PROGNOSJUSTERING FÖR 2004

2004-09-16, 13:53
 - Icke regulatorisk

Effekter av lägre massapris

-Under sommaren noterade vi en prisrekyl på massamarknaden som verkar hålla i sig längre än vad vi förutsett. Vi räknar dock med att den uppgång som uteblir under tredje kvartalet inträffar under fjärde kvartalet i år och att marknaden blir stark under 2005, säger koncernchefen Lars Blecko.

Bolaget räknar fortfarande med ett positivt resultat efter finansiella poster men före engångsposter.

Poster av engångskaraktär

Styrelsen har beslutat att satsa på en ny CTMP-linje i Utansjö, samt att upphöra med produktionen av magnefitmassa, vilket medför engångskostnader. Därtill har styrelsen beslutat att avveckla verksamheten vid sågverket Rockhammar Timber.

Omstruktureringskostnaderna, som är av engångskaraktär, uppgår sammanlagt till 116 MSEK varav endast 19 MSEK är kassaflödespåverkande. Övriga 97 MSEK avser nedskrivningar av bokförda värden vid Utansjö Bruk med 68 MSEK och Rockhammar Timber med 29 MSEK.

Tar bort förlustkällor

- Genom dessa kraftfulla omstruktureringsåtgärder tar vi bort två förlustkällor. Jag ser för närvarande inga ytterligare behov av strukturåtgärder i koncernen. I Utansjö investerar vi i en CTMP-anläggning som förväntas bidra positivt till resultatet redan under 2005. Efter dessa åtgärder kommer vår konkurrenskraft att stärkas ytterligare, konstaterar Lars Blecko.

Ytterligare information: Koncernchef Lars Blecko, 08/590 010 10

Journalister och analytiker inbjuds till ett pressmöte den 16 september kl. 14.30 hos Hallvarsson & Halvarsson, Birger Jarlsgatan 6B, tfn 08/587 112 00. Anmälan till Elina Nilsson. 08/58711226, e-post: elina.nilsson@halvarsson.se

Upplands Väsby den 16 september 2004

ROTTNEROS AB (Publ.)

Rottneroskoncernen, som är noterad på Stockholmsbörsen, är en av världens ledande ointegrerade producenter av pappersmassa för avsalu. I koncernen ingår moderbolaget Rottneros AB, fem massabruk i Sverige och Spanien, ett mindre sågverk samt företag för råvaruanskaffning i Lettland och Portugal. Koncernen har även marknadsbolag i Tyskland och Belgien. Produktionskapaciteten uppgår till 700 000 ton. Koncernen har cirka 860 anställda och omsätter cirka 2 400 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')