från kulan. Övriga detaljer i materialet SS 2342 visar inga korrosionsskador. Samtliga ventiler i det aktuella pumprummet har nu åtgärdats.

Olyckan inträffade när en blekerioperatör kontrollerade att en 50 mm kulventil var helt stängd. Då lossnade spindeln tillsammans med handtaget. Operatören fick natronlut i ansiktet och delar av kroppen.

-Tack vare en snabb och korrekt insats av operatören, medarbetare, ambulans från Söderhamn och sjukhuset i Gävle kunde personskadorna begränsas. Jag är även mycket glad att meddela att operatören nu är tillbaks i arbetet, konstaterar Vallviks VD Hannu Thomasfolk.

I samband med utredningen har liknande ventiler i system för vitlut, svartlut, svavel-syra, perättiksyra och väteperoxid vid Vallviks Bruk undersökts utan att några korro-sionsskador har påträffats.

Vilka slutgiltiga åtgärder som ska vidtas i förebyggande syfte kommer att beslutas efter en detaljerad genomgång av utredningsresultatet med DNV där även Arbets-miljöinspektionen kommer att delta.

Upplands Väsby den 14 maj 2002

ROTTNEROS AB (Publ.)

För ytterligare information kontakta ansvarig för haveriutredningen VD på Vallviks Bruk AB Hannu Thomasfolk, tel. 070-604 29 38, skyddsingenjör Stefan Almén Vall-viks Bruk på tel. 0270-62195 (070-604 29 20) eller koncernchefen Lars Blecko, tel. 070-641 49 10.

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av mode-r-bolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 890 anställda och omsätter drygt 3 MdSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')