BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN ROTTNEROS AB

2004-04-28, 10:14
 - Icke regulatorisk

Rottneros mål

Rottneros långsiktiga mål är att vara en renodlad massaproducent, vara världsledande på mekaniska massor, vara en ointegrerad leverantör med en tydlig nischstrategi, att bibehålla en stark finansiell ställning oavsett konjunkturläget och att växa både organiskt och genom förvärv. Det konstaterade Rottneros VD och koncernchef Lars Blecko när han inledde sitt anförande på Rottneros bolagsstämma i Sunne den 27 april.

Han redogjorde för koncernens finansiella mål som över en konjunkturcykel är att ge en avkastning på sysselsatt kapital på 18 procent, att ha en vinstmarginal på tio procent samt att alltid ha en stark balansräkning. Vidare är stabilitet i resultatet ett prioriterat mål – d v s att undvika förlustperioder. Genom resultatet för första kvartalet 2004 på 15 MSEK, som offentliggjordes strax innan stämman, har Rottneros kunnat redovisa ett positivt resultat under 19 kvartal i följd.

För fullständig bolagsstämmokommuniké, se bifogad fil.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')