KVARTALSRAPPORT JANUARI – MARS 2002

2002-04-24, 12:10
 - Icke regulatorisk

DETTA ÄR ROTTNEROS

Rottneros med anor tillbaka till 1600-talet är en oberoende och flexibel leverantör av kundanpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leverans-säkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros, som är en av världens ledande fristående producenter av avsalumassa, är marknads-ledande på slipmassa för avsalu och en betydande producent av övriga kvaliteter.

Rottneros har en total produktionskapacitet på drygt 700 000 ton massa per år vid fem fabriker i Sverige och Spanien, vilket innebär att koncernen är en av de tio största leverantörerna i världen av avsalumassa.

Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önskemål bör leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel.

MASSAMARKNADEN

Året 2001 slutade med ett Norscan-lager på 1 760 000 ton jämfört med 1 765 000 sista december 2000. Under första kvartalet 2002 har Norscan-lagrets storlek varierat men slutade med en nedgång till 1 729 000 ton. En minskning av Norscan-lagren under första kvartalet är relativt ovanligt och inger förhoppningar om ytterligare lagersänkning under det underhållsintensiva andra kvartalet.

Prisnivån per ton under december månad 2001 för både NBSK (Northern Bleached Softwood Kraft dvs. blekt långfibersulfatmassa) och BEK (Bleached Eucalypus Kraft dvs. blekt eukalyptus sulfatmassa), nämligen $470 respektive €470, kunde bibehållas under januari månad. Däremot sjönk priserna något under februari till $450 respektive €460. För NBSK fortsatte sedan priset att falla till $440 i mars och $430 i april. Priset är därmed för närvarande det lägsta sedan 1993 då priset var nere i $390 under fjärde kvartalet.

Finpappersmarknaden har förbättrats märkbart under första kvartalet 2002. Finpapper är det slutanvändnings­område som är den största förbrukaren av avsalumassa i allmänhet och kortfibrig kemisk massa i synnerhet. För BEK sjönk priset i mars till €445 medan en prishöjning till €475 kunde genomföras i april på grund av den stärkta finpappersefterfrågan. Ledande skandinaviska tillverkare, inklusive Rottneros, har även för NBSK aviserat en prishöjning till $ 470 per den första maj.

Priserna på koncernens övriga massakvaliteter, magnefit, CTMP och slipmassa, pressas av de allmänt rådande låga prisnivåerna på pappersmassa men har haft en positivare utveckling än den för NBSK.

PRODUKTION OCH LEVERANSER

Koncernens fem massafabriker i Rottneros, Rockhammar, Utansjö, Vallvik och Miranda i Spanien har en sammanlagd kapacitet på cirka 700 000 ton per år. Produk-tionen under första kvartalet 2002 ökade med 10 300 ton jämfört med 2001. Utleveranserna har ökat med 11 900 ton eller 8 %. Koncernens orderbeläggning har varit god.

Det genomsnittliga kapacitetsutnyttjandet i bruken under rapportperioden var relativt högt med undantag av slipmassa. Kapacitetsutnyttjandet uppgick till 90 % (82) fördelat på magnefit-massa 86 % (85) slip-massa 81 % (73) samt CTMP 93 % (93). För sulfatmassan utgjorde kapacitets-utnyttjandet på 94 % (81). Det låga kapacitetsutnyttjandet för slipmassa berodde fortsatt svag marknad. Under första kvartalet 2002 har koncernen inte haft några planerade underhållsstopp. Under andra kvartalet 2002 planeras underhållsstopp i Rockhammar, Utansjö och Vallvik.

I juni togs beslut om att övergå från två till ett skift vid sågverket i Rockhammar och därmed minska produktionen samt att fokusera på framställning av produkter baserade på ett grövre råvarusortiment. Därefter opererar sågen med en kapacitet på 65 000 ton. Under första producerades i sågverket 12 600 m3 (18 700) medan leveranserna uppgick till 13 500 m3 (19 300).

FAKTURERING OCH RESULTAT

Januari - mars 2002

Koncernens nettoomsättning uppgick till 655 MSEK (827). Av nettoomsättningen svarade massa för 634 MSEK (800) och sågade trävaror för 21 MSEK (27).

Omsättningsminskningen under första kvartalet på 172 MSEK förklaras av tre huvudkomponenter: Lägre massapriser -270 MSEK vilket delvis kompenserats av en positiv valutaeffekt på 40 MSEK beroende på USD exponeringen samt högre utleveranser 57 MSEK.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 MSEK (182). Rörelseresultatet för de massa-produ-cerande enheterna uppgick till 4 MSEK (186), och för sågverket i Rockhammar till

-3 MSEK (-2).

Det lägre rörelseresultatet är huvudsakligen hänförligt till lägre massa-priser. Jämfört med avista kurs har resultatet belastats med 17 MSEK avseende termins-kontrakt.

Resultatet efter finansnetto uppgick till 4 MSEK (189).

Resultatet efter finansnetto i moderbolaget blev -18,2 MSEK (-4,7),

Resultatet per aktie efter skatt blev 0,01 SEK (0,63). Kassaflödet per aktie uppgick till -0,08 SEK (1,15).

Som meddelats i en pressrelease den 22 november 2001 har Rottneroskoncernen undertecknat en avsiktsförklaring att delta i finansieringen av AS Estonian Cell genom ett efterställt lån på 125 MNOK eller motsvarande 150 MSEK. Förhandlingar pågår och beslut om Rottneros eventuella deltagande i projektet kommer att fattas under 2002.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i senaste årsbokslut.

RISKHANTERING

Koncernen gynnades under rapportperioden av att den genomsnittliga USD-kursen i förhållande till SEK var 7 % högre än under 2001. Rottneros baserar all prissättning av massa på USD och detta har resulterat i en positiv resultat-påverkan med 42 MSEK. Samtidigt har valutakurssäkringar belastat resultatet under året med 17 MSEK jämfört med avista kurs. Nettoeffekten av USD -beroendet uppgick således till 25 MSEK netto. Vid utgången av första kvartalet 2002 hade valuta-kurs-säkringar tecknats för 168 MUSD mot SEK, till en genomsnittskurs på 9,95 SEK per USD. Av dessa kontrakt avser 61 MUSD de närmaste 12 månaderna till ett genomsnitt av 9,67. USD har säkrats för de närmaste 24 månaderna till nivåerna 90-95 % av realflödet, vilket utgör ca 30 % av den underliggande USD-exponeringen. Terminssäkringarna för de närmaste 24 månaderna är gjorda till genomsnittskursen 9,90 SEK per USD. Valuta-kurs-säkringar i andra valutor har inte skett.

Bolaget har några mindre volymkontrakt avseende finansiell säkring av massapriset för de närmaste 3 månaderna. Långsiktiga kundkontrakt med prisutjämnande profil jämfört med NBSK har tecknats vilket ligger helt i linje med den nischstrategi bolaget bedriver. Mot slutet av 2001 påbörjade bolaget säkring av elektricitetspriser.

ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Bolaget genomförde under 2001 det av bolagsstämman 2001 beslutade återköpsprogrammet. Antalet utestående aktier uppgår efter återköp till 188 398 895 (209 332 105) aktier.

I samband med bokslutskommunikén för 2001 som offentliggjordes den 7 februari, redogjordes för styrelsens beslut att föreslå bolagsstämman att nedsätta aktiekapitalet med 10,5 MSEK genom indragning av egna aktier samt att förnya återköpsprogrammet. Som ett led i indragningen av de återköpta aktierna och i syfte att påskynda den administrativa processen föreslår styrelsen följande:

a) nedsättning av aktiekapitalet med 10,5 MSEK genom indragning utan återbetalning av de återköpta 20,9 miljoner aktierna,

b) ändring av bolagsordningen till att införa ett nytt aktieslag, serie C, inlösningsbara aktier med begränsade rättigheter,

c) nyemission med 20,9 miljoner aktier av serie C och ökning av aktiekapitalet med 10,5 MSEK. Nyemissionen görs direkt till Handelsbanken,

d) inlösen av de till Handelsbanken emitterade aktierna, nedsättning av aktiekapitalet med 10,5 MSEK och överföring av motsvarande belopp till reservfonden,

e) bemyndigande för styrelsen om att ett förnyat återköpsprogram på max 10 % av utestående aktier,

f) bemyndigande för styrelsen att överlåta aktier för att kunna finansiera ett företagsförvärv på ett effektivt sätt.

INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgår till 38 MSEK (26).

De likvida medlen uppgick till 461 MSEK vid periodens utgång, inklusive kortfristiga placeringar, jämfört med 480 MSEK vid årets början. Bolaget har inga räntebärande lån. Beviljade men outnyttjade krediter uppgick till sammanlagt 797 MSEK. Soliditeten uppgick till 68 %. Överskottslikviditet placeras i säkra värdepapper enligt bo-lagets lik-vi-ditets-policy. För att öka avkastningen på överskottslikviditeten har bolaget sedan juni 2001 placerat 60 MSEK i fyra olika s.k. hedgefonder. Orealiserad vinst på dessa placeringar uppgick till 6 MSEK per 31 mars 2002 och har inte påverkat periodens resultat. Det egna kapi-talet per aktie uppgick till 9,35 SEK efter beaktande av omräkningsdifferens i eget kapital (2001-12-31 9,40).

MEDELANTALET ANSTÄLLDA

Medelantalet anställda uppgick under rapportperioden till 847 (862).

UTSIKTER HELÅRET 2002

I bokslutskommunikén för 2001 som publicerades den 7 februari 2002 lämnades följande prognos : ”År 2002 kännetecknas inledningsvis av en svag konjunktur med låga priser på massa. En förbättring av den globala ekonomin bör medföra en starkare massamarknad. Mot denna bakgrund förväntas ett positivt resultat för helåret 2002”.

Massamarknaden har varit svag under första kvartalet men prisökningar är aviserade för andra kvartalet. Utvecklingen av massamarknaden under andra halvåret kommer dock att vara beroende av den globala konjunkturutvecklingen. Tidigare publicerad prognos om positivt resultat för helåret 2002 kvarstår.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

30 juli - Delårsrapport 6 månader

24 oktober - Kvartalsrapport 9 månader

I övrigt hänvisas till Rottneros hemsida www.rottneros.com.

Sunne den 24 april 2002

Lars Blecko

Koncernchef och Verkställande direktör

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Lars Blecko är tillgänglig för frågor den 24 april på telefon 0565 – 16623 mellan kl. 15.00 och 16.00. Analytikerträff den 25 april kl. 08.00 hos Hallvarsson & Halvarsson, Birger Jarlsgatan 6 B. Anmälan kan göras per telefon 08 - 587 112 00.

För komplett delårsrapport, se bifogad fil.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')