VALLVIKS BRUK ÖVERKLAGAR MILJÖDOM I HÖGSTA DOMSTOLEN

2003-06-13, 11:24
 - Icke regulatorisk

Motivet till omprövning är frågan om rättstolkning och tillämpning av begreppet bästa möjliga/tillgängliga teknik. Det gäller vidare frågan om individuell prövning samt vad som skall eller bör beaktas mot bakgrund av kraven på kunskap och miljökonsekvensbeskrivning. Detta för att få fram tre skäl: bästa möjliga teknik, individuell prövning och kunskap/miljökonsekvens beskrivning.

Ett investeringsprogram, i linje med Miljödomstolens dom pågår för närvarande. Huvuddelen av dessa investeringar beräknas tas i drift i september i år och kommer att påverka miljön positivt redan under 2003 och 2004.

Alternativet med biorening i kombination med de pågående miljöinvesteringarna är för närvarande föremål för en miljömässig, teknisk och ekonomisk utvärdering.

Målsättningen, att producera pappersmassa med minskad miljöpåverkan, är en strategiskt viktig fråga för Vallviks Bruk och övriga enheter i Rottneroskoncernen.

För ytterligare information kontakta Lars Blecko på tel. 070-641 49 10

Upplands Väsby 2003-06-13

Lars Blecko

Koncernchef

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 864 anställda och omsätter drygt 2.5 MdSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')