STOR EFTERFRÅGAN PÅ PAPPERSMASSA AV ASP BAKOM PLANERAD STOR OMBYGGNAD I UTANSJÖ

2003-08-29, 13:25
 - Icke regulatorisk

Projektet är ett resultat av det åtgärdsprogram för Utansjö Bruk som beslutades i de-cember förra året. Detta innehöll utöver åtgärder som syftar till att minska kostnaderna, bland annat en satsning på höjd produktkvalité och marknadsanpassning av produktutbudet.

Högt råvaruutnyttjande

Rottneros har idag kapacitet att producera 135 000 ton CTMP per år, vilket innebär att kon-cernen är en av världens största tillverkare av denna typ av massa. Den anläggning som plane-ras har en produktionskapacitet på knappt 100 000 ton per år. Anläggningen kan sättas i pro-duktion i början av 2005. Den nya produktionen är miljö- och kostnadseffektiv, bland annat därför att cirka 90 procent av råvaran utnyttjas i den färdiga produkten.

- Eftersom den anläggning som nu projekteras avses byggas i anslutning till den nuvarande fabriken kan befintlig processutrustning och infrastruktur utnyttjas. Det bidrar starkt till att investeringen blir kostnadseffektiv, säger Rottneros koncernchef Lars Blecko.

- Projektet är av stor betydelse för Utansjös framtid. Vi hoppas därför på en snabb hantering hos berörda myndigheter.

Möter marknadens krav

- Genom att använda asp som råvara får vi fram en massa med hög ljushet, vilket möter marknadens krav. Efterfrågan på CTMP av asp har ökat kraftigt under de senaste åren, konstaterar Lars Blecko. Dock kommer den nya anläggningen även att producera CTMP av gran.

För närvarande produceras magnefitmassa och slipmassa vid Utansjö Bruk. Om den planerade CTMP-anläggningen byggs kommer produktionen av magnefitmassa att upphöra, medan slipmassa av i huvudsak gran kommer att produceras även i fortsättningen.

Upplands Väsby 2003-08-29

Ytterligare information: VD Lars Blecko, 0612/71 62 10, 070/641 49 10

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 864 anställda och omsätter ca 2 500 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')