KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2003

2003-04-29, 12:42
 - Regulatorisk

DETTA ÄR ROTTNEROS

Rottneros, med anor tillbaka till 1600-talet, är en oberoende och flexibel leverantör av kundanpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leveranssäkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros, som är en av världens ledande fristående producenter av avsalumassa, är marknadsledande på slipmassa för avsalu och en betydande producent av övriga kvaliteter.

Rottneros har en total produktionskapacitet på drygt 700 000 ton massa per år vid fem fabriker i Sverige och Spanien, vilket innebär att koncernen är en av de tio största leverantörerna i världen av avsalumassa. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önskemål skall leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel. För att få en utjämning av resultaten över konjunkturcyklerna har koncernen en finansiell säkringspolicy.

MASSAMARKNADEN

År 2003 inleddes med kraftigt stigande priser på massamarknaden. NBSK (Northern Bleached Softwood Kraft, blekt långfibersulfatmassa) har sedan årets början ökat med USD 80 per ton till USD 520 per ton i mars. Priset för BEK (Bleached Eucalyptus Kraft, blekt eukalyptusmassa), har ökat med USD 60 per ton till USD 510 per ton i mars. Ytterligare prishöjningar med USD 40 per ton för NBSK respektive USD 30 per ton för BEK har skett från 1 april i år.

Kapacitetsutnyttjandet (produktionen) inom Norscanområdet var under perioden 93,6 % , vilket är relativt högt (jfr 90,3 % samma period 2002). Dock har massaindustrin i USA utnyttjat en lägre andel av sin kapacitet till följd av brist på råvara, vilket mycket starkt har bidragit till den goda efterfrågebalans som för närvarande råder på massamarknaden. Den goda efterfrågan illustreras också av mycket höga utleveranser 96,4 % jämfört med 90,6 % samma period 2002.

Producentlagren av massa inom Norscan området var 1.475.000 ton vid utgången av det första kvartalet, vilket innebar en minskning med 164.000 från 1.639.000 ton vid slutet av 2002. Under denna period har kundlagren förblivit oförändrade, vilket innebar ett lägre totallager av massa.

Marknaden för det för Rottneros viktiga kundområdet trähaltiga papper, har varit svagare än marknaden för de träfria papperskvaliteterna. Den kraftiga försvagningen på USD har kompenserats av de kraftiga prishöjningarna på pappersmassa.

PRODUKTION OCH LEVERANSER

Koncernens fem massafabriker i Rottneros, Rockhammar, Utansjö, Vallvik och Miranda i Spanien har en sammanlagd tillverkningskapacitet på cirka 700 000 ton per år. Produktionen under första kvartalet 2003 minskade med 5 600 ton jämfört med 2002. Utleveranserna har ökat med 10 000 ton eller 6 %. Koncernens orderbeläggning har varit mycket god med låga lagernivåer av massa.

(FÖR TABELL SE BIFOGAD FIL)

Det genomsnittliga kapacitetsutnyttjandet av produktionsresurserna i bruken var under rapportperioden relativt högt med undantag för slipmassa. Kapacitetsutnyttjandet uppgick till 89 % (92) fördelat på magnefitmassa 90 % (86) slipmassa 75 % (84) samt CTMP 84 % (91). För sulfatmassan utgjorde kapacitetsutnyttjandet 97 % (97). Det låga utnyttjandet av kapaciteten avseende mekaniska massor beror främst på beslutet att minska produktionen i Utansjö under delar av januari som en följd av de höga elpriserna, därtill kom oplanerade produktionsstopp i Rottneros. Under första kvartalet 2003 har koncernen inte haft några planerade underhållsstopp. Under andra kvartalet 2003 planeras underhållsstopp i Rockhammar.

I juni 2001 togs beslut om att övergå från två till ett skift vid sågverket i Rockhammar och därmed minska produktionen samt att fokusera på framställning av produkter baserade på ett grövre råvarusortiment. Därefter opererar sågen med en kapacitet på 65 000 m3. Under tredje kvartalet 2002 genomfördes omfattande underhållsinvesteringar samt nyinvesteringar för att anpassa sågen till att arbeta med grövre timmer och därmed ett sortiment som består av grövre dimensioner sågat virke. Intrimningen har påverkat produktionsnivån även under första kvartalet 2003. Under första kvartalet 2003 producerades i sågverket 10 500 m3 (12 600) medan leveranserna uppgick till 10 300 m3 (13 500).

FAKTURERING OCH RESULTAT

Januari - mars 2003 jämfört med januari – mars 2002

Koncernens nettoomsättning uppgick till 640 MSEK (655). Av nettoomsättningen svarade massa för 619 MSEK (634) och sågade trävaror för 22 MSEK (21).

Omsättningsminskningen under första kvartalet på 15 MSEK förklaras av tre huvudkomponenter: Negativ effekt av USD - 123 MSEK vilket delvis kompenserats av högre massapriser på 68 MSEK samt högre utleveranser 40 MSEK.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 16 MSEK (1). Rörelseresultatet för de massaproducerande enheterna uppgick till 18 MSEK (4), och för sågverket i Rockhammar till -2 MSEK (-3).

Det förbättrade rörelseresultatet är huvudsakligen hänförligt till ett positivt resultat 79 MSEK avseende finansiella säkringar jämfört med ett negativt säkringsnetto på -20 MSEK föregående år.

Resultatet efter finansnetto uppgick till 15 MSEK (4).

Resultatet efter finansnetto i moderbolaget blev 81 MSEK (-18,2) och inkluderar säkringsaktiviteter.

Resultatet per aktie efter skatt blev 0,05 SEK (0,01). Kassaflödet per aktie uppgick till

–0,15 SEK (-0,08).

Januari – mars 2003 jämfört med oktober – december 2002

Omsättningen under första kvartalet 2003 ökade med 80 MSEK jämfört med fjärde kvartalet 2002. Ökningen är i huvudsak hänförlig till högre utleveranser 89 MSEK och förbättrat massapris 25 MSEK. Däremot har lägre USD haft en resultateffekt på – 34 MSEK. Resultatet efter finansnetto uppgick under första kvartalet 2003 till 15 MSEK jämfört med 21 MSEK föregående år. Resultatet i fjärde kvartalet påverkades av poster av engångsnatur, netto 17 MSEK, främst återläggning av miljöreserv i Miranda. Säkringsaktiviteterna gav i första kvartalet 2003 ett resultat på 79 MSEK medan fjärde kvartalet 2002 påverkades med 65 MSEK dvs. en ökning med 14 MSEK.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Från och med denna rapport tillämpas Redovisningsrådets nya rekommendationer som trädde i kraft med effekt på kvartal 1 2003. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisningen.

RISKHANTERING

Koncernen missgynnades under rapportperioden av att den genomsnittliga USD-kursen var 18 % lägre i förhållande till SEK än under 2002. Detta har resulterat i en negativ resultatpåverkan med -122 MSEK. Samtidigt har valutakurssäkringar haft en positiv resultatpåverkan under året med 32 MSEK jämfört med avista kurs. Nettopåverkan av USD uppgick således till -90 MSEK.

I princip all prissättning av massa sker i USD. Cirka 30 % av koncernens omsättning representeras av ett realflöde i USD medan 70 % av omsättningen faktureras i andra valutor .

För de närmaste 24 månaderna har koncernen säkrat 90-95 % av realflödet, vilket alltså utgör ca 30 % av den underliggande USD-exponeringen. Terminssäkringarna för de närmaste 24 månaderna (2003 och 2004) är gjorda till genomsnittskursen 9,75 SEK per USD. Vid utgången av första kvartalet 2003 hade valutakurssäkringar sammanlagt tecknats för 155 MUSD, till en genomsnittskurs på 9,93 SEK per USD. Av dessa kontrakt avser 58 MUSD innevarande år till en genomsnittlig kurs på 9,70. Säkring av 15 MEUR har skett till en snittkurs på 9,35 SEK per Euro. Valutakurssäkringar i andra valutor har inte skett.

De närmaste fem kvartalen har koncernen säkrat massapriser i SEK till nivåer på 5.177 kr per ton omfattande 50.000 ton årligen. Under första kvartalet har massaprissäkringarna givit en positiv resultateffekt jämfört med löpande priser (PIX-index) på sammanlagt 15 MSEK (0) . Långsiktiga kundkontrakt med prisutjämnande profil jämfört med NBSK har tecknats vilket ligger helt i linje med den nischstrategi bolaget bedriver.

Koncernen tillämpar säkring av priser för inköpen av el i Sverige. I Spanien är elmarknaden fortfarande reglerad med stabila priser. Elprissäkringen avseende förbrukningen i Sverige innebär att den genomsnittliga kostnaden för elektricitet är säkrad för 97 % av behovet till nivåerna 26 – 27 öre per KWh under innevarande år, för 97 % på nivån 23 öre under 2004 samt för cirka 95 % på nivån 22 öre under 2005. Den finansiella säkringen av elpriset ger Rottneros möjligheten att få kompensation för de höga elpriserna oberoende av om el förbrukas eller inte. Säkringarna för 2003 innebär att nettokostnaden för elektricitet efter beaktande av gjord säkring, kommer att öka med c:a 40 MSEK jämfört med 2002.

Av tabellen nedan framgår marknadsvärdering av samtliga säkringar. Marknadsvärderingen är gjord av oberoende parter och avser likvidationsvärdet dvs en värdering enligt terminskontrakt per 31 mars 2003. Referensvärdet avser avista notering per 31 mars och anges som kompletterande upplysning. Säkringarna löper över en period om två till tre år.

(FÖR TABELL SE BIFOGAD FIL)

ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Under andra kvartalet 2002 inledde bolaget det av bolagsstämman 2002 beslutade återköpsprogrammet. Maximalt kan 10 % av antalet aktier återköpas, det vill säga 18,8 miljoner aktier. Syftet med de planerade återköpen är dels att optimera bolagets kapitalstruktur, dels att skapa möjligheter att använda egna aktier som likvid vid framtida förvärv.

Bolaget hade under 2002 återköpt 5 418 790 egna aktier till en snittpris på 8,74 kr per aktie för sammanlagt 47 352 411 kronor. Därtill har under 2003 ytterligare 1 237 000 aktier inköpts till en snittkurs på 7,28 kr per aktie. Antalet utestående aktier vid kvartalets slut uppgick till 181 743 105 aktier.

INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgår till 24 MSEK (38). Större delen av dessa investeringar avser anläggningen för indunstning i Vallvik. Dessutom genomfördes investeringar i miljöanläggningen och i ett nytt tvättsteg i Rockhammar.

De likvida medlen uppgick till 310 MSEK vid periodens utgång, jämfört med 350 MSEK vid utgången av 2002. Bolaget har inga räntebärande lån. Beviljade men outnyttjade krediter uppgick till sammanlagt 797 MSEK. Soliditeten uppgick till 74 %. Överskottslikviditet placeras i säkra värdepapper enligt bolagets likviditetspolicy Det egna kapitalet per aktie uppgick till 9,39 SEK efter beaktande av omräkningsdifferens i eget kapital (2002-12-31 9,33).

MEDELANTALET ANSTÄLLDA

Medelantalet anställda uppgick under rapportperioden till 864 (863).

UTSIKTER HELÅRET 2003

I samband med bokslutskommunikén uttalades: ”Inledningen av 2003 har kännetecknats av en förbättrad efterfrågan på pappersmassa framförallt i Nordamerika. Detta i kombination med produktionsinskränkningar har lett till höjningar av priserna på pappersmassa globalt. Den positiva utvecklingen på massamarknaden förväntas bestå under första delen av året medan prognosen avseende den senare delen av året är mer svårbedömbar beroende på osäkerheten i den globala ekonomin. Resultatet för helåret 2003 förväntas bli bättre än resultatet för 2002.”

Med hänsyn till den goda massaprisutvecklingen under första kvartalet 2003 ser bolaget mer positivt på helåret 2003 trots den försvagade USD. Tidigare publicerad prognos om resultatet för helåret 2003 kvarstår med ett bättre resultat 2003 än 2002.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

I början på april beslutades att personalstyrkan vid bruket i Utansjö skall minskas med 25 personer i linje med det varsel som lades i december 2002, som en del i ett omstruktureringsprogram.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

28 juli, 2003 - Halvårsrapport 2003

23 oktober, 2003 - Kvartalsrapport 9 månader 2003

I övrigt hänvisas till Rottneros hemsida www.rottneros.com.

Sunne den 29 april 2003

Lars Blecko

Koncernchef och Verkställande direktör

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Telefonkonferens kl 15.00 – 16.00 , telefon 08 – 727 77 50

Den 29 april klockan 15.00 presenterar och kommenterar Lars Blecko, VD och koncernchef och Anders Byström, Vice Vd, ekonomi- och finansdirektör, rapporten för första kvartalet 2003 i en telefonkonferens.

Anledningen till att vi den här gången har valt telefonkonferens i stället för analytiker- och pressmöte är dels närheten till kapitalmarknadsdagen i Miranda den 19-20 maj, dels bolagstämman i Sunne samma dag.

Som deltagare kan man börja ringa in till mötet 15 minuter innan mötets start.

För att delta i telefonkonferensen ringer ni på telefonnummer

08-727 77 50 samt anger lösenordet ”Hallvarsson&Halvarsson”

Som deltagare är du försatt i lyssnarläge och begär ordet genom att trycka 14 på

telefonen och 15 för att lämna frågekön.

Cirka 14.45 läggs ett antal Power Point-bilder som anknyter till telefonkonferensen ut på vår hemsida: www.rottneros.com.

(FÖR FULLSTÄNDIG KVARTALSRAPPORT SE BIFOGAD FIL)

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')